zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Bankowość i partnerstwa strategiczne

Raport Roczny 2019 > Bankowość i partnerstwa strategiczne
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Ważnym elementem modelu biznesowego Grupy PZU jest działalność bankowa. Zacieśnienie współpracy z bankami w ramach Grupy PZU (Alior Bank w Grupie od 2015 roku oraz Bank Pekao w Grupie od 2017 roku) otworzyło ogromne możliwości rozwoju, szczególnie w zakresie integracji i koncentracji usług wokół klienta na każdym etapie jego rozwoju osobistego i zawodowego. Współpraca w ramach segmentu bankowego stanowi dla PZU dodatkową płaszczyznę do budowania trwałych relacji z klientami. Ambitne cele obejmują sprzedaż ubezpieczeń klientom Banku Pekao i Alior Bank, jak i pozyskanie nowych klientów ubezpieczeniowych PZU dla banków. 

Kompleksowa oferta usług finansowych umożliwia dotarcie do klienta wieloma kanałami. Powinno się to przełożyć na wzrost liczby produktów przypadających na jednego klienta oraz na rozwój nowej sprzedaży. Grupa PZU zakłada, że w 2020 roku osiągnie 1 mld zł dodatkowej składki ze współpracy z bankami, a banki pozyskają 1 mln klientów ubezpieczeniowych Grupy. Istotne będą też oszczędności związane z realizacją synergii w obszarach zakupów, IT i nieruchomości w ramach Grupy. Oczekuje się redukcji kosztów o 100 mln zł do 2020 roku. STRATEGIA

Działalność PZU we współpracy z Bankami z Grupy odbywa się przede wszystkim w obszarze bancassurance, assurbanking oraz synergii kosztowych. 

Efekty współpracy w 2019 roku:

 • w obszarze bancassurance w oddziałach Banku Pekao została uruchomiona sprzedaż ubezpieczenia pożyczkobiorców pożyczek ekspresowych (PEX). Ponadto oferta banku została rozszerzona o majątkowe ubezpieczenie kredytobiorców kredytów mieszkaniowych, dzięki któremu klienci mają możliwość zabezpieczyć się finansowo w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń w okresie spłaty kredytu. PZU kontynuuje i aktywnie rozwija sprzedaż ubezpieczenia nieruchomości oraz ubezpieczenia spłaty pożyczki (PEX) w kanałach zdalnych;
 • we współpracy z Alior Bank PZU kontynuuje i aktywnie rozwija sprzedaż ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców kredytów gotówkowych oraz ubezpieczenia nieruchomości dla kredytobiorców kredytów hipotecznych. Została uruchomiona sprzedaż direct ubezpieczenia podróżnego „Pomoc w podróży” w Kantorze Walutowym Alior Bank;
 • Alior Bank wprowadził do oferty dobrowolne ubezpieczenie ochronne jako uzupełnienie oferty produktów bankowych dla klienta biznesowego, oferując we współpracy z PZU ubezpieczenie nieruchomości (mienia od ognia i innych żywiołów) dla klientów korzystających z kredytu nieodnawialnego zabezpieczonego nieruchomością. Ubezpieczenie jest oferowane w tzw. modelu indywidualnym, w którym Alior Bank występuje jako pośrednik ubezpieczeniowy; 
 • w obszarze assurbanking we współpracy z Bankiem Pekao została uruchomiona sprzedaż end-to-end w kanale zdalnym dzięki czemu PZU stało się największym zewnętrznym partnerem banku w sprzedaży ROR;
 • w oddziałach własnych PZU uruchomiona została kampania pilotażowa „Auto plus konto” (OC 10% + ROR 200 zł), wspierająca sprzedaż ubezpieczeń OC oraz promująca sprzedaż Konta Przekorzystnego Banku Pekao;
 • w ramach współpracy z Alior Bank, PZU stworzył innowacyjną platformę pożyczkową CASH. We wrześniu 2019 roku platforma została udostępniona pracownikom PZU. Platforma CASH to dobry przykład synergii i wykorzystania silnych stron spółek w ramach Grupy PZU. Wdrożona koncepcja biznesowa ma szansę stać się unikalnym rozwiązaniem na polskim rynku pożyczkowym, pokazując jednocześnie, że Grupa PZU pracuje nad jak najlepszym zaspokajaniem potrzeb klientów, w tym tych z obszaru finansów. Platforma CASH może stać się nową linią biznesową dla PZU, a dla pracodawców i pożyczkobiorców – unikalnym rozwiązaniem korzystnym dla obu stron;
 • Alior Bank przygotował atrakcyjną ofertę produktów bankowych dla osób zatrudnionych w zakładach pracy, z którymi PZU TFI podpisało umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych i które zdecydowały się na oszczędzanie w ramach PPK. Poprzez ten kanał Alior Bank ma szansę dotrzeć do szerokiego spektrum klientów indywidualnych, którzy mogą się stać nowymi klientami banku lub mogą poszerzyć posiadane obecnie produkty banku, a także do samych firm z ofertą produktów i usług dla klienta biznesowego. Dla PZU współpraca z Alior Bank zwiększa przewagę konkurencyjna na rynku PPK;
 • w ramach współpracy z bankami uruchomione zostały programy ubezpieczeniowe dla pracowników banków oraz oferty specjalne produktów bankowych dla pracowników spółek Grupy PZU;
 • w ramach synergii kosztowych w obszarach IT, administracji, nieruchomości i bezpieczeństwa urocznione synergie kosztowe osiągnęły poziom 123 mln zł. 

