zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

34.2. Rodzaje strategii zabezpieczeń

Raport Roczny 2019 > 34.2. Rodzaje strategii zabezpieczeń
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

34.2.1.  Zabezpieczenia wartości godziwej

Zmiany w wycenie do wartości godziwej instrumentów finansowych wyznaczonych jako pozycje zabezpieczane odnoszone są – w części wynikającej z zabezpieczanego ryzyka – do rachunku zysków i strat. W pozostałej części zmiany wyceny bilansowej księgowane są zgodnie z ogólnymi zasadami dla danej klasy instrumentów finansowych.

Zmiany w wycenie do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych wyznaczonych jako pozycja zabezpieczająca w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej są w całości księgowane w rachunku zysków i strat w tej samej pozycji, w której są prezentowane wyniki zmiany wartości pozycji zabezpieczanej.

Grupa PZU zaprzestaje stosowania rachunkowości zabezpieczeń, jeśli instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany (zastąpienia jednego instrumentu zabezpieczającego drugim lub przedłużenia terminu ważności danego instrumentu zabezpieczającego nie uważa się za wygaśnięcie lub rozwiązanie, jeśli takie zastąpienie lub przedłużenie terminu stanowi część udokumentowanej strategii zabezpieczania), zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości zabezpieczeń lub unieważnia się powiązanie zabezpieczające. 

Korekta z tytułu zabezpieczanego ryzyka na odsetkowej pozycji zabezpieczanej jest amortyzowana do rachunku zysków i strat nie później niż w momencie zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń.   

Głównymi zidentyfikowanymi potencjalnymi źródłami nieefektywności w zabezpieczeniach wartości godziwej są:

  • wpływ ryzyka kredytowego kontrahenta oraz własnego ryzyka kredytowego na wartość godziwą transakcji zabezpieczających, które nie jest odzwierciedlone w wartości godziwej pozycji zabezpieczanej,
  • różnice pomiędzy terminami zapadalności transakcji IRS a terminami zapadalności dłużnych papierów wartościowych,
  • różnice w wysokości kuponów odsetkowych generowanych przez pozycję zabezpieczaną i instrumenty zabezpieczające.

Zabezpieczenie wartości godziwej stałokuponowych dłużnych papierów wartościowych denominowanych w złotych, euro i dolarach amerykańskich

Pekao zabezpiecza część ryzyka stopy procentowej związaną ze zmianą wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikającej ze zmienności rynkowych stóp procentowych poprzez transakcje IRS. W ten sposób zabezpiecza się komponent ryzyka stopy procentowej związany ze zmianą wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikającą wyłącznie ze zmienności rynkowych stóp procentowych (WIBOR, EURIBOR, LIBOR USD). Zabezpieczany komponent ryzyka odpowiadał w przeszłości za znaczącą część zmian wartości godziwej pozycji zabezpieczanej. 

Tabela prezentuje wartości nominalne i oprocentowanie instrumentów zabezpieczających:

  Waluta  31 grudnia 2019Termin zapadalności 31 grudnia 2018Termin zapadalności
  Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna PLN  - - 280 200 480 - - 280 200 480
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - 1,8 1,8 1,8 - - 1,8 1,8 1,8
Wartość nominalna EUR  - 471 605 628 1 704 262 - 884 836 1 982
Średnie oprocentowanie nogi stałej - 1,2 0,4 (0,1) 0,4 0,2 - 0,9 0,1 0,5
Wartość nominalna USD   - - 637 114 751 - 128 244 499 871
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - 3,7 2,0 3,5 - 6,9 4,9 3,7 4,5
Razem - 471 1 522 942 2 935 262 128 1 408 1 535 3 333
   
Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy   31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Zabezpieczenie papierów wycenianych w Razem  Zabezpieczenie papierów wycenianych w Razem 
zamortyzowanym koszcie wartości godziwej zamortyzowanym koszcie wartości godziwej
Instrumenty zabezpieczające
Wartość nominalna 200 2 735 2 935 200 3 133 3 333
Wartość bilansowa –aktywa - 1 1 - 21 21
Wartość bilansowa – zobowiązania 15 146 161 10 134 144
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia (6) (37) (43) (8) 49 41
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - (1) (1) - 3 3
Pozycje zabezpieczane
Wartość bilansowa - aktywa 214 2 973 3 187 208 3 336 3 544
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej uwzględniona w wartości bilansowej pozycji zabezpieczanej ujętej w bilansie – aktywa 14 175 189 9 125 134
Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej wykorzystana jako podstawa do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 5 36 41 8 (46) (38)
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej pozostającą w bilansie dla tych pozycji zabezpieczanych, dla których zaprzestano korygowania pozycji bilansowej o korekty do wartości godziwej - - - - - -

Zabezpieczenie wartości godziwej stałokuponowych dłużnych papierów wartościowych

Alior Bank zabezpiecza ryzyko zmiany wartości godziwej nabytych dłużnych papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody z tytułu zmian krzywej swapowej stóp procentowych. W ramach tej strategii, Alior Bank tworzy powiązania zabezpieczające, w których instrumentem zabezpieczanym są stałokuponowe dłużne papiery wartościowe denominowane w danej walucie, a instrumentem zabezpieczającym są swapy stopy procentowej (IRS) w tej samej walucie. W ramach tej strategii Alior Bank zabezpiecza ryzyko wynikające ze zmian krzywej swapowej stóp procentowych (ryzyko zmienności rynkowych swapowych stóp procentowych) z wyłączeniem innych efektów wpływających na zmianę wyceny (w tym asset swap spread). 

Tabela prezentuje wartości nominalne i oprocentowanie instrumentów zabezpieczających:

  Waluta  31 grudnia 2019Termin zapadalności 31 grudnia 2018Termin zapadalności
  Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna EUR   - - - 13 13 - - - - -
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - - 0,7 0,7 - - - - -
Razem - - - 13 13 - - - - -
   
Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Instrumenty zabezpieczające
Wartość nominalna 13 -
Wartość bilansowa –aktywa - -
Wartość bilansowa – zobowiązania - -
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -
Pozycje zabezpieczane
Wartość bilansowa - aktywa 14 -
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej uwzględniona w wartości bilansowej pozycji zabezpieczanej ujętej w bilansie – aktywa - -
Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej wykorzystana jako podstawa do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia - -
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej pozostającą w bilansie dla tych pozycji zabezpieczanych, dla których zaprzestano korygowania pozycji bilansowej o korekty do wartości godziwej - -

34.2.2.  Zabezpieczenia przepływów pieniężnych

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych to zabezpieczenie przed zagrożeniem zmiennością przepływów pieniężnych, które można przypisać konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem lub z wysoce prawdopodobną planowaną transakcją i które mogłyby wpływać na rachunek zysków i strat.

Wynik wyceny efektywnej części zabezpieczeń przepływów pieniężnych ujmuje się w innych całkowitych dochodach. Część nieefektywną zabezpieczenia ujmuje się w rachunku zysków i strat.

W przypadku zabezpieczania ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego portfeli kredytów i depozytów sposób zarządzania tymi portfelami umożliwia regularne włączanie do relacji zabezpieczającej nowych transakcji oraz wyłączanie transakcji na skutek spłaty lub zaklasyfikowania do pozycji zagrożonych. Skutkuje to ciągłą zmianą ekspozycji tych portfeli na ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. W związku z częstymi zmianami struktury terminowej portfeli, wyznaczanie pozycji zabezpieczanych odbywa się dynamicznie przy dopuszczeniu dopasowania pozycji zabezpieczających do tych zmian.

W zakresie relacji zabezpieczających przepływy pieniężne głównymi zidentyfikowanymi potencjalnymi źródłami nieefektywności są:

  • wpływ ryzyka kredytowego kontrahenta oraz własnego ryzyka kredytowego na wartość godziwą instrumentów zabezpieczających, tj. swapów na stopę procentową (IRS), walutowych swapów na stopę procentową (basis swap) oraz swapów walutowych (FX swap), które nie jest odzwierciedlone w wartości godziwej pozycji zabezpieczanej,
  • różnice pomiędzy częstotliwościami przeszacowania instrumentów zabezpieczających i zabezpieczanych kredytów i depozytów.

