zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Rozwój pracowników

Raport Roczny 2019 > Rozwój pracowników
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Nasza wiedza i pomysły - „chronimy wszystkie nasze zasoby, również informacje, które są własnością intelektualną Grupy PZU. Bazy danych, rejestry i archiwa są zarządzane zgodnie z prawem oraz wewnętrznymi uregulowaniami Grupy PZU. Zasoby intelektualne stanowią wyjątkową wartość dla firmy. Wyróżniają nas na rynku, zapewniają unikatową ofertę produktową i są podstawą sukcesów rynkowych Grupy PZU. Dlatego chronimy je szczególnie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ich częściowa lub całkowita utrata może prowadzić do utraty zaufania klientów lub naruszenia reputacji Grupy PZU.”

„Wiedza i kompetencje naszych pracowników, zaraz obok zaufania klientów, są największym kapitałem Grupy PZU. Dla firmy z tak długą tradycją, skumulowana wiedza i doświadczenie pracowników jest nie tylko powodem do dumy, ale także przedmiotem szczególnej ochrony. Szeroko wspieramy budowanie nowych kompetencji wśród pracowników tak aby nie tylko nadążać za dynamicznie zmieniającym się rynkiem ale być też liderem tych zmian. Promujemy wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk w ramach wszystkich podmiotów rynku, co niejednokrotnie przekłada się na współpracę w doskonaleniu standardów. Chronimy z największą starannością to, co powinno pozostać źródłem naszej przewagi konkurencyjnej i jakości, ale chętnie dzielimy się tym, co powinno stanowić dobro wspólne wszystkich profesjonalnych ubezpieczycieli i ich interesariuszy.”

Tomasz Kulik, Członek Zarządu PZU i PZU Życie 

Polityki Grupy PZU [UoR]

Większość spółek Grupy PZU wdrożyło specjalne procedury i zasady związane z planowaniem i organizacją szkoleń oraz wszelkich działań rozwojowych dla pracowników.

Grupa PZU chce być pracodawcą, który zapewnia swoim pracownikom ponadstandardowe i elastyczne możliwości rozwoju na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz w ramach całej organizacji. Planując działania rozwojowe, osadza je w kontekście strategicznych, biznesowych celów oraz przywiązuje dużą wagę do wyboru optymalnych form rozwoju. Wpływają one zarówno na efektywność pracy, jak i zaangażowanie pracowników w długofalowej perspektywie.

Rozwijane w Grupie PZU podejście kompleksowego rozwoju zakłada organizowanie działań ogólnofirmowych, przeznaczonych dla poszczególnych grup pracowników, jak również adresowanych indywidualnie. Szkolenia i warsztaty często są uzupełniane działaniami, które pracownicy podejmują samodzielnie przed szkoleniem (forma przygotowania) i po jego zakończeniu (utrwalenie wiedzy, przećwiczenie umiejętności). Wzbogacanie tradycyjnych szkoleń nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak e-learning, webinaria oraz Virtual Reality, sprawia, że oferta edukacyjna jest coraz atrakcyjniejsza, jak również szerzej dostępna dla pracowników.

Priorytetem w PZU jest dbałość o efektywne zarządzanie wiedzą w organizacji – jej utrzymanie, dzielenie się nią i wykorzystywanie między obszarami. Dlatego coraz częściej menedżerowie i specjaliści są angażowani w wewnętrzne działania rozwojowe jako autorzy programów szkoleniowych i materiałów edukacyjnych oraz jako trenerzy wewnętrzni.

Formy wsparcia rozwoju dostępne w PZU: 

ogólnofirmowe dedykowane on-line  indywidualne
 • #TyTworzyszPZU program [#YouCreatePZU]
 • Warsztaty i szkolenia umiejętności
 • Szkolenia e-learningowe
 • Wsparcie w trakcie onboardingu, mentoring
 • Nowy menedżer
 • Programy rozwoju talentów (np. pro-gram dla pracowników sprzedaży #TerazTy)
 • Animacje edukacyjne i interaktywne pdf-y/ infografiki
 • Coaching
 • Master Class
 • Facylitacja pracy zespołów (w tym facylitacja graficz-na i rozwiązania grywalizacyjne)
 • Webinaria
 • Dofinansowanie nauki (studia podyplomowe)
 • Klik na rozwój
 • Konferencja #TyTworzyszPrzyszłość
 • Wideo z wewnętrznymi ekspertami
 • Konsultacje z ekspertem/ trenerem
     