Grupa PZU, będąc liderem polskiego rynku finansowego z ogromnym potencjałem tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla biznesu oraz jedną z największych grup finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej, aktywnie promuje polską gospodarkę za granicą. 

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2020 roku PZU wraz z Bankiem Pekao już po raz drugi zorganizowały Dom Polski - miejsce poświęcone promocji Polski, jej gospodarki i całego regionu Trójmorza. Tegorocznym hasłem przewodnim Domu Polskiego było #GrowingEurope, obrazujące wzrost i potencjał inwestycyjny regionu. Debaty i panele organizowane w Domu Polskim z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki i gospodarki zdominował temat rozwoju i promocji tej części Europy. Dom Polski był również przestrzenią do prezentacji przedsiębiorczości i innowacyjności polskich firm. Dzięki spotkaniom z polskimi czempionami, globalni decydenci mieli okazję na kompleksowe zapoznanie się z możliwościami drzemiącymi w firmach z Polski i regionu. Poza promowaniem biznesu twórcom Domu Polskiego przyświecał jeszcze jeden, bardzo istotny cel – propagowanie polskiej kultury i szerzenie wiedzy na temat Polski. Wyraźnie widoczne było to we wnętrzu Domu Polskiego – specjalnie zaprojektowanego w stylu polskiej sztuki ludowej. Motywem przewodnim, a także inspiracją dla twórców, była kultura góralska.

W Domu Polskim w Davos, z inicjatywy Prezesa PZU, podpisane zostało memorandum tworzące Business Council of Growing Europe. Sygnatariuszami Rady Biznesu – oprócz PZU i Banku Pekao zostało dwanaście spółek – znanych na arenie międzynarodowej i rozwijających swoją działalność na poziomie przynajmniej regionalnym.

Celem tej inicjatywy jest promocja Europy Środkowo-Wschodniej jako kierunku atrakcyjnego dla inwestorów z całego świata i wspieranie współpracy między liderami biznesu z regionu. Deklaracja zakłada organizację wspólnych wydarzeń, udział w panelach i spotkaniach podczas najważniejszych konferencji i imprez o charakterze gospodarczym, a także współpracę z ekspertami i doradcami. Efektem ścisłej kooperacji ma być wypromowanie Europy Środkowo-Wschodniej jako hub’u dla rozwoju najnowszych technologii, infrastruktury i odnawialnych źródeł energii.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos to jedno z najbardziej znanych i prestiżowych spotkań czołowych przywódców politycznych, globalnych liderów biznesu, uznanych intelektualistów i ekspertów, a także dziennikarzy. Jego uczestnicy co roku koncentrują się na poszukiwaniu rozwiązań największych problemów gospodarczych i społecznych współczesnego świata. W sumie, corocznie w Forum uczestniczy ok. 3 tys. reprezentantów pochodzących ze 110 krajów.

Bank Pekao - klienci i produkty

Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Bank oferuje wszystkie dostępne w Polsce usługi finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu, inwestycji finansowych i doradztwa transakcyjnego. DZIAŁANOŚĆ GRUPY PZU

Szeroka oferta produktowa, nowatorskie rozwiązania i indywidualne podejście zapewniają kompleksową obsługę finansową klientom, a zintegrowany model obsługi stanowi gwarancję najwyższej jakości usług i produktów oraz ich optymalnego dopasowania do zmieniających się potrzeb.

