zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

2.4 Udziały niekontrolujące

Raport Roczny 2019 > 2.4 Udziały niekontrolujące
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

2.4.1. Zasady rachunkowości

Udziały niekontrolujące stanowią tę część kapitałów w jednostce zależnej, której nie można bezpośrednio lub pośrednio przyporządkować do jednostki dominującej. Na dzień objęcia kontroli udziały niekontrolujące wycenia się w wartości proporcjonalnego udziału w wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto jednostki zależnej. Na kolejne daty bilansowa wartość udziałów niekontrolujących jest aktualizowana o wartość całkowitych dochodów należnych udziałowcom niekontrolującym.     

2.4.2. Dane ilościowe

W tabeli poniżej przedstawiono spółki zależne, w których występują lub występowały udziały niekontrolujące:

Nazwa jednostki 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Pekao 1 79,98% 79,97%
Alior Bank 2 68,07% 68,07%
Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. 43,00% 43,00%
Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o. 39,54% 39,54%
Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o. 0,91% 0,91%
UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas 0,66% 0,66%
AAS Balta 0,01% 0,01%

1 W konsekwencji PZU posiada także udziały niekontrolujące w jednostkach zależnych Pekao, wymienionych w tabeli w punkcie 2.2.
2 W konsekwencji PZU posiada także udziały niekontrolujące w jednostkach zależnych Alior Banku wymienionych w tabeli w punkcie 2.2.

 
Wartość bilansowa udziałów niekontrolujących 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Grupa Pekao 18 683 18 251
Grupa Alior Banku 4 430 4 225
Pozostałe 6 6
Razem 23 119 22 482
 

Poniżej przedstawiono skrócone informacje finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej Pekao oraz Grupy Kapitałowej Alior Banku ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (bez uwzględniania wyłączeń konsolidacyjnych). Dane Grupy Kapitałowej Pekao i Grupy Kapitałowej Alior Banku, uwzględniają efekt korekt z tytułu wyceny aktywów i zobowiązań do wartości godziwej na dzień obejmowania kontroli oraz ich późniejszego rozliczenia w czasie.

Aktywa Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Wartość firmy 692 692 - -
Wartości niematerialne 1 683 1 777 644 658
Inne aktywa 45 45 35 35
Rzeczowe aktywa trwałe 2 112 1 682 764 461
Nieruchomości inwestycyjne - 13 - -
Należności od klientów z tytułu kredytów 139 464 128 242 55 368 53 811
Pochodne instrumenty finansowe 2 457 1 765 508 579
Jednostki wyceniane metodą praw własności - - 10 4
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 48 338 40 356 15 996 13 636
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 15 743 12 262 5 387 6 307
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 31 167 27 266 10 438 7 280
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 1 428 828 171 49
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 087 1 112 1 178 1 076
Należności 1 956 2 235 667 815
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 5 463 13 219 1 319 2 069
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 16 4 - -
Aktywa, razem 203 313 191 142 76 489 73 144
   
Kapitały i zobowiązania Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Kapitały        
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 23 360 22 824 6 508 6 207
Kapitał podstawowy 262 262 1 306 1 306
Pozostałe kapitały 20 510 20 721 5 637 5 609
Niepodzielony wynik 2 588 1 841 (435) (708)
Udziały niekontrolujące 12 11 - -
Kapitały, razem 23 372 22 835 6 508 6 207
         
Zobowiązania        
Rezerwy na świadczenia pracownicze 401 407 29 32
Inne rezerwy 414 297 349 119
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 33 1 -
Zobowiązania finansowe 175 713 164 636 68 433 65 373
Inne zobowiązania 3 383 2 934 1 169 1 413
Zobowiązania, razem 179 941 168 307 69 981 66 937
Kapitały i zobowiązania, razem 203 313 191 142 76 489 73 144
 
Skonsolidowany rachunek zysków i stratza okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Grupa PZU Wyłączenie danych Pekao Wyłączenie danych Alior Banku Eliminacja korekt konsolida-cyjnych Grupa PZU bez Pekao i Alior Banku
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 24 191 - - 25 24 216
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto (1 012) - - - (1 012)
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 23 179 - - 25 23 204
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto (89) - - (12) (101)
Składki zarobione netto 23 090 - - 13 23 103
           
