zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

31.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 31.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Wartość księgowa netto na początek okresu 1 697 2 355
Ujęcie aktywów z tytułu prawa do użytkowania na moment zastosowania MSSF 16 45 -
Zwiększenia: 215 154
- zakup 195 139
- przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne 3 15
- przeniesienie z kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 17 -
Zmniejszenia: (30) (842)
- sprzedaż i likwidacja (14) (2)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 (16) (831)
- pozostałe - (9)
Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny do wartości godziwej 54 30
- odniesiony na wynik finansowy 46 26
- odniesiony na inne całkowite dochody 8 4
Wartość księgowa netto na koniec okresu, w tym 1 981 1 697
- budynki i budowle 1 798 1 571
- grunty własne 135 122
- prawo wieczystego użytkowania gruntu i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 48 4

Pozycja „Prawo wieczystego użytkowania gruntu” zawiera prawo do odpłatnego wykorzystywania gruntu przez okres do 99 lat. Prawo takie może być przedmiotem obrotu handlowego.

W pozycji „przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne” przedstawiono wartości wyceny nieruchomości wg wartości bilansowej (koszt historyczny pomniejszony o skumulowane umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości) na dzień przeniesienia, czyli dzień zmiany sposobu użytkowania.

Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych wynika z wycen przeprowadzonych głównie w 2019 roku przez niezależnych rzeczoznawców.