zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Współpraca z dostawcami

Raport Roczny 2019 > Współpraca z dostawcami
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Przejrzyste zasady współpracy - „traktujemy kontrahentów uczciwie. Nie nawiązujemy kontaktów biznesowych i nie zawieramy umów w imieniu i na rzecz Grupy PZU, w których stroną są członkowie naszych rodzin. Wyłączamy się z podejmowania decyzji w sprawie współpracy z podmiotami, z którymi współpracują osoby nam bliskie. Dbamy o dobre relacje z pośrednikami. Nie stosujemy nieuzasadnionego zróżnicowania warunków współpracy z nimi, w szczególności ze względu na charakter, formę lub rozmiary działalności pośredników.”
„Czujemy się odpowiedzialni nie tylko za swoich pracowników i współpracowników, ale także podwykonawców i dostawców. Mamy na sercu komfort wykonywanych przez nich zadań i niezmiennie najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jako specjaliści od zagrożeń występujących w każdej dziedzinie życia, bardzo starannie eliminujemy wszystkie sytuacje i okoliczności, które mogą okazać się potencjalnie niebezpieczne.”
Bartłomiej Zarzecki, Dyrektor Zarządzający ds. Zakupów, Grupa PZU 
DOBRA PRAKTYKA

Grupa PZU w oświadczeniach otrzymywanych od dostawców stosuje zapis „Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje ogólne zasady ładu korporacyjnego oraz Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU przyjęty do stosowania w PZU i PZU Życie, który znajduje się na stronie http://www.pzu.pl/ kultura-compliance-pzu.

Podpisanie oświadczenia jest niezbędną częścią złożonej przez Dostawcę oferty w trybie postępowania przetargowego oraz negocjacji. Podpisanie oświadczenia jest niezbędną częścią złożonej przez dostawcę oferty do postępowania ofertowego.

Grupa PZU chce budować długofalowe relacje z dostawcami oparte o wzajemne zaufanie, szacunek oraz profesjonalizm. W szczególności doceniani są dostawcy, którzy stosują sprawdzone praktyki rynkowe i reprezentują najwyższy poziom etyki zawodowej.

Firma ma świadomość, że w sposób istotny wpływa na rynek zamówień i bierze odpowiedzialność za kształtowanie najwyższych standardów biznesowych w swoim otoczeniu. Kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych, promocję dobrych praktyk rynkowych oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne, opracowano Kodeks dobrych praktyk CSR dostawców Grupy PZU.

Grupa PZU chce promować ideę odpowiedzialności społecznej w relacjach ze swoimi dostawcami, współpracując tylko z tymi kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania korupcji. Dostawcy współpracujący z podmiotami Grupy PZU powinni zapewniać bezpieczne i godne warunki pracy swoim pracownikom oraz stosować najwyższe standardy etyczne i dbać o środowisko naturalne. Każda firma, która chce współpracować z PZU i PZU Życie, musi się zapoznać z Kodeksem dobrych praktyk CSR dostawców Grupy PZU, a przestrzeganie jego zapisów przez kontrahentów uwzględniane jest w ich umowach z PZU. 

DOBRA PRAKTYKA

Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU

Kodeks jest zbiorem zasad zarówno dla Grupy PZU, jak i dla wszystkich jej dostawców. Stanowi on również istotne kryterium kwalifikacji i oceny potencjalnych dostawców pod kątem przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego, etyki zawodowej oraz ochrony danych osobowych.

Prawa człowieka

Grupa PZU prowadzi działalność biznesową z zachowaniem poszanowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz respektowania praw człowieka. Cel ten Grupa PZU realizuje poprzez potwierdzenie tych zasad w prowadzonej polityce zakupowej, procedurach dotyczących ochrony informacji, procedurach bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcjach oraz wewnętrznych wytycznych Grupy PZU.

Środowisko naturalne

Grupa PZU stara się ograniczyć negatywne następstwa swojej działalności w środowisku naturalnym przez wdrażanie proekologicznych inicjatyw oraz angażowanie pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska i oczekuje, że każdy z dostawców grupy przestrzega tych samych zasad dotyczących ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie ograniczania zużycia surowców i zasobów naturalnych, zużycia papieru i odpowiedzialnej gospodarki odpadami.

