zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Rating

Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Rating emitenta

PZU i PZU Życie od 2004 roku podlegają regularnej ocenie przez agencję ratingową S&P Global Ratings (S&P). Rating nadany PZU i PZU Życie jest oceną wynikającą z analizy danych finansowych, pozycji konkurencyjnej, zarządzania i strategii korporacyjnej oraz sytuacji finansowej kraju. Rating zawiera również perspektywę ratingową (outlook), czyli przyszłą ocenę sytuacji spółki w przypadku zaistnienia określonych okoliczności.

14 czerwca 2019 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingową PZU ze stabilnej do pozytywnej (ostatnie potwierdzenie ratingu miało miejsce 8 października 2019 roku). Rating siły finansowej i rating kredytowy PZU pozostał na poziomie A-. Analitycy S&P uznali, że Grupa PZU udowodniła, że jest w stanie generować dobre wyniki finansowe, zarówno w ujęciu historycznym jak i w porównaniu do konkurencji. Ponadto podkreślili coraz lepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem, skutkujące większą odpornością kapitałową oraz wysoką dyscypliną w zarządzaniu kapitałem. Raport agencji odnosi się również do bardzo dobrej pozycji PZU na rynku ubezpieczeń, bankowości i zarządzania aktywami, która pozwoli na wykorzystanie tej przewagi w celu dalszego generowania dobrych wyników finansowych, umocnienia fundamentów i poprawy pozycji w całym sektorze. 

Jednocześnie agencja S&P dopuściła podniesienie ratingu w ciągu następnych 12-18 miesięcy, uzależniając to od utrzymania stabilności zarządu oraz dobrych wyników finansowych (w tym wysokiej rentowności w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych). Warunkiem jest także utrzymanie stabilnego poziomu ryzyka w Grupie PZU oraz adekwatności kapitałowej na poziomie minimum AA i zdolności do przejścia testu warunków skrajnych (S&P). 

Rating kraju

12 kwietnia 2019 roku agencja ratingowa S&P ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym. 

Agencja S&P wskazała m.in. na zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowanych pracowników, zrównoważony poziom długu publicznego i prywatnego czy członkostwo w Unii Europejskiej jako podstawy utrzymania oceny ratingowej. Agencja zwróciła uwagę na dobrą sytuację fiskalną budżetu państwa w 2018 roku. Jako jedną z przyczyn niskiego deficytu budżetowego wskazała wysoką dynamikę dochodów podatkowych, która wynikała m.in. z dobrej sytuacji na rynku pracy. Ponadto agencja zauważyła duży postęp w ograniczaniu luki w podatku od towarów i usług. S&P prognozuje deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w latach 2019-2022 poniżej granicy 3%, na poziomie 1,5% w 2019 roku oraz 2,6% w kolejnych latach. Wskaźnik długu sektora rządowego i samorządowego do PKB w latach 2019-2022 roku będzie się utrzymywał według agencji poniżej 50%.1

Rating Polski

  Obecnie Poprzednio
Kraj Rating oraz perspektywa Data aktualizacji Rating oraz perspektywa Data aktualizacji
Rzeczpospolita Polska        
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie lokalnej) A /Stabilna/ 12 października 2018 A- /Pozytywna/ 13 kwietnia 2018
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie zagranicznej) A- /Stabilna/ 12 października 2018 BBB+ /Pozytywna/ 13 kwietnia 2018
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie lokalnej) A-1 12 października 2018 A-2 13 kwietnia 2018
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie zagranicznej) A-2 13 kwietnia 2018 A-2 13 kwietnia 2018

Źródło: S&P Global Ratings

Rating PZU

  Obecnie Poprzednio
Nazwa zakładu Rating oraz perspektywa Data aktualizacji Rating oraz perspektywa Data aktualizacji
PZU        
Rating siły finansowej A- /Pozytywna/ 14 czerwca 2019 A- /Stabilna/ 27 października 2017
Rating wiarygodności kredytowej A- /Pozytywna/ 14 czerwca 2019 A- /Stabilna/ 27 października 2017
PZU Życie        
Rating siły finansowej A- /Pozytywna/ 14 czerwca 2019 A- /Stabilna/ 27 października 2017
Rating wiarygodności kredytowej A- /Pozytywna/ 14 czerwca 2019 A- /Stabilna/ 27 października 2017
TUW PZUW        
Rating siły finansowej A- /Pozytywna/ 14czerwca 2019 A- /Stabilna/ 25 czerwca 2018

