zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

25.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 25.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Zysk na jedną akcję 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Zysk netto przypisywany właścicielom jednostki dominującej 3 295 3 213
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych 863 285 340 863 347 220
Liczba akcji wyemitowanych 863 523 000 863 523 000
Średnia ważona liczba akcji własnych (w posiadaniu jednostek objętych konsolidacją) 237 660 175 780
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych) 3,82 3,72

W 2019 i w 2018 roku nie wystąpiły transakcje ani zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku przypadającego na jedną akcję.