zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

48. Aktywa stanowiące zabezpieczenie należności, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych

Raport Roczny 2019 > 48. Aktywa stanowiące zabezpieczenie należności, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Aktywa finansowe zastawione jako zabezpieczenie zobowiązań i zobowiązań warunkowych 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Wartość bilansowa aktywów finansowych zastawionych jako zabezpieczenie zobowiązań 10 522 8 254
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 598 543
Pokrycie Funduszu ochrony środków gwarantowanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 938 1 043
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 122 95
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji (BFG) 302 133
Kredyt lombardowy i techniczny 5 758 3 700
Inne kredyty 709 569
Emisja hipotecznych listów zastawnych 1 872 1 462
Pokrycie Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 33 54
Transakcje pochodne 190 655
Wartość bilansowa aktywów finansowych zastawionych jako zabezpieczenie zobowiązań warunkowych - -
Aktywa finansowe zastawione jako zabezpieczenie zobowiązań i zobowiązań warunkowych, razem 10 522 8 254