Model biznesowy banku oparty jest na segmentacji klientów wyodrębniającej następujące obszary:

 • Bankowość Detaliczna i Prywatna – obsługująca klientów indywidualnych, w tym klientów zamożnych bankowości prywatnej oraz mikroprzedsiębiorstwa. Klientom bankowości prywatnej oferowane jest doradztwo inwestycyjne poprzez centra bankowości prywatnej i kanały zdalne, natomiast wszyscy klienci indywidualni i mikroprzedsiębiorstwa są obsługiwani za pomocą szerokiej własnej sieci oddziałów i placówek partnerskich wspartej wiodącymi na rynku kanałami obsługi zdalnej, w tym kanałami cyfrowymi;
 • Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) – świadcząca usługi finansowe klientom z sektora MŚP, którzy obsługiwani są przez doradców przy wsparciu specjalistów produktowych. Obsługa prowadzona jest w wyspecjalizowanych Centrach Klienta Biznesowego oraz uniwersalnych oddziałach detalicznych. Klientom oferowane są produkty i usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb bazujące na rozwiązaniach sprawdzonych w bankowości korporacyjnej i dostosowanych do potrzeb segmentu MŚP;
 • Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – oferująca usługi finansowe średnim i dużym przedsiębiorstwom (segmentacja ze względu na przychody firm), podmiotom sektora publicznego, instytucjom finansowym oraz podmiotom z branży finansowania nieruchomości komercyjnych. Klienci bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej są obsługiwani przez doradców przy wsparciu specjalistów produktowych. 

Bank posiada wymierne przewagi, które pozwalają na skuteczne konkurowanie na rynku i umacnianie pozycji rynkowej w strategicznych obszarach działalności banku. Oferuje konkurencyjne na rynku polskim produkty i usługi, wysoki poziom obsługi klientów oraz doskonale rozwiniętą sieć oddziałów i bankomatów, z dogodnym dostępem na terenie całego kraju, a także profesjonalne centrum obsługi telefonicznej oraz konkurencyjną platformę bankowości internetowej i mobilnej dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i mikro firm.

Bank koncentruje się na wzroście organicznym i realizacji założonej strategii, monitoruje również trendy konsolidacyjne na rynku polskim oraz europejskim, które mogą mieć wpływ na jego pozycję konkurencyjną oraz możliwości wsparcia realizacji strategii banku poprzez wzrost nieorganiczny. Jednocześnie konsekwentnie rozwija współpracę z Grupą PZU i realizuje synergie z niej wynikające.

Kanały dystrybucji

Bank Pekao udostępnia klientom szeroką sieć dystrybucji z dogodnym rozmieszczeniem placówek i bankomatów w całym kraju, a także z profesjonalnym centrum obsługi telefonicznej oraz konkurencyjną platformą bankowości internetowej i mobilnej dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i mikro firm.

Na 31 grudnia 2019 roku bank dysponował 805 placówkami oraz posiadał 1 648 własnych bankomatów. Oferując konkurencyjne na rynku polskim produkty i usługi oraz wysoki poziom obsługi klientów bank prowadził 6,2 mln złotowych rachunków bieżących, 394,3 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz 717,2 tys. rachunków kredytów Pożyczki Ekspresowej.

Innowacje

Innowacyjność stanowi jeden z priorytetów strategicznych Banku Pekao. W strukturach banku funkcjonuje Laboratorium Innowacji, które realizuje działania w zakresie wdrażania nowych rozwiązań. Zespół laboratorium skupia się na projektowaniu innowacji, które pozwolą na ulepszenie obecnych i tworzenie nowych produktów i usług Banku Pekao. Bank chce skutecznie budować wewnętrzną kulturę innowacji, uwalniając przedsiębiorczą kreatywność pracowników. Stawia również na współpracę i partnerstwo, zarówno z młodymi, innowacyjnymi firmami typu startup, jak i doświadczonymi firmami technologicznymi, oferującymi rozwiązania w zakresie technologii finansowych. 

W 2019 roku Bank Pekao kontynuował proces cyfrowej transformacji, obejmujący ponad 200 zaawansowanych technologicznie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój sprzedaży i poprawę jakości obsługi w kanałach zdalnych, automatyzację i robotyzację procesów a także wzbogacenie oferty o najnowocześniejsze usługi cyfrowe. 

Bankowość elektroniczna Banku Pekao jest systematycznie unowocześniana i rozwijana. W 2019 roku bank udostępnił nową odsłonę platformy bankowości elektronicznej Pekao24 dla klientów detalicznych. Pracuje również nad dalszym rozwojem aplikacji mobilnej PeoPay, a także konsekwentnie udoskonala cyfrowe rozwiązania dedykowane klientom korporacyjnym. 

W ramach Projektu Cyfrowej Transformacji, klienci indywidualni otrzymali dostęp do nowej wersji serwisu bankowości elektronicznej – nowe Pekao24. Nowy serwis oparty jest na responsywnej technologii (RWD – Responsive Web Design), która charakteryzuje się intuicyjną nawigacją ułatwiającą korzystanie z serwisu bez względu na rodzaj urządzenia z jakiego korzysta klient. Serwis posiada bogaty moduł analiz finansowych wspierający klientów w codziennym zarządzaniu finansami, nowoczesny i intuicyjny interfejs, który umożliwia optymalizacje procesów transakcyjnych najczęściej wykonywanych przez użytkowników bankowości elektronicznej.

Bank udostępnił również możliwość samodzielnego internetowego otwierania konta przez klienta na komputerze oraz smartfonie. Weryfikacja tożsamości odbywa się za pomocą biometrii twarzy oraz dowodu osobistego. Usługa jest dostępna online przez 24h/7 dni. Pekao jest pierwszym bankiem w Polsce, który udostępnił proces weryfikacji tożsamości oparty na biometrii twarzy. Dodatkowo klientom biznesowym udostępniono możliwość kontaktowania się z bankiem poprzez czat, video oraz połączenie głosowe z infolinią banku przez internet. 

Pekao konsekwentnie rozwija nowoczesną aplikację mobilną PeoPay, z której aktywnie korzysta 1,4 mln klientów banku. W 2019 roku została udostępniona głosowa obsługa aplikacji. Użytkownicy PeoPay mogą szybko i wygodnie sprawdzić stan konta, skontaktować się z infolinią, wygenerować kod BLIK lub zlecić przelew używając do tego Asystenta Google.

Wykorzystując rozwój nowych technologii bank konsekwentnie wprowadza szereg innowacyjnych zmian do oferty produktowej.

Jako jeden z pierwszych banków w Polsce udostępnił usługę Apple Pay i jest jedynym w Polsce, który umożliwia klientom powiązanie Apple Pay z kontem osobistym przez bankowość mobilną PeoPay nawet bez posiadania karty. W 2019 roku bank rozszerzył również ofertę płatności zbliżeniowych o urządzenia mobilne Garmin i Fitbit oferując dostęp do portfeli elektronicznych Garmin Pay i Fitbit Pay. Rozwiązania Banku w zakresie alternatywnych sposobów płatności kartami wpisują się w nowoczesne trendy na rynku.

W 2019 roku w ponad 4,5 tys. terminali płatniczych, została udostępniona nowa innowacyjna funkcja cashbacku zbliżeniowego. Usługa pozwala na wypłatę gotówki podczas robienia zakupów poprzez zbliżenie do terminala karty lub innego przedmiotu z funkcją płatności mobilnych. Usługa jest dostępna dla posiadaczy kart Visa i MasterCard. Bank wdrożył również funkcję obsługi transakcji zbliżeniowych w usłudze przewalutowania transakcji (DCC). Usługa DCC pozwala na dokonanie transakcji w walucie, w której wydana jest karta płatnicza. Z usługi przewalutowania mogą korzystać zarówno użytkownicy kart płatniczych jak i płatności mobilnych Apple Pay, Google Pay czy HCE.

Bank systematycznie rozszerzał zakres funkcji możliwych do zrealizowania poprzez zdalne kanały dostępu. Najważniejsze projekty zrealizowane w 2019 roku w systemie bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych obejmowały m.in.:

 • udostępnienie możliwości składania wniosków na świadczenie rodzinne w ramach programów Rodzina 500+ i Dobry Start 300+;
 • wdrożenie usługi PekaoID, bezpiecznego i intuicyjnego cyfrowego potwierdzania tożsamości w serwisie internetowym banku w oparciu o usługę mojeID, świadczoną przez Krajową Izbę Rozliczeniowa. Dzięki usłudze PekaoID klienci banku bez konieczności wychodzenia z domu mogą np. przedłużyć umowę z operatorem sieci komórkowej, dostawcą energii czy wykupić polisę na życie;
 • dostosowanie do wymogów dyrektywy PSD2 w zakresie sposobu logowania do bankowości elektronicznej Pekao24 i aplikacji mobilnej PeoPay poprzez wprowadzenie dodatkowej weryfikacji tożsamości klienta tzw. silne uwierzytelnienie;
 • udostępnienie nowej, bezpłatnej metody autoryzacji przelewów za pomocą powiadomień push w PeoPay, która pozwala na szybki i wygodny sposób akceptowania operacji, bez konieczności przepisywania kodów SMS. 

Alior Bank - klienci i produkty

Alior Bank jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Bank prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe, aranżację emisji obligacji korporacyjnych oraz świadczy inne usługi finansowe. Alior Bank w swojej działalności łączy zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym wyznacza nowe trendy w usługach finansowych i systematycznie wzmacnia swoją pozycję rynkową. DZIAŁANOŚĆ GRUPY PZU 

Działalność banku jest prowadzona w różnych pionach, które oferują określone produkty i usługi przeznaczone dla określonych segmentów rynku. Bank aktualnie prowadzi działalność w trzech segmentach branżowych: klient indywidualny (segment detaliczny), klient biznesowy (segment biznesowy), działalność skarbowa. 

Klient indywidualny (segment detaliczny)

Na 31 grudnia 2019 roku Alior Bank obsługiwał 4,0 mln klientów idualnych. Wzrost liczby klientów w 2019 roku wynikał ze wzrostu organicznego banku.

Bank realizuje projekt segmentacji behawioralnej klientów detalicznych, która umożliwia precyzyjne adresowanie produktów i usług do właściwych odbiorców. Segmentacja behawioralna ma zastosowanie zarówno w zakresie budowy oferty produktowej jak i wsparcia sieci sprzedaży. W 2019 roku bank kontynuował stosowanie segmentacji strategicznej klientów. W całej sieci sprzedaży stacjonarnej wdrożono stosowanie segmentacji strategicznej. Wyposażono bankierów i doradców w kompleksową wiedzę w zakresie tego jak rozpoznawać potrzeby klientów i jak o nich rozmawiać, tak aby sprzedawać produkty jak najlepiej dopasowane do ich potrzeb. W połowie roku wdrożono segmentację behawioralną również w wybranych obszarach kanałów zdalnych.

Od września 2019 roku rozpoczęły się prace nad aktualizacją segmentacji behawioralnej. W 2020 roku zostanie zaprezentowane nowe podejście, podchodzące do tematu szerzej, aby jeszcze lepiej odpowiadać na profil klienta i adresować jego potrzeby.

Niezależnie od segmentacji behawioralnej bank wyróżnia wśród swoich klientów detalicznych następujące segmenty operacyjne:

 • klientów masowych (osoby, których aktywa w banku nie przekraczają 100 tys. zł a miesięczne wpływy na konto osobiste są niższe niż 10 tys. zł);
 • klientów zamożnych (osoby z miesięcznymi wpływami na rachunki osobiste w kwocie ponad 10 tys. zł lub posiadające aktywa o wartości ponad 100 tys. zł);
 • klientów Private Banking (osoby z aktywami o wartości ponad 1 mln zł lub posiadające Konto Elitarne).

Wyżej opisana segmentacja znajduje odzwierciedlenie w strukturze sieci sprzedaży poprzez specjalizowanie jednostek sprzedażowych, odpowiednio: oddziałów uniwersalnych, oddziałów premium oraz private banking.

Klient biznesowy (segment biznesowy)

Alior Bank posiada kompleksową i nowoczesną ofertę dla klientów biznesowych wszystkich segmentów: mikro, małych i średnich oraz podmiotów korporacyjnych. Na koniec 2019 roku bank obsługiwał ponad 224,6 tys. klientów biznesowych, a łączne zaangażowanie kredytowe osiągnęło 21,3 mld zł.

W celu zwiększenia udziału w rosnącym rynku mikroprzedsiębiorców został powołany nowy Departament Produktów i Usług Mikroprzedsiębiorstw. Jego głównym celem jest wzmocnienie roli banku w finansowaniu jednoosobowych działalności gospodarczych poprzez zapewnienie adekwatnej i wyspecjalizowanej obsługi, a także dedykowanych produktów. Na 31 grudnia 2019 roku bank obsługiwał ponad 190 tys. klientów biznesowych micro, a łączne zaangażowanie kredytowe osiągnęło 6,8 mld zł.

W obszarze obsługi klientów z najwyższych segmentów została wypracowana strategia dla firm korporacyjnych obejmująca przekształcenie Regionalnych Centrów Biznesowych na Centra Korporacyjne wyspecjalizowane w obsłudze dużych podmiotów.

W celu poznania opinii przedsiębiorców na temat rozwiązań dla firm i jeszcze lepszego dopasowania oferty do potrzeb przedsiębiorców, Alior Bank powołał Radę Klientów Biznesowych, która jest organem doradczym przy tworzeniu nowych produktów i usług oraz usprawnianiu procesów dla biznesu. 

Oferta dla przedsiębiorców i jakość obsługi klienta biznesowego wielokrotnie doceniane były przez niezależnych ekspertów.

Działalność skarbowa

Alior Bank prowadzi swoją działalność skarbową m. in. w następujących obszarach: natychmiastowej wymiany walut (FX) oraz transakcji ograniczenia ryzyka kursu wymiany walut, instrumentów stopy procentowej zapewniających klientom stabilizację kosztów finansowania, transakcji ograniczających zmianę cen surowców, zarządzania płynnością – poprzez sprzedaż produktów umożliwiających lokowanie nadwyżek środków finansowych, zabezpieczania ryzyka płynności w ramach ustanowionych limitów i miar nadzorczych, zarządzania ryzykiem walutowym oraz stopy procentowej poprzez transakcje na rynku międzybankowym, zarządzania ryzykiem zmiany ceny towarów poprzez transakcje na rynkach towarowych, zarządzania ryzykiem portfela opcji walutowych, w ramach ustanowionych limitów, poprzez zawieranie transakcji zabezpieczających i transakcji na opcjach na rynku międzybankowym, działalność handlowa na portfelu obligacji skarbowych poprzez kupno i sprzedaż obligacji Skarbu Państwa, rachunkowość zabezpieczeń tj. zabezpieczanie ryzyka stóp procentowych wynikającego z działalności bankowej poprzez zawieranie transakcji wymiany strumieni odsetkowych (IRS, OIS) w złotówkach i walutach obcych.

Sieć dystrybucji

Na koniec 2019 roku Alior Bank dysponował 820 placówkami (197 oddziałami tradycyjnymi, 7 oddziałami private banking, 8 centrami korporacyjnymi oraz 608 placówkami partnerskimi). Produkty banku oferowane były również w sieci 10 centrów hipotecznych, 9 centrów gotówkowych oraz sieci około 5 tys. pośredników.

Bank wykorzystywał także kanały dystrybucji oparte na nowoczesnej platformie informatycznej, obejmującej: bankowość online, bankowość mobilną oraz centra obsługi telefonicznej oraz technologię DRONN. Przez internet, w tym przez bankowość internetową, bank umożliwia zawarcie umowy o: rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, rachunki walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty, karty debetowe i rachunki maklerskie. W kanałach tych przyjmowane są także wnioski o produkty kredytowe: pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, limity odnawialne w rachunku i kredyty hipoteczne. Za pomocą internetu bank oferuje także kredyty ratalne w procesie on-line oraz umożliwia korzystanie z usługi kantoru walutowego.

Oddziały tradycyjne Alior Bank zlokalizowane są w całej Polsce, szczególnie w miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., oferując pełen zakres produktów i usług banku. Placówki partnerskie zlokalizowane są natomiast w mniejszych miastach oraz w wybranych lokalizacjach w głównych miastach w Polsce oferując szeroki zakres usług oraz produktów depozytowo-kredytowych dla klientów detalicznych i biznesowych.

Współpraca pomiędzy bankiem i jego placówkami partnerskimi odbywa się na podstawie outsourcingowych umów agencyjnych. Na mocy takich umów agencyjnych agenci wykonują w imieniu banku wyłącznie usługi agencyjne w zakresie dystrybucji produktów banku. Usługi te są świadczone w lokalach będących własnością lub wynajmowanych przez agentów zatwierdzonych przez bank. Produkty banku oferowane są w sieci placówek pośredników finansowych, takich jak Expander, Open Finance, Sales Group, Dom Kredytowy Notus, Fines, i innych, których oferta skupia się głównie na pożyczkach gotówkowych, kredytach konsolidacyjnych i kredytach hipotecznych oraz kredytach ratalnych.

Jedną z kluczowych strategicznych inicjatyw w 2019 roku, którą bank zrealizował wspólnie z PZU, było otwarcie nowego kanału dystrybucji pożyczki gotówkowej - platformy Cash.

Wsparcie sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji zapewniają operacyjne i analityczne systemy Zarządzania Relacjami z Klientem (ang. Customer Relationship Management, CRM). 

Wyższa kultura. Bank nowości.

Alior Bank jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się banków w Polsce. To pierwszy startupowy bank, który od samego początku swojej działalności stawia na innowacje i wyznacza trendy w bankowości internetowej na rodzimym rynku.

To lider nowoczesnej bankowości, opartej na pionierskich rozwiązaniach technologicznych. Wykorzystuje blockchain, otwartą bankowość, sztuczną inteligencję i biometrię. Odważnie i z powodzeniem wprowadza swoje innowacyjne pomysły. To Alior Bank, jako pierwszy bank w Polsce, stworzył w pełni internetowy kantor walutowy. Jest również odpowiedzialny za uruchomienie pierwszej w kraju wideo weryfikacji przy zakładaniu rachunków osobistych.

Nowa bankowość internetowa i mobilna

W kwietniu 2019 roku Alior Bank zakończył proces przenoszenia klientów z tzw. starej bankowości internetowej do nowego systemu. Bankowość internetowa i mobilna zostały wzbogacone o szereg funkcji, zarówno sprzedażowych, jak i transakcyjnych i obsługowych.

Realizując proces przenoszenia klientów z oddziałów do świata cyfrowego (tzw. projekt digitalizacja), systemy zostały rozszerzone o szereg funkcji samoobsługowych. Udostępniono możliwość zmiany danych osobowych (w tym zmiany danych dokumentu tożsamości wraz z weryfikacją danych w bazach MSWiA), zarządzania zgodami marketingowymi, złożenia oświadczenia FATCA/CRS, a także samodzielnego odblokowania dostępu do Alior Online i Alior Mobile za pośrednictwem strony internetowej. Dodatkowo, aby uprosić kontakt z konsultantami infolinii, wdrożona została możliwość wykonania autoryzowanego połączenia z poziomu aplikacji Alior Mobile. Duża część rozwoju systemów skupiała się na dostosowaniu rozwiązań do wymogów europejskiej Dyrektywy PSD2, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa klienta i wykonywanych przez niego transakcji.

W obszarze transakcyjności, wprowadzona została możliwość zaprezentowania informacji czy odbiorca przelewu na telefon BLIK posiada aktywną usługę, dodatkowo wprowadzono szereg zmian optymalizacyjnych do obsługi transakcji BLIK.

W aplikacji Alior Mobile wprowadzona została również możliwość dodania karty do usługi Apple Pay lub Google Pay (odpowiednio dla aplikacji zainstalowanych na urządzeniach z systemem iOS i Android). Zarówno w bankowości internetowej, jak i mobilnej wprowadzona została obsługa polecenia zapłaty zgodnie ze zmienionym sposobem realizacji tych transakcji. Zwiększonej transakcyjności klientów sprzyja również możliwość dodania karty do programu lojalnościowego Mastercard Priceless Specials.

Zrealizowany został szereg zmian dostosowujących system do wymogów prawnych – w tym zmiany w zakresie obsługi płatności Split Payment, nowy sposób obsługi przelewów podatkowych oraz zmiany w sposobie realizacji przelewów walutowych i zagranicznych.

W zakresie funkcjonalności dedykowanych klientom biznesowym udostępniono: możliwość zarządzania pakietami w ramach Rachunku 4x4, zmiany w sposobie filtrowania i eksportowania historii rachunków, obsługę koszyka przelewów, a także możliwość przejścia z Alior Online do Business Pro bez konieczności dodatkowego logowania.

Funkcje sprzedażowe rozszerzone zostały o:

 • sprzedaż produktów Biura Maklerskiego (w tym m.in. rachunek brokerski i depozytowy i możliwość zawarcia umowy funduszowej);
 • usprawnienia w obsłudze uproszczonych wniosków o pożyczkę gotówkową;
 • obsługę dedykowanych ofert specjalnych w zakresie depozytów,
 • wykorzystanie ofertowych i informacyjnych powiadomień push w aplikacji mobilnej;
 • możliwość założenia rachunku biznesowego przez klienta indywidualnego, który wcześniej nie posiadał z bankiem relacji biznesowej. 

W celu zapewnienia najwyższego zadowolenia klientów zarówno w Alior Online, jak i Alior Mobile wprowadzono szereg usprawnień w obsłudze klientów niewidomych i niedowidzących, a także przebudowano pulpit Alior Online.

W 2019 roku Alior Bank z sukcesem zmigrował prawie 77 tys. klientów biznesowych do bankowości internetowej BusinessPro, gwarantując im jednocześnie możliwość przejścia między kontekstem biznesowym, a indywidualnym bez konieczności przelogowania. W oparciu o uwagi i sugestie klientów z segmentu małych, średnich i dużych firm interfejs systemu bankowości internetowej BusinessPro został zmieniony tak, aby w najbardziej użyteczny i intuicyjny sposób odpowiadał na potrzeby użytkowników.   

RBL_Innovation by Alior Bank

W odpowiedzi na zmiany w otoczeniu zewnętrznym, przyspieszone tempo pojawiania się nowych rozwiązań technologicznych i rosnące oczekiwania klientów względem wprowadzania innowacji przez bank, w 2019 roku Alior Bank zbudował wewnętrzną strukturę – RBL_Innovation by Alior Bank. Zaledwie w ciągu roku został on uznany za jedno z 25 najlepszych laboratoriów innowacji na świecie przez magazyn Global Finance, natomiast program akceleracyjny RBL_START został nominowany do BAI Global Awards 2019.

W ramach departamentu Innowacji i FinTech funkcjonuje również Centrum Kompetencji Blockchain. W drugim kwartale 2019 roku technologia ta została zastosowana w narzędziu służącym do uwierzytelniania przekazywanych klientom banku dokumentów publicznych, takich jak: regulaminy, tabele opłat i prowizji czy tabele oprocentowania. Klienci banku zyskali transparentne rozwiązanie, zgodne z wymogami regulatora, natomiast Alior Bank dokonał znaczącego postępu w ramach cyfryzacji obiegu dokumentów. Przy realizacji projektu Alior Bank, jako jedna z pierwszych na świecie i pierwsza w Polsce instytucja finansowa, wykorzystał technologię blockchaina publicznego.

W 2019 roku Zespół Open Banking zrealizował szereg projektów wynikających z wejścia w życie dyrektywy PSD2 oraz UUP, w związku z czym banki były zobowiązane do udostępnienia środowiska testowego oraz publikacji produkcyjnych interfejsów zapewniających połączenie z usługami dostępu do informacji o rachunku oraz inicjowania płatności. Alior Bank umożliwił powszechne korzystanie ze środowiska testowego poprzez portal dla developerów w marcu 2019 roku. W czerwcu opublikował zestaw API z dostępem do danych produkcyjnych, z których korzystać mogą uprawnieni do tego usługodawcy. Równocześnie, dzięki uzyskanemu jako drugi bank w Polsce pozwoleniu na świadczenie usług w roli TPP (zewnętrzny dostawca usług), rozpoczął prace nad wykorzystywaniem możliwości, jakie daje dostęp do danych innych banków. Koniec 2019 roku przyniósł uruchomienie pierwszej usługi wykorzystującej API największych polskich banków w procesie pożyczkowym.

Kolejny projekt, który w 2019 roku był rozwijany przez zespół RBL_Innovation by Alior Bank to wehikuł inwestycyjny banku, który zrealizował w tym czasie dwie transakcje. Pierwsza z nich to inwestycja kontynuacyjna w wysokości 1,3 mln zł w PayPo, polski fintech oferujący odroczone płatności za zakupy w Internecie. Ponadto, wspólnie z Bankami PKO BP oraz BNP Paribas oraz dwoma funduszami venture capital, wehikuł zainwestował 17 mln zł w spółkę Autenti. Jest to podmiot oferujący platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów. To pierwsza tego typu wspólna i przeprowadzona na równych zasadach transakcja banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2019 roku zawarto 15 umów z fintechami, z czego 8 projektów jest efektem programu akceleracyjnego RBL_START. Do drugiej edycji tego bankowego programu dla startupów zgłosiło się ponad 200 firm z całego świata, spośród których zakwalifikowanych zostało 11 firm odpowiadających na wyzwania biznesowe banku związane z budowaniem głównej relacji z klientem, zaawansowanej analizy danych oraz zdobycia nowych kanałów do oferowania produktów bankowych. Partnerami merytorycznymi programu RBL_START w 2019 roku byli: PZU, Linklaters, Mastercard, Microsoft oraz IBM. 

Partnerstwa strategiczne

Współpraca w modelu bankowym, silna pozycja rynkowa i rozpoznawalna marka, a także strategiczny cel stworzenia ekosystemu, w którym nadrzędnym celem będzie umiejętne zarządzanie relacjami z klientem poprzez oferowanie mu rozwiązań we wszystkich dostępnych dla niego miejscach, wpływa na intensyfikację działań w obszarze partnerstw strategicznych z firmami działającymi na rynku polskim. 

W 2019 roku PZU nadal rozwijał i wzmacniał współpracę z partnerami strategicznymi: PLL LOT oraz Allegro, jednocześnie pracując nad rozszerzeniem oraz urozmaiceniem oferty produktowej dla klientów. Efekty prac zostaną zaprezentowane w 2020 roku. 

W 2019 roku portfolio partnerstw strategicznych zostało rozszerzone o współpracę z Energa – Obrót SA. W ramach współpracy PZU zapewnia klientom Energa – Obrót SA usługi assistance techniczny – są to wyspecjalizowani fachowcy m.in.: elektryk, hydraulik, serwisant sprzętu RTV/AGD, którzy pomogą w razie niespodziewanej awarii w domu. Usługi assistance dostępne są w różnych wariantach, więc klienci mogą wybrać zakres dostosowany do swoich potrzeb. 

Ponadto, w ramach partnerstw strategicznych, PZU oferuje szereg ubezpieczeń dla klientów biznesowych (osób prowadzących działalność gospodarczą, firm i instytucji), m. in.:

 • ochronę urządzeń Apple, takich jak iPhone, iPad, Apple Watch i komputery Mac, zapewniając organizację i pokrycie kosztów naprawy lub wymianę sprzętu na nowy. Ubezpieczenie działa w Polsce i podczas podróży zagranicznych, które trwają łącznie nie dłużej niż 60 dni;
 • ubezpieczenie assistance dla odbiorców prądu z Enei (klientów firmowych), zapewniające usługi fachowców, np. elektryka czy informatyka;
 • ubezpieczenia dla klientów indywidualnych Innogy oferując usługi fachowców, np. elektryka, ślusarza dla odbiorców prądu – uczestników Klubu Korzyści Innogy;
 • opiekę medyczną dla klientów klubów Calypso Fitness zapewniającą m.in. dostęp do klubów Calypso Fitness oraz do prywatnej opieki medycznej PZU Zdrowie.