zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

23. Pozostałe koszty operacyjne

Raport Roczny 2019 > 23. Pozostałe koszty operacyjne
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Pozostałe koszty operacyjne 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Podatek od instytucji finansowych 1 134 1 092
Koszty podstawowej działalności spółek nie prowadzących działalności ubezpieczeniowej, ani bankowej 713 692
Koszty z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 226 207
Obowiązkowe opłaty na rzecz instytucji rynku ubezpieczeniowego i bankowego 129 111
Bankowy Fundusz Gwarancyjny 611 372
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 67 70
Opłata na rzecz Komendy Głównej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 27 29
Wydatki z tytułu działalności prewencyjnej 48 72
Utworzenie rezerw1 774 503
Amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek 233 331
Utworzenie odpisów na aktywa niefinansowe 19 41
Darowizny 25 25
Odsetki za zwłokę, kary, odszkodowania 22 67
Koszty dochodzenia roszczeń 92 73
Pozostałe 204 173
Pozostałe koszty operacyjne, razem 4 324 3 858

1 W tym 331 mln zł utworzenia przez banki rezerwy na udzielone gwarancje i poręczenia (w 2018 roku: 441 mln zł).