zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

45.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 45.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Zobowiązania finansowe 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej 3 660 4 017
Instrumenty pochodne1 3 018 3 365
Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż) 293 120
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) 259 266
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych 90 266
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 242 830 232 299
Zobowiązania wobec banków 6 604 6 044
Depozyty bieżące 412 1 058
Depozyty jednodniowe 419 207
Depozyty terminowe 41 7
Kredyty otrzymane 5 427 4 386
Pozostałe zobowiązania 305 386
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 218 588 207 635
Depozyty bieżące 151 417 137 559
Depozyty terminowe 66 414 69 350
Pozostałe zobowiązania 757 726
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych 9 273 12 009
Obligacje 3 976 5 922
Certyfikaty depozytowe 3 940 4 542
Listy zastawne 1 357 1 545
Zobowiązania podporządkowane 6 700 6 061
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 599 540
Zobowiązania z tytułu leasingu 1 066 10
Zobowiązania finansowe, razem 246 490 236 316

1 Dodatkowe informacje na temat instrumentów pochodnych zaprezentowano w punkcie 34.

   

Zobowiązania finansowe wg wymagalności 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Do 1 roku 227 041 218 952
Powyżej 1 roku do 5 lat 10 579 10 332
Powyżej 5 lat 8 870 7 032
Zobowiązania finansowe wg wymagalności, razem 246 490 236 316

Zobowiązania podporządkowane

  Wartość nominalna (w mln) Waluta Oprocentowanie Data emisji (otrzymania) / Data wykupu (spłaty) Wartość bilansowa31 grudnia 2019(w mln zł) Wartość bilansowa31 grudnia 2018(w mln zł)
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych PZU
Obligacje podporządkowane PZU 2 250 PLN WIBOR 6M + marża 30 czerwca 201729 lipca 2027 2 279 2 279
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Pekao
Obligacje serii A 1 250 PLN WIBOR 6M + marża 30 października 201729 października 2027 1 257 1 257
Obligacje serii B 550 PLN WIBOR 6M + marża 15 października 2018 16 października 2028 554 548
Obligacje serii C 200 PLN WIBOR 6M + marża 15 października 2018 14 października 2033 201 196
Obligacje serii D 350 PLN WIBOR 6M + marża 4 czerwca 2019 4 czerwca 2031 351 -
Obligacje serii D1 400 PLN WIBOR 6M + marża 4 grudnia 2019 4 czerwca 2031 401 -
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Alior Banku
Pożyczka podporządkowana 10 EUR EURIBOR 3M + marża 12 października 201112 października 2019 - 43
Obligacje serii F 322 PLN WIBOR 6M+ marża 26 września 201426 września 2024 225 225
Obligacje serii G 193 PLN WIBOR 6M + marża 31 marca 201531 marca 2021 196 196
Obligacje serii I oraz I1 183 PLN WIBOR 6M+ marża 4 grudnia 20156 grudnia 2021 148 148
Obligacje serii K oraz K1 600 PLN WIBOR 6M+ marża 20 października 201720 października 2025 605 605
Obligacje Meritum Bank serii B 67 PLN WIBOR 6M+ marża 29 kwietnia 201329 kwietnia 2021 68 68
Obligacje Meritum Bank serii C 80 PLN WIBOR 6M+ marża 21 października 201421 października 2022 - 81
Obligacje serii EUR001 10 EUR LIBOR 6M+ marża 4 lutego 20164 lutego 2022 44 44
Obligacje serii P1A 150 PLN WIBOR 6M+ marża 27 kwietnia 201616 maja 2022 151 151
Obligacje serii P1B 70 PLN WIBOR 6M+ marża 29 kwietnia 201616 maja 2024 70 70
Obligacje serii P2A 150 PLN WIBOR 6M+ marża 14 grudnia 201729 grudnia 2025 150 150
Zobowiązania podporządkowane 6 700 6 061

21 października 2019 roku Alior Bank przedterminowo wykupił obligacje Meritum Bank serii C.
Niższa wartość bilansowa zobowiązań podporządkowanych w stosunku do wartości nominalnej wynika z faktu, iż część wyemitowanych przez Alior Bank obligacji została objęta przez konsolidowane fundusze inwestycyjne.