zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

46. Inne zobowiązania

Raport Roczny 2019 > 46. Inne zobowiązania
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Inne zobowiązania 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Koszty do zapłacenia 1 979 1 578
Zarachowane koszty prowizji agencyjnej 390 363
Zarachowane koszty wynagrodzeń 217 192
Zarachowane koszty reasekuracji 706 373
Zarachowane nagrody dla pracowników 367 345
Pozostałe 299 305
Przychody pobierane z góry 322 282
Pozostałe zobowiązania 5 768 5 547
Zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych 905 909
Zobowiązania wobec banków z tytułu dokumentów płatniczych rozliczanych w systemach rozliczeń międzybankowych 1 096 934
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 892 835
Zobowiązania z tytułu rozliczeń kart płatniczych 408 419
Rozrachunki publiczno-prawne 210 165
Zobowiązania z tytułu składek na rzecz BFG 356 182
Zobowiązania z tytułu reasekuracji 197 269
Oszacowane zobowiązania pozaubezpieczeniowe 161 157
Zobowiązania wobec pracowników 47 141
Oszacowane zwroty wynagrodzeń w związku z rezygnacją lub odstąpieniem klientów banków od ubezpieczeń zawieranych przy sprzedaży produktów kredytowych 69 98
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 337 367
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 352 570
Zobowiązania wobec budżetu inne niż z tytułu podatku dochodowego 182 111
Zobowiązania z tytułu darowizn 23 25
Zobowiązania Alior Banku z tytułu ubezpieczeń produktów bankowych oferowanych klientom banku 12 20
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 15 15
Zobowiązania z tytułu likwidacji bezpośredniej 29 30
Pozostałe 477 300
Inne zobowiązania, razem 8 069 7 407

Na 31 grudnia 2019 roku i na 31 grudnia 2018 roku wartość godziwa innych zobowiązań nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na fakt, że ponad 96% to zobowiązania krótkoterminowe.

 

Inne zobowiązania wg wymagalności 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Do 1 roku 7 822 7 012
Powyżej 1 roku do 5 lat 176 337
Powyżej 5 lat 71 58
Inne zobowiązania wg wymagalności, razem 8 069 7 407