zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

53.3 Otwarcie wieloletniego programu emisji obligacji przez Alior Bank

Raport Roczny 2019 > 53.3 Otwarcie wieloletniego programu emisji obligacji przez Alior Bank
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

5 sierpnia 2019 roku Rada Nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Alior Banku, wyraziła zgodę na otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Alior Bank SA oraz upoważniła Zarząd Alior Banku do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach tego Programu w drodze emisji przez Alior Bank niezabezpieczonych obligacji. Łączna wartość nominalna Programu nie przekroczy 5 000 mln zł.
10 września 2019 roku decyzją Zarządu Alior Banku w ramach Wieloletniego Programu ustanowiono program ofertowy obligacji dotyczący emisji niezabezpieczonych, niepodporządkowanych lub podporządkowanych, obligacji na okaziciela do kwoty 1 500 mln zł. Program Ofertowy objęty zostanie prospektem podstawowym, sporządzonym przez Alior Bank zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Trwają prace związane z przygotowaniem prospektu.