zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

29.2. Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 29.2. Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Odroczone koszty akwizycji 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Krótkoterminowe 1 450 1 440
Długoterminowe 124 106
Odroczone koszty akwizycji, razem 1 574 1 546
 
Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji 1 stycznia – 31 grudnia 2019 1 stycznia – 31 grudnia 2018
Wartość netto na początek okresu 1 546 1 485
Ubezpieczenia majątkowe 1 445 1 394
Ubezpieczenia na życie 101 91
Koszty akwizycji dotyczące przyszłych okresów 1 775 1 690
Amortyzacja za okres odniesiona na wynik finansowy (1 747) (1 633)
Różnice kursowe - 4
Wartość netto na koniec okresu 1 574 1 546
Ubezpieczenia majątkowe 1 459 1 445
Ubezpieczenia na życie 115 101