zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Raport Roczny 2019 > Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym   Nota   Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej Udziały niekon-trolujące   Kapitał własny, razem  
Kapitał podsta-wowy  Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik Razem 
Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych Różnice kursowe z przeliczenia Wynik z lat ubiegłych Zysk netto
Nota   40.1   40.3 40.3   40.3 40.3       2.3  
Stan na 1 stycznia 2019 roku   86 (11) 12 660 (65) 18 - (36) 2 273 - 14 925 22 482 37 407
Wycena instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody   - - (1) (8) - - - - - (9) 11 2
Wycena instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody   - - - 338 - - - - - 338 55 393
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych   - - - 31 - - - - - 31 69 100
Różnice kursowe z przeliczenia   - - - - - - (5) - - (5) 1 (4)
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych   - - - - - 1 - - - 1 (2) (1)
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych   - - - 6 - - - - - 6 - 6
Inne całkowite dochody netto, razem   - - (1) 367 - 1 (5) - - 362 134 496
Zysk (strata) netto   - - - - - - - - 3 295 3 295 1 890 5 185
Całkowite dochody razem   - - (1) 367 - 1 (5) - 3 295 3 657 2 024 5 681
Pozostałe zmiany, w tym:   - 4 454 (8) (342) - - (2 521) - (2 413) (1 387) (3 800)
Podział wyniku finansowego 40.2.1.1 - - 444 - (340) - - (2 522) - (2 418) (1 385) (3 803)
Transakcje na akcjach własnych   - 4 - - - - - - - 4 - 4
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi   - - 2 - - - - - - 2 2 4
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości i pozostałe   - - 8 (8) (2) - - 1 - (1) (4) (5)
Stan na 31 grudnia 2019 roku   86 (7) 13 113 294 (324) 1 (41) (248) 3 295 16 169 23 119 39 288

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (kontynuacja)

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym   Nota   Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej Udziały niekon-trolujące   Kapitał własny, razem  
Kapitał podsta-wowy  Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik Razem 
Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych Różnice kursowe z przeliczenia Wynik z lat ubiegłych Zysk netto
Nota   40.1   40.3 40.3   40.3 40.3       2.3  
Stan na 1 stycznia 2018 roku   86 - 11 824 157 5 4 (73) 2 596 - 14 599 22 961 37 560
Wpływ zastosowania MSSF9 i inne zmiany   - - - 7 - - - (519) - (512) (1 146) (1 658)
Stan na 1 stycznia 2018 roku po zmianie zasad rachunkowości   86 - 11 824 164 5 4 (73) 2 077 - 14 087 21 815 35 902
Wycena instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody   - - - (255) - - - - - (255) 8 (247)
Wycena instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody   - - - 9 - - - - - 9 6 15
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych   - - - 24 - - - - - 24 75 99
Różnice kursowe z przeliczenia   - - - - - - 37 - - 37 (1) 36
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych   - - - - - (4) - - - (4) - (4)
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych   - - - 3 - - - - - 3 - 3
Inne całkowite dochody netto, razem   - - - (219) - (4) 37 - - (186) 88 (98)
Zysk (strata) netto   - - - - - - - - 3 213 3 213 2 155 5 368
Całkowite dochody razem   - - - (219) - (4) 37 - 3 213 3 027 2 243 5 270
Pozostałe zmiany, w tym:   - (11) 836 (10) 13 - - (3 017) - (2 189) (1 576) (3 765)
Podział wyniku finansowego 40.2.1.1 - - 848 - 14 - - (3 021) - (2 159) (1 659) (3 818)
Transakcje na akcjach własnych   - (11) - - - - - - - (11) - (11)
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi   - - (19) - - - - - - (19) 83 64
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości i pozostałe   - - 7 (10) (1) - - 4 - - - -
Stan na 31 grudnia 2018 roku   86 (11) 12 660 (65) 18 - (36) (940) 3 213 14 925 22 482 37 407