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 139 (2 857) (1 151) 107 238
Przychody netto z inwestycji 12 391 (6 901) (3 907) 27 1 610
Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji 278 (154) (78) - 46
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych (2 166) 691 1 475 - -
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 837 (127) (219) 3 494
Pozostałe przychody operacyjne 1 492 (372) (295) 42 867
           
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (16 085) - - - (16 085)
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 390 - - - 390
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (15 695) - - - (15 695)
Koszty z tytułu prowizji i opłat (860) 388 473 (3) (2)
Koszty odsetkowe (2 129) 1 215 789 (19) (144)
Koszty akwizycji (3 363) - - (60) (3 423)
Koszty administracyjne (6 606) 3 389 1 478 (34) (1 773)
Pozostałe koszty operacyjne (4 324) 1 777 908 (76) (1 715)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 084 (2 951) (527) - 3 606
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności (4) - (1) - (5)
Zysk (strata) brutto 7 080 (2 951) (528) - 3 601
Podatek dochodowy (1 895) 825 249 - (821)
Zysk (strata) netto 5 185 (2 126) (279) - 2 780
 
Skonsolidowany rachunek zysków i stratza okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku (przekształcone) Grupa PZU Wyłączenie danych Pekao Wyłączenie danych Alior Banku Eliminacja korekt konsolida-cyjnych Grupa PZU bez Pekao i Alior Banku
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 23 470 - - 16 23 486
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto (755) - - - (755)
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 22 715 - - 16 22 731
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto (365) - - (8) (373)
Składki zarobione netto 22 350 - - 8 22 358
           
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 109 (2 841) (1 093) 58 233
Przychody netto z inwestycji 10 944 (6 183) (3 418) 23 1 366
Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji (15) (190) (111) - (316)
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych (1 804) 525 1 152 - (127)
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 770 (5) (608) (5) 152
Pozostałe przychody operacyjne 1 693 (443) (458) 27 819
           
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (14 980) - - - (14 980)
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 417 - - - 417
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (14 563) - - - (14 563)
Koszty z tytułu prowizji i opłat (754) 392 360 - (2)
Koszty odsetkowe (2 046) 1 117 776 (16) (169)
Koszty akwizycji (3 130) - - (49) (3 179)
Koszty administracyjne (6 609) 3 398 1 574 (27) (1 664)
Pozostałe koszty operacyjne (3 858) 1 479 788 (19) (1 610)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 087 (2 751) (1 038) - 3 298
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności (1) - - - (1)
Zysk (strata) brutto 7 086 (2 751) (1 038) - 3 297
Podatek dochodowy (1 718) 694 286 - (738)
Zysk (strata) netto 5 368 (2 057) (752) - 2 559
   
Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
  1 stycznia – 31 grudnia 2019 1 stycznia – 31 grudnia 2018 1 stycznia – 31 grudnia 2019 1 stycznia – 31 grudnia 2018
Zysk netto 2 126 2 057 279 752
Inne całkowite dochody 146 88 22 27
Wycena instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 81 13 23 (7)
Wycena instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (6) 10 (17) -
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych netto 73 65 15 34
Zyski i straty aktuarialne związane z rezerwami pracowniczymi (2) - 1 -
Dochody całkowite netto, razem 2 272 2 145 301 779
 
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
  1 stycznia – 31 grudnia 2019 1 stycznia – 31 grudnia 2018 1 stycznia – 31 grudnia 2019 1 stycznia – 31 grudnia 2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 388) (4 233) 53 2 067
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 506) 10 745 (335) (949)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 140 1 387 (475) (413)
Przepływy pieniężne netto, razem (7 754) 7 899 (757) 705
 
Informacje o dywidendach Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
  1 stycznia – 31 grudnia 2019 1 stycznia – 31 grudnia 2018 1 stycznia – 31 grudnia 2019 1 stycznia – 31 grudnia 2018
Data uchwalenia dywidendy 26 czerwca 2019 21 czerwca 2018 - -
Dzień dywidendy 10 lipca 2019 6 lipca 2018 - -
Dzień wypłaty dywidendy 30 lipca 2019 20 lipca 2018 - -
Kwota dywidendy na akcję (w zł) 6,60 7,90 - -
Wartość dywidendy przypadająca Grupie PZU 347 415 - -
Wartość dywidendy przypadająca akcjonariuszom niekontrolującym 1 385 1 659 - -