Źródło: S&P Global Ratings

Oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao

Bank Pekao współpracuje z trzema wiodącymi agencjami ratingowymi: Fitch Ratings, S&P Global Ratings oraz Moody’s Investors Service. W przypadku dwóch pierwszych agencji oceny przygotowywane są na zlecenie Banku, na podstawie zawartych umów, natomiast z agencją ratingową Moody’s Investors Service Bank nie posiada zawartej umowy, a ocena przeprowadzana jest na podstawie publicznie dostępnych informacji oraz spotkań przeglądowych.

17 czerwca 2019 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings („S&P") podniosła perspektywę ratingową Pekao ze stabilnej do pozytywnej oraz podwyższyła ocenę samodzielną (stand-alone credit profile) z „bbb” do „bbb+”. Ocena długookresowa pozostała na niezmienionym poziomie BBB+.

Rating Pekao

Rating (Fitch)
Bank Pekao Polska
Ocena długookresowa emitenta (IDR) BBB+ A-
Ocena krótkookresowa emitenta (IDR) F2 F2
Ocena viability bbb+ -
Ocena wsparcia 5 -
Minimalna ocena wsparcia Brak wsparcia -
Perspektywa Stabilna Stabilna
 

Rating (S&P Global Ratings) Bank Pekao Polska
Ocena długookresowa w walutach obcych BBB+ A-
Ocena długookresowa w walucie krajowej BBB+ A
Ocena krótkookresowa w walutach obcych A-2 A-2
Ocena krótkookresowa w walucie krajowej A-2 A-1
Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ -
Perspektywa Pozytywna Stabilna
S&P GLOBAL RATINGS (ocena kontrahenta w przypadku przymusowej restrukturyzacji)  
Ocena długoterminowa zobowiązań w walutach obcych A- -
Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walutach obcych A-2 -
Ocena długoterminowa zobowiązań w walucie krajowej A- -
Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walucie krajowej A-2 -
Moody’s Investors Service Ltd. (oceny niezamawiane przez bank) Bank Pekao Polska
Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2
Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1
Baseline Credit Assessment baa1 -
Długookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta A1(cr) -
Krótkookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta Prime-1(cr) -
Perspektywa Stabilna Stabilna
Długoterminowy rating ryzyka kontrahenta (Long-term Counterparty Risk Rating) A1 -
Krótkoterminowy rating ryzyka kontrahenta (Short-term Counterparty Risk Rating) Prime-1 -
  

Rating Alior Bank

30 stycznia 2019 roku Fitch Ratings obniżyła perspektywę ratingu Alior Bank z pozytywnej do stabilnej. 27 stycznia 2020 agencja Fitch Ratings Ltd. utrzymała nadany rating długoterminowy Banku w walucie zagranicznej na poziomie ‘BB’, a także podwyższyła krótkoterminowy rating krajowy Banku z ‘F2(pol)’ do ‘F1(pol)’ w związku z poprawą oceny struktury finansowania oraz płynności Banku.

 

Fitch ratings Alior Bank Polska
Ocena długookresowa emitenta (IDR) BB A-
Ocena krótkookresowa emitenta (IDR) B F2
Długoterminowy rating krajowy BBB+(pol) -
Krótkoterminowy rating krajowy F1(pol) -
Ocena viability bb -
Ocena wsparcia 5 -
Minimalna ocena wsparcia 'No Floor' -
Perspektywa Stabilna Stabilna
 

16 stycznia 2019 roku agencja S&P Global Ratings nadała Alior Bank rating długoterminowy emitenta („Long-Term Issuer Credit Rating”) na poziomie ‘BB’ z perspektywą stabilną oraz rating krótkoterminowy emitenta („Short-Term Issuer Credit Rating”) na poziomie ‘B’.

   

S&P Global Ratings Alior Bank Polska
Ocena długookresowa w walutach obcych BB A-
Ocena długookresowa w walucie krajowej BB A
Ocena krótkookresowa w walutach obcych B A-2
Ocena krótkookresowa w walucie krajowej B A-1
Ocena samodzielna (Stand-alone) bb- -
Perspektywa Stabilna Stabilna
    

1 https://www.gov.pl/web/finanse/sp-potwierdza-dotychczasowy-rating-polski