zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

36. Należności

Raport Roczny 2019 > 36. Należności
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Należności - wartość bilansowa 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, w tym: 2 727 2 574
- należności od ubezpieczających 2 591 2 438
- należności od pośredników ubezpieczeniowych 112 112
- inne należności 24 24
Należności z tytułu reasekuracji 58 115
Inne należności 2 952 3 654
- należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i depozytów zabezpieczających1 1 065 1 632
- należności z tytułu rozliczeń kart płatniczych 937 992
- należności z tytułu dostaw i usług 249 340
- należności od budżetu, inne niż z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 169 237
- należności z tytułu prowizji dotyczących produktów pozabilansowych 153 178
- rozliczenia prewencyjne 47 46
- należności z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 26 27
- należności z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego 13 14
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 28 6
- należności z tytułu kaucji i wadiów 39 34
- należności międzybankowe i międzyoddziałowe 35 7
- pozostałe 191 141
Należności, razem 5 737 6 343

1 W pozycji wykazuje się przede wszystkim należności związane z zawartymi, lecz nierozliczonymi transakcjami dotyczącymi instrumentów finansowych.

Zarówno na 31 grudnia 2019 roku, jak i na 31 grudnia 2018 roku wartość godziwa należności nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na ich krótkoterminowy charakter oraz politykę tworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

 

Należności - wg wymagalności wynikającej z warunków umowy 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Do 1 roku1 5 531 6 163
Powyżej 1 roku do 5 lat 205 162
Powyżej 5 lat 1 18
Należności – wg wymagalności wynikającej z warunków umowy, razem 5 737 6 343

1 W tym należności przeterminowane.