zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Wynagrodzenia członków władz

Raport Roczny 2019 > Wynagrodzenia członków władz
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Zasady wynagradzania Członków Zarządu kształtowane są przez Radę Nadzorczą zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU z 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (z późn. zm.) oraz wymaganiami przewidzianymi w ustawie z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Powyższe zasady stanowią, że wynagrodzenie całkowite przysługujące Członkowi Zarządu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki składa się z:

 • wynagrodzenia stałego – zryczałtowane miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe, które nie może przekroczyć przedziału referencyjnego ustalonego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 4 ust. 3 ww. ustawy;
 • wynagrodzenia zmiennego – wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, w ramach katalogu celów zarządczych określonych na podstawie ww. ustawy, do którego należą między innymi wzrost wartości Spółki oraz poprawa wskaźników ekonomiczno – finansowych. Wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego rocznego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego. Ponadto istotna część wynagrodzenia zmiennego przyznawana jest w formie odroczonego wynagrodzenia zmiennego. Odroczone wynagrodzenie zmienne wypłacane jest przez okres 3 kolejnych lat. Z upływem 12, 24 i 36 miesięcy odpowiednio od daty przyznania, Członek Zarządu może nabyć prawo do 1/3 części odroczonego wynagrodzenia zmiennego za dany rok, po spełnieniu warunków opisanych w umowie o świadczenie usług zarządzania.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku świadczenia za rok 2017 i za rok 2018 dla członków Zarządu PZU wynikające z systemu zmiennego wynagradzania zostały przyznane i wypłacone. Wypłata dotyczyła nieodroczonej części wynagrodzenia zmiennego.

Ponadto, umowy o świadczenie usług zarządzania zawierane z Członkami Zarządu regulują okres ich wypowiedzenia oraz kwestie powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki w okresie obowiązywania i po ich rozwiązaniu w zamian za odszkodowanie. Umowy te nie zawierają postanowień przewidujących rekompensatę w przypadku rezygnacji lub zwolnienia członków Zarządu z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny za wyjątkiem odpraw wypłacanych po spełnieniu przesłanek umownych w zakresie których mieści się przypadek odwołania lub zwolnienia z powodu połączenia emitenta w drodze przejęcia.

W 2019 roku spółki Grupy PZU objęte konsolidacją nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń Członkom Zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani członkom swoich Rad Nadzorczych.

Dyrektorzy Grupy

W PZU i PZU Życie funkcjonuje wspólny model zarządczy. W ramach tego modelu istnieją stanowiska Dyrektorów Grupy PZU, których zasady tworzenia oraz zasady powoływania i odwoływania z tych stanowisk określają Regulaminy Organizacyjne Spółek. Zgodnie z tym modelem osoby pełniące funkcje członków Zarządu PZU Życie są jednocześnie zatrudnione jako dyrektorzy Grupy PZU w PZU i odpowiadają za te same struktury i obszary biznesowe w PZU i PZU Życie. Analogicznie członkowie Zarządu PZU mogą być jednocześnie zatrudnieni jako dyrektorzy Grupy PZU w PZU Życie. 

W PZU funkcję dyrektorów Grupy PZU w 2019 roku pełniły następujące osoby:

 • Aleksandra Agatowska (do 23 października 2019 roku);
 • Tomasz Karusewicz (do 30 kwietnia 2019 roku);
 • Bartłomiej Litwińczuk;
 • Dorota Macieja;
 • Roman Pałac.

W PZU Życie funkcję dyrektora Grupy PZU w 2019 roku pełnili:

 • Adam Brzozowski (od dnia 25 maja 2019 roku);
 • Roger Hodgkiss (od dnia 1 maja 2019 roku do dnia 24 maja 2019 roku).

