zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

37.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 37.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w zamortyzowanym koszcie  1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa brutto                    
Stan na początek okresu 159 612 16 069 7 855 7 165 190 701 147 695 13 816 4 049 12 152 177 712
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 58 360 - - 5 58 365 47 886 - - 2 47 888
Zmiany z tytułu wyceny, sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu (39 687) (1 855) (511) (1 116) (43 169) (30 666) (282) 5 069 (5 031) (30 910)
Zmiana wynikająca z modyfikacji przepływów pieniężnych dotyczących instrumentu (2) - - - (2) - - (1) 1 -
Aktywa spisane z bilansu - (50) (1 015) - (1 065) - - (4 290) (12) (4 302)
Reklasyfikacja do koszyka 1 6 125 (6 064) (61) - - 4 915 (4 851) (64) - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 (11 063) 11 380 (317) - - (8 987) 9 399 (412) - -
Reklasyfikacja do koszyka 3 (2 789) (1 997) 4 786 - - (1 740) (1 809) 3 549 - -
Inne zmiany (272) 126 243 - 97 509 (204) (45) 53 313
Stan na koniec okresu 170 284 17 609 10 980 6 054 204 927 159 612 16 069 7 855 7 165 190 701
                     
Oczekiwane straty kredytowe                    
Stan na początek okresu (870) (1 189) (3 601) (4 801) (10 461) 401 (1 821) (2 498) (8 097) (12 015)
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych (815) - - (3) (818) (150) (2) - - (152)
Zmiany z tytułu wyceny, poziomu ryzyka kredytowego, sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu, z wyłączeniem reklasyfikacji 1 007 (501) (2 186) 452 (1 228) (982) 267 (5 405) 3 345 (2 775)
Aktywa spisane z bilansu - 50 1 015 - 1 065 - - 4 290 12 4 302
Reklasyfikacja do koszyka 1 (371) 347 24 - - (309) 281 28 - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 134 (238) 104 - - 90 (172) 82 - -
Reklasyfikacja do koszyka 3 132 224 (356) - - 65 257 (322) - -
Inne zmiany (17) (14) (247) 37 (241) 15 1 224 (61) 179
Stan na koniec okresu (800) (1 321) (5 247) (4 315) (11 683) (870) (1 189) (3 601) (4 801) (10 461)
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 169 484 16 288 5 733 1 739 193 244 158 742 14 880 4 254 2 364 180 240
   
Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody  1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa                    
Stan na początek okresu 1 511 - - - 1 511 1 556 - - - 1 556
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 571 - - - 571 401 - - - 401
Zmiana wyceny - (6) - - (6) 49 - - - 49
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu (686) (16) - - (702) (490) - - - (490)
Reklasyfikacja do koszyka 2 (624) 624 - - - - - - - -
Inne zmiany - 7 - - 7 (5) - - - (5)
Stan na koniec okresu 772 609 - - 1 381 1 511 - - - 1 511
                     
Oczekiwane straty kredytowe                    
Stan na początek okresu (14) - - - (14) (18) - - - (18)
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych (2) - - - (2) (1) - - - (1)
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) 2 (9) - - (7) 3 - - - 3
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu 3 - - - 3 2 - - - 2
Reklasyfikacja do koszyka 2 8 (8) - - - - - - - -
Inne zmiany (1) - - - (1) - - - - -
Stan na koniec okresu (4) (17) - - (21) (14) - - - (14)

Odpis dotyczący należności od klientów z tytułu kredytów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.

Dłużne inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie  1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa brutto                    
Stan na początek okresu 34 657 35 33 2 34 727 32 450 186 31 16 32 683
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 9 538 - - - 9 538 5 705 - - - 5 705
Zmiana wyceny 683 - - - 683 757 2 1 (2) 758
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu (9 112) - - (2) (9 114) (4 318) (153) - (12) (4 483)
Reklasyfikacja do koszyka 2 (332) 332 - - - - - - - -
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 180 1 1 - 182 63 - 1 - 64
Stan na koniec okresu 35 614 368 34 - 36 016 34 657 35 33 2 34 727
                     
Oczekiwane straty kredytowe                    
Stan na początek okresu (35) (7) (33) - (75) (38) (17) (31) - (86)
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych (6) - - - (6) (5) - - - (5)
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) (4) (3) - - (7) (1) 1 (1) - (1)
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu 5 - - - 5 5 9 - - 14
Reklasyfikacja do koszyka 2 9 (9) - - - - - - - -
Inne zmiany, w tym różnice kursowe (2) - (1) - (3) 4 - (1) - 3
Stan na koniec okresu (33) (19) (34) - (86) (35) (7) (33) - (75)
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 35 581 349 - - 35 930 34 622 28 - 2 34 652
 

Wartość odpisów na oczekiwane straty kredytowe dotyczące transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży wynosi zero.

