zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

39.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 39.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Aktywa przeznaczone do sprzedaży wg klasyfikacji przed przeniesieniem 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Grupy przeznaczone do sprzedaży 475 1 021
Aktywa 504 1 070
Nieruchomości inwestycyjne 454 973
Należności 9 12
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 5
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 34 76
Inne aktywa 1 4
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 29 49
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 27
Inne zobowiązania 11 22
Zobowiązania z tytułu pożyczek 5 -
Pozostałe zobowiązania finansowe 6 -
Inne rezerwy 1 -
Inne aktywa przeznaczone do sprzedaży 76 77
Rzeczowe aktywa trwałe 33 34
Nieruchomości inwestycyjne 43 43
Aktywa i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży 580 1 147
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 29 49

W pozycji „Nieruchomości inwestycyjne” i w sekcji „Grupy przeznaczone do sprzedaży” zaprezentowano przede wszystkim nieruchomości przeznaczone do sprzedaży przez fundusze inwestycyjne sektora nieruchomości ze względu na osiągnięcie przewidywanego horyzontu inwestycyjnego.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie największych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z istotnymi parametrami, które zostały uwzględnione przy wycenie. 

Wszystkie nieruchomości zaklasyfikowane do poziomu III wartości godziwej wyceniono za pomocą podejścia dochodowego przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej. W wycenie tej wykorzystano dane wejściowe nieobserwowalne takie, jak:

  • stopę kapitalizacji – ustaloną na podstawie analizy stóp zwrotu osiąganych w transakcjach dla nieruchomości podobnych;
  • miesięczną stawkę czynszu za 1m2 odpowiedniego rodzaju powierzchni lub za jedno miejsce parkingowe.

 

Nieruchomości inwestycyjne zaklasyfikowane do poziomu III  Rodzaj powierzchni  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Wartość bilansowa Czynsze uwzględnione w wycenie Stopy kapitalizacji uwzględnione w wycenie Wartość bilansowa Czynsze uwzględnione w wycenie Stopy kapitalizacji uwzględnione w wycenie
Nieruchomości biurowe Biurowa Parking - - - 44 12,90 – 14,45 EUR 79,85 – 80,00 EUR 6,40%
Nieruchomości handlowe Handlowa 153 w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni 7,65% - 9,75% 179 w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni 7,40% - 8,80%
Nieruchomości magazynowe Biurowa Magazynowa 296 9,00 EUR 3,40 – 3,50 EUR 6,50% - 6,95% 750 2,65 – 9,00 EUR 2,42 – 4,16 EUR 6,50% - 7,55%
Pozostałe   48     43    
Razem   497     1 016