zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

21.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 21.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Koszty administracyjne według rodzaju 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Zużycie materiałów i energii 129 121
Usługi obce 1 273 1 504
Podatki i opłaty 81 82
Koszty pracownicze 3 673 3 742
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych1 578 348
Amortyzacja wartości niematerialnych 326 293
Wynagrodzenia osób obsługujących ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy 206 205
Inne, w tym: 340 314
- reklama 244 230
- pozostałe 96 84
Koszty administracyjne, razem 6 606 6 609

1 wzrost kosztów amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych wynika z zastosowania MSSF 16 i amortyzacji prawa do użytkowania aktywów.