   
Dłużne inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody  1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa                    
Stan na początek okresu 38 142 73 - - 38 215 50 181 74 - - 50 255
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 203 057 - - - 203 057 136 513 - - - 136 513
Zmiana wyceny 725 (5) - - 720 89 1 - - 90
Zmiana wynikająca z modyfikacji przepływów pieniężnych dotyczących instrumentu (8) - - - (8) (1) - - - (1)
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu (187 893) - - - (187 893) (149 227) (2) - - (149 229)
Reklasyfikacja do koszyka 2 (87) 87 - - - - - - - -
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 601 1 - - 602 587 - - - 587
Stan na koniec okresu 54 537 156 - - 54 693 38 142 73 - - 38 215
                     
Oczekiwane straty kredytowe                    
Stan na początek okresu (37) (3) - - (40) (31) (6) - - (37)
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych (18) - - - (18) (20) - - - (20)
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) (1) 2 - - 1 4 1 - - 5
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu 14 - - - 14 10 2 - - 12
Reklasyfikacja do koszyka 2 1 (1) - - - - - - - -
Stan na koniec okresu (41) (2) - - (43) (37) (3) - - (40)

Odpis dotyczący dłużnych inwestycyjnych (lokacyjnych) aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.

   
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych  1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa brutto                    
Stan na początek okresu 2 770 1 9 - 2 780 1 841 1 21 - 1 863
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 228 598 - - - 228 598 143 630 - - - 143 630
Zmiana wyceny 4 - - - 4 9 - - - 9
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu (229 902) - - - (229 902) (143 300) - - - (143 300)
Inne zmiany (15) - (9)   (24) 590 - (12) - 578
Stan na koniec okresu 1 455 1 - - 1 456 2 770 1 9 - 2 780
                     
Oczekiwane straty kredytowe                    
Stan na początek okresu (2) - (9) - (11) (1) - (21) - (22)
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych (6) - - - (6) (2) - - - (2)
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) 2 - - - 2 1 - - - 1
Inne zmiany 4 - 9 - 13 - - 12 - 12
Stan na koniec okresu (2) - - - (2) (2) - (9) - (11)
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 1 453 1 - - 1 454 2 768 1 - - 2 769
   
Pożyczki  1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa brutto                    
Stan na początek okresu 4 595 - - - 4 595 3 699 - - - 3 699
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 547 - - - 547 1 077 - - - 1 077
Zmiana wyceny 14 - - - 14 83 - - - 83
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu (577) (61) - - (638) (264) - - - (264)
Reklasyfikacja do koszyka 2 (61) 61 - - -          
Inne zmiany (1) - - - (1)          
Stan na koniec okresu 4 517 - - - 4 517 4 595 - - - 4 595
                     
Oczekiwane straty kredytowe                    
Stan na początek okresu (60) - - - (60) (46) - - - (46)
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych (2) - - - (2) (16) - - - (16)
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) 33 (2) - - 31 2 - - - 2
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu 1 3 - - 4          
Reklasyfikacja do koszyka 2 1 (1) - - -          
Stan na koniec okresu (27) - - - (27) (60) - - - (60)
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 4 490 - - - 4 490 4 535 - - - 4 535

Odpis dotyczący należności od klientów z tytułu kredytów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.

 
Należności 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Wartość bilansowa brutto    
Stan na początek okresu 7 282 9 950
Zmiany w okresie (457) (2 668)
Stan na koniec okresu 6 825 7 282
     
Oczekiwane straty kredytowe    
Stan na początek okresu (939) (823)
Zmiany w okresie (149) (116)
Stan na koniec okresu (1 088) (939)
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 5 737 6 343