zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Wrażliwość na ryzyko

Raport Roczny 2019 > Wrażliwość na ryzyko
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Ryzyko dotyczące aktywów finansowych

W tabeli poniżej podsumowano wyniki analizy wrażliwości wartości portfela lokat na zmiany poziomu stóp procentowych, kursów walutowych oraz cen instrumentów kapitałowych. Analiza nie uwzględnia wpływu zmian stóp procentowych dla prezentowanych w zobowiązaniach umów ubezpieczeniowych ani kontraktów inwestycyjnych i należności od klientów banków. 

W skład aktywów finansowych narażonych na ryzyko kursów walutowych wchodzą inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe oraz pochodne instrumenty finansowe Grupy PZU denominowane w walutach obcych.

Wrażliwość portfela aktywów (w mln zł)   Zmiana czynnika ryzyka 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019
Zmiana wartości portfela Zmiana wartości portfela
Ryzyko stopy procentowej  spadek 100 bp. 1 450 2 224
wzrost 100 bp. (1 369) (2 101)
Ryzyko walutowe  wzrost 20% (110) 195
spadek 20% 148 (142)
Ryzyko cen instrumentów kapitałowych  wzrost 20% 190 112
spadek 20% (190) (112)
 

Ryzyko stopy procentowej – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości instrumentów finansowych lub aktywów oraz zmiany wartości bieżącej prognozowanych przepływów ze zobowiązań, w wyniku zmian w strukturze terminowej rynkowych stóp procentowych lub wahań zmienności rynkowych stóp procentowych wolnych od ryzyka. 

Ryzyko walutowe – możliwość poniesienia straty na skutek zmian wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian kursów wymiany walut lub wahań zmienności kursów wymiany walut. 

Ryzyko cen instrumentów kapitałowych – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian rynkowych cen akcji lub wahań zmienności rynkowych cen akcji. 

Różnice we wrażliwości portfela aktywów pomiędzy rokiem 2018 i 2019 wynikają z realizacji przyjętej strategii lokacyjnej i dostosowania do niej portfela lokat. 

W poniższej tabeli przedstawiono kształtowanie się poziomu kontraktowej wrażliwości dochodu odsetkowego (NII) na zmianę stóp procentowych o 100 p.b. oraz wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału (EVE) banków Grupy PZU na zmianę stóp procentowych o 200 p.b.

    Wrażliwość w % 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019
spadek wzrost spadek wzrost
Grupa Banku Pekao  NII -8,64% 6,22% -6,98% 4,08%
EVE -0,95% 0,87% 1,61% -3,04%
Grupa Alior Banku  NII -5,97% 2,45% -6,86% 3,14%
EVE -2,36% 3,31% -1,70% 1,35%

dane za grudzień 2018 wg metodyki obowiązującej przed wdrożeniem wymogów EBA z zakresu IRRBB w czerwcu 2019.

Ryzyko dotyczące stóp technicznych i śmiertelności

W poniższej tabeli zaprezentowana została analiza wrażliwości wyniku netto oraz kapitałów własnych na zmianę założeń wykorzystywanych przy wyliczaniu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent. Analiza ta nie uwzględnia wpływu zmian wyceny lokat uwzględnianych przy wyliczaniu wartości rezerwy.

Wrażliwość rezerw  Wpływ zmiany założeń na wynik finansowy netto i kapitały własne
31 grudnia 2018 31 grudnia 2019
Zmiana założeń dla rezerwy na skapitalizowaną wartość rent na udziale własnym w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (w mln zł)
Stopa techniczna – podwyższenie o 0,5 p.p. 426 416
Stopa techniczna – obniżenie o 1,0 p.p. -1 105 -1 080
Śmiertelność 110% obecnie założonej 127 128
Śmiertelność 90% obecnie założonej -142 -143
Zmiana założeń dla ubezpieczeń rentowych w ubezpieczeniach na życie (w mln zł)
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. -25 -22
Śmiertelność 90% obecnie założonej -11 -10
Zmiana założeń dla rezerw w ubezpieczeniach na życie z wyłączeniem rezerw w ubezpieczeniach rentowych (w mln zł)
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. -2 062 -1 976
Śmiertelność 110% obecnie założonej -869 -850
110% zachorowalności i wypadkowości -143 -138