 • Udział w otwartych szkoleniach /warsztatach i konferencjach

DOBRA PRAKTYKA

W Grupie Bank Pekao nie ma wspólnej polityki dla wszystkich spółek, jednak zostały wdrożone procedury szkoleń i rozwoju pracowników oraz instrukcje w sprawie szkoleń. Regulacje są wprowadzane i realizowane zgodnie z przepisami prawa, również tymi odnoszącymi się do rynku kapitałowego.

W Grupie Alior Bank nie wdrożono wspólnej polityki. Programy szkoleniowe dla pracowników, poza politykami szkoleniowymi, są realizowane zarówno w zakresie kompetencji miękkich, jak i twardych oraz technicznych w poszczególnych spółkach.

W PZU Zdrowie prowadzone są plany szkoleniowe na dany rok finansowy, uwzględniające zarówno szkolenia zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Szczegółowe procedury, w zależności od spółki, określane są w różnych dokumentach, m.in. w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy lub Procedurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Dodatkowo we wszystkich spółkach obowiązują zasady organizacji i finansowania działań szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników. 

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika w podziale na płeć1

PZU i PZU Życie
  2018 2019
  Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba godzin szkoleniowych 149 909 99 939 195 434 132 425
Liczba pracowników 6 056 3 959 6 094 4 023
Średnia liczba godzin szkoleniowych 24,8 25,2 32,1 32,9

1 Dane szacunkowe z uwagi na brak statystyk w tym zakresie. Dane przedstawione w pełnych etatach.

 

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika w podziale na strukturę zatrudnienia

PZU i PZU Życie
Struktura zatrudnienia 2018 2019
  Łączna liczba pracowników Łączna liczba godzin szkoleniowych Średnia liczba godzin szkoleniowych Łączna liczba pracowników Łączna liczba godzin szkoleniowych Średnia liczba godzin szkoleniowych
Kadra menedżerska 1 670 23 374 14,0 1 573 76 823 48,8
Pozostali pracownicy 8 345 226 475 27,1 8 544 251 037 29,4
 

Średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w 2019 roku w Grupie Kapitałowej PZU wyniosła 2,9 (o 0,21 dnia więcej niż w 2018 roku). W Grupie Pekao wyniosła 2,75 (wobec 2,77 dnia w 2018 roku), a w Grupie Alior Bank 2,63 (poprawa wyniku względem 2018 roku o 0,44 dnia). W spółkach PZU i PZU Życie średnia liczba dni szkoleniowych w 2019 roku znacząco wzrosła w stosunku do poprzedniego roku m.in. z uwagi na zwiększenie ilości grup w ramach szkolenia Nowy Menedżer oraz uruchomienia nowego programu rozwojowego dla menedżerów MasterClass. W 2019 roku PZU również realizowało wiele szkoleń w formie e-learningowej, a także w formie konferencji z zakresu nowoczesnych technologii i kompetencji przyszłości.

Wszyscy pracownicy PZU i PZU Życie, których obowiązują systemy premiowe, podlegają cyklicznej (rocznej i kwartalnej) ocenie jakości pracy.

Podobnie jak w roku 2018, w 2019 roku 100% pracowników podlegało regularnym ocenom jakości pracy i rozwoju zawodowego.

 

Struktura zatrudnienia Odsetek wszystkich pracowników podlegających ocenie wg płci w PZU i PZU Życie
  Kobiety Mężczyźni
Przedstawiciele Zarządu 100% 100%
Kadra menedżerska 100% 100%
Pozostali pracownicy 100% 100%
 

Regularna ocena poziomu realizacji celów i jakości pracy pozwala weryfikować potrzeby rozwojowe i plany działań nakierowane na rozwój specjalistycznej wiedzy, która pomaga pracownikom realizować cele biznesowe oraz kompetencje interpersonalne i menedżerskie – niezbędne do efektywnej współpracy.

