zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

10.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 10.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 15 494 15 113
W ubezpieczeniach bezpośrednich 15 278 15 071
W ubezpieczeniach pośrednich 216 42
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach na życie 8 697 8 357
Składki ubezpieczeń indywidualnych 1 730 1 464
Składki ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych 2 026 2 004
Składki ubezpieczeń grupowych 4 941 4 889
Składki przypisane brutto, razem 24 191 23 470

W 2019 i w 2018 roku spółki Grupy PZU nie zawierały umów reasekuracji czynnej w zakresie ubezpieczeń na życie.

 
Składki przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 750 644
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 5 765 5 989
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 3 920 3 901
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 116 100
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 3 193 2 969
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 868 817
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 86 94
Świadczenie pomocy (grupa 18) 536 468
Ochrona prawna (grupa 17) 11 10
Pozostałe (grupa 16) 249 121
Razem 15 494 13