34.2.2.1.  Zabezpieczenie portfela należności od klientów z tytułu kredytów i papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu w złotych

Pekao zabezpiecza ryzyka stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR) generowane przez portfel należności od klientów z tytułu kredytów i papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu denominowane w złotych za pomocą swapów stopy procentowej (IRS).

31 grudnia 2018  Waluta  31 grudnia 2019 Termin zapadalności 31 grudnia 2018 Termin zapadalności
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna PLN  600 1 400 7 000 3 200 12 200 1 400 200 2 800 4 200 8 600
Średnie oprocentowanie nogi stałej 3,9 3,6 2,3 2,0 2,4 3,7 3,5 3,4 2,6 3,0
Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Instrumenty zabezpieczające    
Wartość nominalna 12 200 8 600
Wartość bilansowa –aktywa 290 262
Wartość bilansowa – zobowiązania 8 -
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 50 (102)
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat (1) -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane    
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie (50) 102
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego 201 150
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -
   

34.2.2.2.  Zabezpieczenie portfela depozytów w złotych i euro

Pekao zabezpiecza ryzyka stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR, EURIBOR), generowane przez portfele depozytów denominowanych w złotych i euro, które ekonomicznie odpowiadają długoterminowemu zobowiązaniu o zmiennym oprocentowaniu za pomocą swapów stopy procentowej (IRS).

 

  Waluta  31 grudnia 2019 Termin zapadalności 31 grudnia 2018 Termin zapadalności
  Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna PLN  - 47 215 289 551 - - 242 207 449
Średnie oprocentowanie nogi stałej - 1,8 1,8 1,9 1,9 - - 1,8 1,8 1,8
Wartość nominalna EUR  - 29 624 - 653 - - 659 - 659
Średnie oprocentowanie nogi stałej - (0,4) (0,4) - (0,4) - - (0,3) - (0,3)
 
Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Instrumenty zabezpieczające    
Wartość nominalna 1 204 1 108
Wartość bilansowa –aktywa 3 -
Wartość bilansowa – zobowiązania 29 16
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia (11) (11)
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane    
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie 11 11
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego (22) (12)
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

34.2.2.3.  Zabezpieczenie portfela kredytów o zmiennym oprocentowaniu we frankach szwajcarskich oraz portfela depozytów w złotych

Pekao zabezpiecza ekspozycję na ryzyko stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR, LIBOR CHF) oraz ekspozycji na ryzyko walutowe generowane przez portfele kredytów o zmiennym oprocentowaniu denominowane we frankach szwajcarskich oraz depozytów w złotych, które ekonomicznie odpowiadają długoterminowemu zobowiązaniu o zmiennym oprocentowaniu za pomocą walutowych swapów stopy procentowej (basis swap). Transakcje CIRS podlegają dekompozycji na składnik zabezpieczający portfel aktywów oraz portfel zobowiązań.

  Waluta  31 grudnia 2019 Termin zapadalności 31 grudnia 2018 Termin zapadalności
  Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
                       
Wartość nominalna CHF/PLN - 274 863 1 541 2 678 - 3 759 916 1 691 6 366
 
Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Instrumenty zabezpieczające    
Wartość nominalna 2 678 6 366
Wartość bilansowa –aktywa - -
Wartość bilansowa – zobowiązania 391 745
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 32 9
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane    
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie (49) (13)
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego (54) (86)
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

34.2.2.4.  Zabezpieczenie portfela kredytów o zmiennym oprocentowaniu denominowanych w euro oraz depozytów terminowych i negocjowanych denominowanych w dolarach amerykańskich

Pekao zabezpiecza ekspozycję na ryzyko stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (EURIBOR, LIBO USD) i ekspozycji na ryzyko walutowe generowane przez portfele kredytów o zmiennym oprocentowaniu denominowane w euro oraz depozytów terminowych i negocjowanych denominowanych w dolarach amerykańskich, które ekonomicznie odpowiadają długoterminowym pasywom zmiennoprocentowym za pomocą swapów walutowych (FX Swap).

