zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

20.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 20.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Koszty akwizycji według rodzaju 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Zużycie materiałów i energii 29 28
Usługi obce 87 91
Podatki i opłaty 5 6
Koszty pracownicze 631 573
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 27 25
Amortyzacja wartości niematerialnych 36 39
Inne, w tym: 2 581 2 425
- prowizje w działalności ubezpieczeniowej 2 508 2 345
- reklama 66 74
- pozostałe 7 6
Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji (33) (57)
Koszty akwizycji, razem 3 363 3 130