Dla osób obejmujących po raz pierwszy stanowiska kierownicze w Grupie PZU przygotowano program rozwojowy Nowy Menedżer. Jego celem jest zapoznanie się z oczekiwaniami stawianymi kadrze menedżerskiej w PZU pod względem stylu zarządzania oraz kompetencji (w ten sposób Grupa kształtuje pożądany model przywództwa). W czasie warsztatów kierownicy szkoleni są z kluczowych kompetencji menedżerskich, m.in. z udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, prowadzenia rozmów z podwładnymi, zarządzania zadaniami oraz planowania pracy zespołu. Tradycyjna formuła szkoleń uzupełniana jest webinariami, teleklasami w mikrogrupach i zadaniami online.

W 2019 roku w kursie Nowy Menedżer uczestniczyło 117 osób wobec 68 osób w 2018 roku (o 72% więcej niż w 2018 roku).

Kadra menedżerska PZU może również korzystać z indywidualnej formy wsparcia w rozwoju, jakim jest program coachingowy. Realizują go zarówno coachowie zewnętrzni, jak i pracownicy PZU, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie.

Coaching przeznaczony jest przede wszystkim dla menedżerów w sytuacji zmiany, konieczności rozwoju efektywności pracy lub potrzeby wypracowania nowych rozwiązań. Decyzja o wybraniu tej formy rozwoju jest w PZU każdorazowo rozpatrywana z osobą zainteresowaną, jej przełożonym i HR Biznes Partnerem. Zainteresowanie coachingiem z roku na rok rośnie, a zapotrzebowanie na tę formę rozwoju zgłaszają nowe grupy pracowników, również spoza kadry menedżerskiej.

Regularnie prowadzone działania szkoleniowe uzupełnia w PZU program #TyTworzyszPZU – zainspirowany ideą Managementu 3.0. Prowadzony jest w postaci cyklicznych jednodniowych warsztatów. Tematyka tych warsztatów odnosi się do kompetencji, których rozwój wspiera realizację strategii oraz promuje innowacyjność, przedsiębiorczość i pracę zespołową.

Program ma na celu zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez wsparcie ich w rozwoju osobistym. Jest zaproszeniem do współtworzenia organizacji poprzez pokazanie, że każdy z pracowników ma wpływ na swoje miejsce pracy i może rozwijać swoje mocne strony, realizując jednocześnie cele biznesowe organizacji. Na uwagę zasługuje fakt, że warsztaty prowadzone są przez wewnętrznych ekspertów i trenerów. Zwiększa to możliwości rozwijania programu w taki sposób, aby przyczyniał się do tworzenia trwałej społeczności pracowników i platformy wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk. Program przeznaczony jest dla wszystkich pracowników ze wszystkich obszarów i ze wszystkich lokalizacji w Polsce, co przyczynia się do rozwijania współpracy między obszarami biznesowymi. Warsztaty #TyTworzyszPZU pozwoliły m.in. na budowę sieci kontaktów i wymianę doświadczeń w grupach pracowników z różnych jednostek organizacyjnych. 

DOBRA PRAKTYKA

Cykl warsztatów menedżerskich Master Class

Master Class to praktyczne warsztaty dla wyższej kadry kierowniczej wspierające realizację celów strategicznych, głównie w zakresie zarządzania ludźmi. Warsztaty umożliwiają również wdrażanie i realizację wewnętrznych procesów zarządczych (przegląd efektywności i potencjału) oraz są okazją do poznania i przedyskutowania najnowszych trendów w zakresie budowania zaangażowania, planowania rozwoju, zarządzania efektywnością zespołów.

Celem warsztatów jest też stworzenie platformy do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w oparciu o realne problemy i wyzwania biznesowe. Master Class mają również wymiar społeczny – budowanie sieci kontaktów i relacji biznesowych wewnątrz organizacji oraz „burzenie silosów”, czyli rozwijanie współpracy między poszczególnymi obszarami.

W październiku 2019 roku odbyło się coroczne spotkanie dyrektorów, podczas którego po raz pierwszy przygotowano zadanie specjalne. Około 300 uczestników pracowało metodą design thinking nad rozwiązaniami w ramach 10 inicjatyw strategicznych. Praca przebiegała w mieszanych zespołach – menedżerowie z różnych obszarów firmy wymieniali się spostrzeżeniami i wiedzą.

