zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

40.2 Podział zysku jednostki dominującej

Raport Roczny 2019 > 40.2 Podział zysku jednostki dominującej
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

W odniesieniu do podziału zysku za 2019 rok i za lata poprzednie, podziałowi podlega wyłącznie zysk wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PZU sporządzonym zgodnie z PSR. 

40.2.1.1.  Podział zysku za 2018 rok

Podziałowi podlega wyłącznie zysk wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej sporządzonym zgodnie z PSR.

24 maja 2019 roku ZWZ PZU dokonało podziału zysku netto PZU za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku w kwocie 2 712 mln zł przeznaczając:

  • 2 418 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 2,80 zł na jedną akcję;
  • 287 mln zł na kapitał zapasowy;
  • 7 mln zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

Dzień dywidendy ustalono na 14 sierpnia 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy – na 5 września 2019 roku.

Ponadto ZWZ PZU przeniosło na kapitał zapasowy zysk z lat ubiegłych.

40.2.1.2.  Podział zysku za 2019 rok

Do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd PZU nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2019.