zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Raport Roczny 2019 > Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018 (przekształcone)1
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 10 24 191 23 470
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto   (1 012) (755)
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto   23 179 22 715
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto   (89) (365)
Składki zarobione netto   23 090 22 350
       
Przychody z tytułu prowizji i opłat 11 4 139 4 109
Przychody netto z inwestycji 12 12 391 10 944
Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji 13 278 (15)
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 14 (2 166) (1 804)
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 15 837 770
Pozostałe przychody operacyjne 16 1 492 1 693
       
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych   (16 085) (14 980)
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych   390 417
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto 17 (15 695) (14 563)
       
Koszty z tytułu prowizji i opłat 18 (860) (754)
Koszty odsetkowe 19 (2 129) (2 046)
Koszty akwizycji 20 (3 363) (3 130)
Koszty administracyjne 21 (6 606) (6 609)
Pozostałe koszty operacyjne 23 (4 324) (3 858)
Zysk z działalności operacyjnej   7 084 7 087
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności   (4) (1)
Zysk brutto   7 080 7 086
Podatek dochodowy 24 (1 895) (1 718)
Zysk netto, w tym:   5 185 5 368
- zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej   3 295 3 213
- zyski (straty) przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących   1 890 2 155
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 863 285 340 863 347 220
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych) 25 3,82 3,72

1 Informacje o przekształceniu danych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 roku zaprezentowano w punkcie 5.3.