zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

3. Struktura akcjonariatu

Raport Roczny 2019 > 3. Struktura akcjonariatu
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Struktura akcjonariatu PZU z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu PZU przedstawiała się następująco:

Stan na 31 grudnia 2019 roku

Lp. Nazwa akcjonariusza Liczba akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu 1 Procent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
1 Skarb Państwa 295 217 300 34,1875%
2 Pozostali akcjonariusze 568 305 700 65,8125%
Razem 863 523 000 100,00%

1 Na podstawie raportu bieżącego nr 22/2019 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU, które odbyło się 6 września 2019 roku.

Stan na 31 grudnia 2018 roku

Lp. Nazwa akcjonariusza Liczba akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu1 Procent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
1 Skarb Państwa 295 217 300 34,1875%
2 Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny 43 825 000 5,0751%
3 Pozostali akcjonariusze 524 480 700 60,7374%
Razem 863 523 000 100,00%

1 Na podstawie raportu bieżącego nr 21/2018 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU, które odbyło się 28 czerwca 2018 roku.

Informacje o liczbie akcji uwzględnionej w wyliczeniu zysku na akcję przedstawiono w punkcie 25.

Transakcje dotyczące znacznych pakietów akcji PZU

24 lipca 2019 roku do PZU wpłynęło zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji PZU przez Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny. W zawiadomieniu wskazano, że w wyniku transakcji zbycia akcji PZU, rozliczonych 18 lipca 2019 roku, Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył stan posiadania akcji PZU z 43 995 060 akcji do 41 985 060 akcji, tj. poniżej 5% kapitału zakładowego PZU. Tym samym zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA fundusze Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny zmniejszyły łączny stan posiadania akcji PZU z 44 010 060 akcji, co stanowiło 5,10% kapitału zakładowego PZU i uprawniało do 44 010 060 głosów na Walnym Zgromadzeniu do 42 000 060 akcji, co stanowi 4,86% kapitału zakładowego PZU i uprawnia do 42 000 060 głosów na Walnym Zgromadzeniu.