Z kolei od 7 listopada do 1 grudnia 2019 roku zorganizowano 12 warsztatów dotyczących bieżących wyzwań menedżerskich. Były one prowadzone również w mieszanych zespołach, aby umożliwić dzielenie się dobrymi praktykami pomiędzy menedżerami z różnych obszarów, o różnym doświadczeniu i stażu. Tematy warsztatów były powiązane z wdrażaniem nowego narzędzia służącego do przeglądu efektywności i potencjału menedżerów.

Sesje zostały podzielone na następujące cztery obszary tematyczne:

 • „Budowanie planów rozwojowych – sprawdzone i praktyczne narzędzia”;
 • „Trudne rozmowy z pracownikami – jak być dla ludzi przewodnikiem w zmieniających się czasach”;
 • „Siła informacji zwrotnej – od feedbacku do feedforward”;
 • Growth mindset – jak uwolnić potencjał swój, zespołu i zwiększyć szanse na sukces”.

Każdy dzień był w całości poświęcony danej tematyce.

W warsztatach wzięło udział 89 osób. Poziom merytoryczny, forma, przygotowanie trenerów oraz tematyka zostały wysoko ocenione przez uczestników – potwierdziły to ankiety ewaluacyjne (średnio 4,6/5). 

DOBRA PRAKTYKA

Rozwojowo nakręceni – zaangażowani w pomaganie

To program, do którego zaproszono 110 pracowników ze wszystkich regionów sprzedaży Alior Bank. Osoby te wzięły udział w warsztacie edukacyjnym poświęconym celom zrównoważonego rozwoju, a następnie samodzielnie przygotowały i zrealizowały lokalne projekty społeczne. To pracownicy decydowali o wyborze beneficjenta, na rzecz którego zrealizowane zostanie działanie, partnera społecznego wybranego do współpracy, celu działania oraz sposobie jego realizacji.

W ramach programu powstało i zostało zrealizowanych 15 projektów, których celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, osób z niepełnosprawnością, osób starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej, a także wiele projektów dotyczących działań w zakresie promowania aktywności sportowej i zdrowego trybu życia oraz projektów na rzecz środowiska i zwierząt. Zadaniem uczestników programu było również promowanie zaangażowania społecznego wśród pozostałych pracowników regionów oraz swoich bliskich. Tym samym w realizację działań zaangażowało się blisko 200 pracowników. 

DOBRA PRAKTYKA

Konferencja #TyTworzyszPrzyszłość

29 października 2019 roku została zorganizowana na Stadionie Narodowym wewnętrzna konferencja pod nazwą #TyTworzyszPrzyszłość, której uczestnikami byli pracownicy PZU. Na jednej sali spotkali się przedstawiciele różnych obszarów biznesowych oraz różnych szczebli organizacji. Dzięki temu możliwa była międzyobszarowa dyskusja na temat trendów, wyzwań, kierunków działań, a także wymiana doświadczeń oraz przyszłych projektów. Prawie 300 pracowników dyskutowało o wykorzystaniu nowych technologii, ich wpływie na przyszłość człowieka oraz kompetencjach, które ze względu na zachodzące zmiany już teraz warto rozwijać. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w czterech wykładach prowadzonych przez ekspertów wewnętrznych oraz zewnętrznych, w panelu dyskusyjnym oraz jednym z sześciu warsztatów.

W konferencji, jako wykładowcy, wzięli również udział wewnętrzni eksperci. Rozmowy dotyczyły innowacji oraz wewnętrznych projektów, które są realizowane w Grupie PZU.

Konferencja #TyTworzyszPrzyszłość to kolejne działanie, którego celem było przygotowanie pracowników do spełniania wymagań, które stawia przed branżą ubezpieczeniową dynamicznie zmieniający się świat. Zainspirowała ona pracowników do nowego i otwartego spojrzenia na model biznesowy, ofertę produktową, sposób współpracy czy komunikację.

W trakcie jednego dnia zostały zorganizowane cztery wykłady oraz sześć warsztatów. Dodatkowo podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość poznania innowacyjnych projektów realizowanych wewnętrznie.

