zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Zaangażowanie społeczne Grupy PZU

Raport Roczny 2019 > Zaangażowanie społeczne Grupy PZU
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Sponsoring i prewencja - „działania prewencyjne i sponsoringowe mogą odbywać się wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych Grupy PZU. Od wielu już lat prowadzimy własne programy prewencyjne i wspieramy przedsięwzięcia propagujące bezpieczne zachowania na drodze, nad wodą czy w górach. Prężnie funkcjonująca Fundacja PZU działa także charytatywnie na rzecz osób fizycznych i organizacji non profit. Współpracujemy również z organizacjami pomagającymi społecznościom lokalnym.”
„Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa jest główną misją Grupy PZU. Promowanie odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań na drodze, na boisku, nad wodą czy w górach jest w związku z tym jednym z naszych podstawowych zadań. Wiele wysiłku wkładamy w przeciwdziałanie wypadkom i zdarzeniom ubezpieczeniowym. Fundacja PZU działa charytatywnie na rzecz osób fizycznych i organizacji non profit, które wspierają nas w tym obszarze i przyczyniają się do upowszechnienia standardów bezpieczeństwa. Jednym z naszych sojuszników w tym zadaniu są społeczności lokalne, których projekty na rzecz bezpieczeństwa i zachowania ostrożności chętnie wspieramy. W PZU wierzymy, że dzięki naszym działaniom społecznym możemy zmieniać rzeczywistość milionów Polaków na lepsze. Jako największa grupa finansowa w regionie jesteśmy świadomi, że mamy ogromny potencjał, by robić to skutecznie i na dużą skalę. Chcemy pod tym względem wyznaczać standardy rynkowe, ponieważ pozycja lidera branży ubezpieczeniowo-finansowej oznacza nie tylko przywileje, ale również obowiązki.”

Joanna Gorczyca, Dyrektor Biura Prewencji i CSR

Polityki Grupy PZU [UoR]

Grupa PZU angażuje się w programy społeczne, które mają obniżać ryzyko i przynosić jednocześnie korzyści biznesowe i społeczne. Naszą ambicją jest utrzymanie pozycji lidera działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w Polsce. Prowadzimy inicjatywy, których głównym celem jest przeciwdziałanie wypadkom, ograniczanie ich skutków oraz wspieranie tych rodzajów aktywności, które promują profilaktykę zdrowotną.

Działalność charytatywna Banku Pekao realizowana jest w głównej mierze za pośrednictwem Fundacji Banku Pekao im. dr Mariana Kantona, która została powołana w 1997 roku. Cele statutowe Fundacji obejmują m.in. wspieranie działań w zakresie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowobadawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, ochrony środowiska oraz upowszechniania kultury.

Podstawa prawna prewencji

Fundusz prewencyjny PZU, PZU Życie oraz TUW działa w oparciu odpowiednio o przepisy ustawy z 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Działania prewencyjne

Grupa PZU w strategii na lata 2017–2020 podała, że na działania społeczne planuje przeznaczać corocznie ponad 50 mln zł (PZU i PZU Życie). W 2019 roku łączna wartość środków na cele społeczne wyniosła ponad 96 mln zł (74 mln zł w 2018 roku). W 2019 roku PZU i PZU Życie na działania związane z prewencją i sponsoringiem przeznaczyły 62 mln zł (65,7 mln zł w 2018 roku). W 2018 roku pracownicy Grupy PZU ofiarowali 15 842 godziny wolontariatu (w tym 11 674 PZU i PZU Życie), a w 2019 roku liczba ta wzrosła do 44 558 godzin (w tym PZU i PZU Życie 17 873).

Dlaczego Fundacja się angażuje? Zgodnie ze swoim mottem działania mają być Blisko ludzi i ich potrzeb.

Fundacja PZU działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Fundacji.

Kwestie CSR regulowane są w Grupie PZU przez „Strategię społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy PZU na lata 2018–2020”. Dokument wskazuje na strategiczne filary zaangażowania społecznego PZU – bezpieczeństwo, zdrowie, kulturę i eksperckość.

„Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy PZU na lata 2018–2020” została przyjęta w spółkach PZU, PZU Życie, Tower Inwestycje, PZU CO, PZU LAB, PZU Pomoc oraz w czterech spółkach zagranicznych. W PTE PZU toczą się prace nad jej wdrożeniem. W pozostałych spółkach strategia nie została jeszcze wprowadzona.

DOBRA PRAKTYKA

Spółka Lietuvos Draudimas wdrożyła politykę charytatywną i sponsoringową, zgodnie z którą głównymi obszarami sponsoringu są:

 • bezpieczeństwo na drodze;
 • społeczności i relacje z nimi;
 • młodzież i integracja społeczna oraz edukacja finansowa;
 • historia (promocja nowoczesnego dziedzictwa).

W obszarze charytatywno-sponsoringowym nie obowiązuje jedna polityka na poziomie Grupy Kapitałowej.

W Grupie Alior Bank, w PZU Zdrowie i w spółkach zależnych nie zostały wdrożone polityki. Prowadzą one działania społeczne odpowiednio w oparciu o Kodeks etyki i Dobre Praktyki Grupy PZU.

W kilku spółkach Grupy Pekao (Pekao Faktoring, CDM Pekao, Pekao IM/ Pekao TFI oraz Pekao Property) zostały wdrożone polityki darowizn i CSR, np. w spółce Pekao Faktoring obowiązuje wewnętrzna Polityka społecznosponsoringowa.

W LINK4 wdrożono Politykę współpracy ze społecznościami lokalnymi i działań charytatywnych.

W spółkach zagranicznych (AAS Balta, Lietuvos Draudimas oraz PZU oddział w Estonii) wprowadzono szczegółowe polityki dotyczące działań charytatywnych.

Jak działamy?
 • Akcje prewencyjne
 • Działania sponsoringowe  i społeczne realizowane na poziomie korporacyjnym przez PZU oraz poszczególne podmioty w kraju i zagranicą
 • Fundacja PZU, w tym programy pomocowe realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Samodzielne działania wolontariackie podejmowane przez pracowników

W jakie wyzwania się angażujemy? Gdzie staramy się mieć pozytywny wpływ?

 • Bezpieczeństwo
 • Zdrowie
 • Mecenat polskiej kultury
 • Eksperckość
 • Edukacja

Cele zrównoważonego rozwoju, SDG

Cel 3. Pomagamy zapewnić wszystkim Polakom, w każdym wieku zdrowe życie.