Od 1 stycznia 2019 roku Grupa PZU utworzyła nowe powiązanie, analogiczne do już istniejącego, w którym zabezpieczane jest wyłącznie ryzyko walutowe. Nowym powiązaniem obejmowane są wszystkie transakcje FX Swap desygnowane do rachunkowości zabezpieczeń po 31 marca 2019 roku. Wygaśnięcie dotychczasowego powiązania powinno nastąpić do lutego 2020 roku. Nowe powiązanie różni się od dotychczasowego oceną nieefektywności ze względu na inną konstrukcję derywatu hipotetycznego. W związku z podobieństwem pozycji zabezpieczanych i rodzaju transakcji zabezpieczających oraz nieistotnością różnic w kwotach nieefektywności oba powiązania zaprezentowano łącznie.

 

  Waluta  31 grudnia 2019 Termin zapadalności 31 grudnia 2018 Termin zapadalności
  Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna EUR/PLN  1 996 1 300 - - 3 296 1 634 688 - - 2 322
Średni kurs 4,4 4,4 - - 4,4 4,3 4,4 - - 4,4
Wartość nominalna EUR/USD  1 022 681 - - 1 703 804 - - - 804
Średni kurs 1,1 1,2 - - 1,1 1,2 - - - 1,2
Wartość nominalna USD/PLN  95 569 - - 664 - - - - -
Średni kurs 3,9 3,9 - - 3,9 - - - - -
 
Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Instrumenty zabezpieczające    
Wartość nominalna 5 663 3 126
Wartość bilansowa –aktywa 83 31
Wartość bilansowa – zobowiązania 25 1
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 2 -
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane    
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie (2) -
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego 2 -
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -
   

34.2.2.5.  Zabezpieczenie portfela kredytów i obligacji podporządkowanych o zmiennym oprocentowaniu

Alior Bank zabezpiecza ryzyko stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR), generowane przez portfel kredytów i obligacji podporządkowanych denominowanych w złotych za pomocą swapów stopy procentowej (IRS).

  Waluta  31 grudnia 2019 Termin zapadalności 31 grudnia 2018 Termin zapadalności
  Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna PLN  168 2 244 7 272 222 9 906 1 750 275 5 719 225 7 969
Średnie oprocentowanie nogi stałej 1,8 2,0 2,0 1,8 2,0 1,80 2,74 2,13 2,84 2,10
Wartość nominalna EUR  - - 43 - 43 - - - - -
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - (0,1) - (0,1) - - - - -
 
Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Instrumenty zabezpieczające    
Wartość nominalna 9 949 7 969
Wartość bilansowa –aktywa 135 112
Wartość bilansowa – zobowiązania 41 9
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 61 28
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów 40 27
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat 1 1
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna (25) 15
Pozycje zabezpieczane    
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie (57) (50)
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego 15 31
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -
   

34.2.2.6.  Zabezpieczenie portfela obligacji o stałym oprocentowaniu denominowanych w euro, dolarze amerykańskim lub funcie brytyjskim

PZU zabezpiecza przepływy w walucie obcej generowane przez portfele obligacji o stałym oprocentowaniu denominowane w euro, dolarze amerykańskim lub funcie brytyjskim za pomocą walutowych swapów stopy procentowej (CIRS). W ten sposób zabezpiecza się komponent ryzyka walutowego, związany ze zmiennością kursów walutowych.

 

  Waluta  31 grudnia 2019 Termin zapadalności 31 grudnia 2018 Termin zapadalności
  Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna EUR/PLN  - - 288 966 1 254 - - - - -
Średni kurs - - 1,3 2,1 1,9 - - - - -
Wartość nominalna USD /PLN  - - 65 380 445 - - - - -
Średni kurs - - 4,8 4,7 4,7 - - - - -
Wartość nominalna GBP /PLN  - - 15 594 609 - - - - -
Średni kurs - - 3,1 4,4 4,4 - - - - -
 
Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Instrumenty zabezpieczające    
Wartość nominalna 2 308 -
Wartość bilansowa –aktywa 31 -
Wartość bilansowa – zobowiązania 10 -
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 21 -
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów 13 -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat (10) -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna 18 -
Pozycje zabezpieczane    
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie (31) -
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego 13 -
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -