zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

40.3 Pozostałe kapitały

Raport Roczny 2019 > 40.3 Pozostałe kapitały
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

40.3.1.  Zasady rachunkowości

Akcje własne nabyte i zatrzymane przez konsolidowane jednostki Grupy PZU wykazuje się w cenie nabycia.

W pozycji „Kapitał zapasowy” ujmuje się:

  • efekt dystrybucji zysku, zgodnie z regulacjami prawnymi kraju siedziby spółki (w Polsce zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych) oraz statutów spółek Grupy PZU;
  • kapitał powstały przy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, uprzednio przeniesionych z nieruchomości własnych, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 31;
  • różnicę pomiędzy zmianą wartości udziału niekontrolującego a wartością godziwą zapłaty w transakcjach z udziałowcami niekontrolującymi.

W pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” ujmowane są skutki:

  • przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii aktywów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody;
  • przeszacowania wartości nieruchomości do ich wartości godziwej na dzień ich przekwalifikowania z nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzeby do nieruchomości inwestycyjnych;
  • wyceny instrumentów zabezpieczających, w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie przepływów pieniężnych;
  • po uwzględnieniu korespondującej zmiany aktywów lub rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

Pozycja „Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych” obejmuje kwoty wynikające ze wzrostu lub obniżenia wartości bieżącej zobowiązań z tytułu określonych świadczeń na skutek zmian założeń aktuarialnych i korekt założeń aktuarialnych ex post – demograficznych (np. umieralności, wskaźnika rotacji pracowników) oraz finansowych (np. stopy dyskontowej czy prognozowanej stopy wzrostu wynagrodzeń).

„Różnice kursowe z przeliczenia” zawierają różnice powstałe na skutek przeliczeń danych finansowych podmiotów zagranicznych według kursów walutowych, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.5.

40.3.2.  Dane ilościowe

Pozostałe kapitały 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Akcje własne (7) (11)
Kapitał zapasowy 13 113 12 660
Sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej 538 538
Podział wyników spółek Grupy PZU 12 523 12 079
Pozostały 52 43
Kapitał z aktualizacji wyceny 294 (65)
Wycena instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 432 94
Wycena instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (263) (255)
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych 77 78
Jednostki wyceniane metodą praw własności - 1
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 48 17
Pozostałe kapitały rezerwowe (324) 18
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych 1 -
Różnice kursowe z przeliczenia (41) (36)
Lietuvos Draudimas AB 5 15
AAS Balta 4 7
PZU Ukraina (40) (49)
PZU Ukraina Życie (12) (10)
Pozostałe 2 1
Pozostałe kapitały, razem 13 036 12 566
 
Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu wyceny instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Stan na początek okresu 94 78
Zastosowanie MSSF9 - 7
Zmiany 338 9
- zmiana wartości godziwej 347 30
- sprzedaż (9) (21)
Stan na koniec okresu 432 94