Poniżej przedstawiono wartość wynagrodzeń lub świadczeń niepieniężnych wypłaconych lub przekazanych w 2019 lub 2018 roku obecnym i byłym członkom Zarządu PZU, Dyrektorom Grupy PZU oraz członkom Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU (w tys. zł)  1 stycznia - 31 stycznia 2018 1 stycznia - 31 stycznia 2019
           w tym premie i nagrody specjalne              w tym część wynagrodzenia zmiennego za rok 2017 i 2018
Zarząd z czego: 3 857 - 10 664 4 412
Paweł Surówka 793 - 1 799 915
Aleksandra Agatowska nd. nd. 611 423
Adam Brzozowiski nd. nd. 532 -
Marcin Eckert nd. nd. 672 -
Elżbieta Häuser-Schöneich nd. nd. 532 -
Tomasz Kulik 766 - 1 482 627
Maciej Rapkiewicz 766 - 1 733 879
Małgorzata Sadurska 766 - 1 543 689
Roger Hodgkiss 766 - 1 7601 879
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 1 451 11 3 530 2 034
Aleksandra Agatowska 203 - 239 -
Tomasz Karusewicz 307 - 7932 565
Bartłomiej Litwińczuk 307 - 821 482
Dorota Macieja 317 113 754 415
Roman Pałac 317 - 923 572
Rada Nadzorcza, z czego: 1 420 - 1 761 -
Maciej Łopiński 169 - 184 -
Paweł Górecki 170 - 182 -
Alojzy Nowak 170 - 182 -
Marcin Chludziński 156 - 167 -
Agata Górnicka 156 - 167 -
Robert Jastrzębski 127 - 176 -
Tomasz Kuczur nd. nd. 101 -
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka nd. nd. 101 -
Krzysztof Opolski nd. nd. 101 -
Robert Śnitko 156 - 167 -
Maciej Zaborowski 156 - 167 -
Katarzyna Lewandowska 157 - 66 -
Aneta Fałek 3 - nd. nd.

1 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 383 tys. zł i odprawa 192 tys. zł. 
2 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 49 tys. zł i odprawa 77 tys. zł. 
3 Premia z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia - 14 marca 2017 roku funkcji Dyrektora ds. Sponsoringu.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU (w tys. zł)  1 stycznia - 31 stycznia 2018 1 stycznia - 31 stycznia 2019
  w tym premie i nagrody specjalne   w tym część wynagrodzenia zmiennego za rok 2017 i 2018
Zarząd, z czego: 90   1 471 1 012
Paweł Surówka 901 - 67 67
Aleksandra Agatowska nd. nd. 788 377
Marcin Eckert nd. nd. 48 -
Tomasz Kulik - - 298 298
Maciej Rapkiewicz - - 135 135
Roger Hodgkiss - - 135 135
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 2 206 6 3 831 1 946
Aleksandra Agatowska 344 - nd. nd.
Tomasz Karusewicz 460 - 8572 515
Bartłomiej Litwińczuk 460 - 979 471
Dorota Macieja 466 63 943 434
Roman Pałac 476 - 1 052 526

1 Wynagrodzenie z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia – 20 czerwca 2018 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej Pekao.
2 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 74 tys. zł i odprawa 115 tys. zł.
3 Premia z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia - 14 marca 2017 roku funkcji Dyrektora ds. Sponsoringu.

Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU (w tys. zł) 1 stycznia - 31 stycznia 2018 1 stycznia - 31 stycznia 2019
Zarząd, z czego 515 2 242
Paweł Surówka 149 331
Aleksandra Agatowska nd. 207
Adam Brzozowiski nd. 148
Marcin Eckert nd. 200
Elżbieta Häuser-Schöneich nd. 119
Tomasz Kulik 77 6491
Maciej Rapkiewicz 64 227
Małgorzata Sadurska 110 259
Roger Hodgkiss 115 102
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 525 768
Aleksandra Agatowska 111 nd.
Tomasz Karusewicz 89 143
Bartłomiej Litwińczuk 118 200
Dorota Macieja 78 197
Roman Pałac 129 228

1 w tym 473 tys. zł Advanced Management Program na Harvard Business School 

Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu emerytur i świadczeń o podobnym charakterze wobec byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących ani zobowiązań zaciągniętych w związku z przedmiotowymi świadczeniami.