 

Zorganizowano pięć wykładów:

 • „Technologia i biznes – globalne trendy”,
 • „Innowacje w PZU – jak wdrażamy nowe technologie”,
 • „O przyjaźniach (nie)możliwych – człowiek  vs. technologie” (panel dyskusyjny),
 • „Lider przyszłości – nowy wymiar przywództwa”,
 • „Pracownik przyszłości”.

Zorganizowano sześć warsztatów:

 • „Odważne przywództwo – staw czoła porażce”,
 • „Docenianie – siła współczesnego lidera”,
 • „I żyli długo i kreatywnie – techniki twórczego generowania pomysłów”,
 • „Zaprojektuj swoją przyszłość – jak rozwijać kompetencje przyszłości”,
 • „Totalne zanurzenie – wejdź z nami do świata wirtualnej rzeczywistości”,
 • „Laboratorium Innowacji – twórz z nami scenariusze przyszłości”
DOBRA PRAKTYKA

„Klik na rozwój”

Klik na rozwój” to cykl ogólnofirmowych działań/wydarzeń rozwojowych, którego celem jest budowanie wśród pracowników odpowiedzialności za własny rozwój poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Program edukuje pracowników w zakresie dostępnych form rozwojowych online, takich jak: platformy e-learningowe, portale edukacyjne, podcasty, webinary oraz narzędzia ułatwiające uczenie się i dzielenie się wiedzą w sposób zdalny. W ramach inicjatywy wskazano pracownikom możliwości i źródła, a także zainspirowano ich do działania.

„Klik na rozwój” w 2019 roku składał się z cyklu wydarzeń realizowanych od 8 do 19 lipca. Główne z nich to:

 • konferencja „Klik na rozwój”, w ramach której odbyły się cztery prelekcje o tematyce nawiązującej do aktualnych trendów w uczeniu się:
  • „Technologie, które zmieniły sposób, w jaki się uczymy” – wykład zewnętrznego eksperta,
  • „Przyszłość nauczania, czyli jak rozwijać się z wykorzystaniem technologii cyfrowych” – wykład zewnętrznego eksperta,
  • „Darmowe studia na Harvardzie – fakty i mity na temat kursów online” – wykład wewnętrznego eksperta,
  • „PZU Movie – tajniki ubezpieczeń w nowoczesnej formie” – wykład wewnętrznego eksperta;
 • warsztaty pokazujące możliwości wykorzystania najnowszych form w edukowaniu pracowników, takich jak wideo, wirtualna rzeczywistość i webinary:
  • „Stwórz profesjonalne nagranie wideo przy użyciu smartfona” – warsztaty prowadzone przez zewnętrznych ekspertów,
  • Immersive learning – wejdź z nami do świata wirtualnej rzeczywistości!” – warsztaty prowadzone przez wewnętrznych ekspertów,
  • „Zostań orłem webinaru – czyli jak przygotować i poprowadzić profesjonalny webinar” – warsztaty prowadzone przez wewnętrznych ekspertów,
  • „Siła wideo” – w ramach promocji programu zostały nagrane cztery krótkie filmy, w których pracownicy PZU pokazują, jak uczą się przeróżnych umiejętności, korzystając z zasobów online,
  • „Pogromcy mitów” – cykl podcastów nagranych z wewnętrznymi ekspertami, których tematem przewodnim było odczarowanie najpopularniejszych mitów dotyczących rozwoju osobistego, przyszłości pracy oraz funkcjonowania ludzkiego mózgu,
  • „Twoja marka w mediach” – webinar na temat etykiety w social mediach prowadzony przez eksperta wewnętrznego, który odpowiadał na pytania, jak korzystać z mediów społecznościowych, co warto robić, a czego należy unikać,
  • „Angielski online” – roczny pilotaż platformy języka angielskiego online – pracownicy wzięli udział w losowaniu 150 rocznych licencji na dostęp do kursu angielskiego online.

W kolejnych latach planowana jest cykliczna realizacja działań w ramach projektu „Klik na rozwój” w formie corocznych dni rozwoju online, które przybiorą postać konferencji połączonych z warsztatami oraz cyklicznych kampanii promujących rozwój online.