zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

53.8 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

Raport Roczny 2019 > 53.8 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

53.8.1.  Umowa najmu budynku nowej centrali PZU

4 lutego 2020 roku Zarząd PZU podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty w postępowaniu na najem siedziby centrali PZU oraz podpisania listu intencyjnego z Bitra Enterprise 1 sp. z o.o., spółką z Grupy Skanska. Zgodnie z przedmiotową uchwałą Zarząd PZU zaakceptował scenariusz postępowania przy wyborze siedziby centrali PZU, polegający na zawarciu umowy najmu powierzchni biurowej, magazynowej oraz miejsc parkingowych z Bitra Enterprise 1 sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa („Wynajmujący”) oraz zatwierdził wybór budynku Y w budowie, zlokalizowanego w kompleksie Generation Park, przy Rondzie Daszyńskiego 4 w Warszawie („Budynek”), jako nowej siedziby centrali PZU. 4 lutego 2020 roku pomiędzy PZU i PZU Życie a Wynajmującym został podpisany list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie wstępnych warunków umowy najmu powierzchni biurowej, handlowo-usługowej, magazynowej oraz miejsc parkingowych. List intencyjny przewiduje, że przyszła umowa najmu będzie zawierała kary umowne dotyczące odpowiedzialności Wynajmującego z tytułu opóźnienia w przekazaniu przedmiotu najmu, utrudnienia bądź uniemożliwienia korzystania z powierzchni najmu oraz naruszenia zakazu konkurencji i prawa pierwszeństwa w nabyciu Budynku. List Intencyjny zawiera deklarację procedowania i podpisania umowy najmu do 29 maja 2020 roku, pod warunkiem osiągnięcia porozumienia między stronami co do wszystkich pozostałych warunków najmu oraz uzgodnienia treści umowy najmu.

Całkowita, szacunkowa wartość potencjalnej umowy najmu Budynku w okresie 10 lat jej trwania wynosi ok. 805 mln zł brutto, a koszty dodatkowe związane z relokacją ok. 86 mln zł brutto. Kwoty te mogą ulec zmianom w wyniku szczegółowych ustaleń co do finalnej aranżacji, wielkości powierzchni najmu, ostatecznego zakresu jej adaptacji, terminu rozpoczęcia umowy najmu oraz daty przeliczania części kosztów i zachęt finansowych z EUR na PLN.

Wybór Budynku i podpisanie listu intencyjnego nie oznacza, iż transakcja zostanie zrealizowana.

53.8.2.  Program zwolnień grupowych w Pekao

20 lutego 2020 roku, zgodnie z postanowieniami ustawy o zasadach rozwiązywania stosunków pracy Zarząd Pekao podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.

Zamiarem Pekao jest rozwiązanie umowy o pracę z maksymalnie 1 200 pracownikami Pekao oraz zmiana warunków zatrudnienia maksymalnie 1 350 pracownikom Pekao, w okresie od 12 marca 2020 roku do 31 października 2020 roku.

20 lutego 2020 roku Pekao powiadomił zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwrócił się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji.

Ponadto Pekao powiadomił urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z organizacjami związkowymi Pekao poinformuje o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia.