zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

49. Aktywa i zobowiązania warunkowe

Raport Roczny 2019 > 49. Aktywa i zobowiązania warunkowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Aktywa i zobowiązania warunkowe 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Aktywa warunkowe, w tym: 6 6
- otrzymane gwarancje i poręczenia 6 6
Zobowiązania warunkowe 59 437 57 667
- z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych 11 122 13 211
- z tytułu kredytów i pożyczek w transzach 29 867 28 523
- udzielone poręczenia i gwarancje 9 782 7 682
- roszczenia ubezpieczeniowe sporne 773 576
- inne roszczenia sporne 212 231
- pozostałe, w tym: 7 681 7 444
- gwarantowanie emisji papierów wartościowych 3 636 4 470
- faktoring 2 839 1 275
- limit intra – day 339 755
- akredytywy i promesy 674 822
- pozostałe 193 122

Udzielenie przez PZU lub jednostki zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji


W 2019 roku ani PZU, ani jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki, ani nie udzieliły gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu – jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji byłaby istotna.