Etyka zawodowa

Etyka zawodowa Grupy PZU odzwierciedla wizję i wartości, którymi firma kieruje się na co dzień. Wartości te wyznaczają standardy w codziennym działaniu i mają na celu wspieranie strategicznej wizji rozwoju Grupy PZU. W poszczególnych spółkach obowiązują procedury i polityki wewnętrzne dotyczące przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów oraz ujawnianiu poufnych informacji.

RODO

Grupa PZU zapewnia bezpieczeństwo swoich danych oraz ochronę danych osobowych swoich klientów. Rozumie złożoność obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) i dba o zgodność wszystkich swoich procesów z regulacjami tego rozporządzenia oraz przepisami krajowymi w obszarze ochrony danych osobowych. Równie dojrzałego podejścia Grupa PZU wymaga od swoich kontrahentów.

Obowiązki nałożone przez RODO realizowane są w działalności bieżącej, co zapewnia zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Są to przede wszystkim:

 • ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych zarówno w działalności bieżącej, jak i w nowo uruchamianych procesach/inicjatywach/projektach - w 2019 roku w ramach procesu opiniowania oceniono 1571 spraw i 379 inicjatyw/projektów, przeprowadzono monitoring 71 procesów, wykonano 15 audytów procesorów on site;
 • realizacja praw podmiotów (m.in. sprzeciwy kierowane do Biura Bezpieczeństwa, kopia danych, usunięcie danych, ograniczenie przetwarzania) 977 wniosków rozpatrzonych w PZU oraz 587 wniosków zrealizowanych w PZU Życie;
 • obsługa 1368 incydentów bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem danych osobowych w PZU, z czego 131 podlegało zgłoszeniu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), oraz 387 incydentów w PZU Życie, z czego 65 podlegało zgłoszeniu do UODO. 
DOBRA PRAKTYKA

Procedura zarządzania dostawcami w obszarze rejestracji, weryfikacji i kwalifikacji dostawców

Dzięki procedurze zarządzania dostawcami w obszarze rejestracji, weryfikacji i kwalifikacji dostawców proces zarządzania dostawcami podlega weryfikacji oraz udokumentowaniu na każdym etapie. W procedurze znajdują się definicje, przepływy, podział ról i odpowiedzialności oraz opis procesu zarządzania dostawcami (w obszarach: rejestracji, weryfikacji i kwalifikacji do kategorii zakupowych). Wprowadzono jednocześnie platformę zakupową sprzyjającą dynamicznemu obiegowi informacji i pozwalającą na przechowywanie oraz kompletowanie regularnie aktualizowanych dokumentów związanych z (potencjalną) współpracą z danym dostawcą. Po wypełnieniu formularza rejestracji i akceptacji m.in. Kodeksu dobrych praktyk CSR firmy zewnętrzne mogą być wpisane do Bazy Dostawców Grupy PZU.

Po pełnym wdrożeniu w platformie zakupowej modułu odpowiedzialnego za rejestrację i kwalifikację dostawców rozpocznie się monitorowanie kolejnego wskaźnika CSR. Celem tego wskaźnika jest zapewnienie, aby w procesie kwalifikacji jak najwięcej dostawców, zaproszonych do udziału w przetargach organizowanych przez Biuro Zakupów, było zapytanych o kwestie CSR (etyczne, środowiskowe, pracownicze, praw człowieka).

Ryzyko korupcji jest stałym elementem funkcjonującego w PZU i PZU Życie procesu zakupowego. Każdy potencjalny dostawca podlega ocenie ryzyka korupcji na podstawie odpowiedniego kwestionariusza oceny ryzyka. Ponadto, zgodnie z Programem antykorupcyjnym, każda umowa o współpracy spółki z partnerem biznesowym powinna zawierać klauzule antykorupcyjne. Jedna z klauzul stanowi potwierdzenie akceptacji przez dostawcę standardów antykorupcyjnych obowiązujących w PZU. Zgodnie z wewnętrznymi procedurami podmioty współpracujące z PZU i PZU Życie informowane są o obowiązującym w spółce Programie antykorupcyjnym. 

DOBRA PRAKTYKA

Obecnie trwają prace nad platformą zakupową umożliwiającą komunikowanie się z dostawcami drogą elektroniczną. Wdrożenie pełnej funkcjonalności systemu planowane jest na koniec 2021 roku. 

DOBRA PRAKTYKA

Procedura zakupowa

Zakupy w PZU i PZU Życie realizowane są w następującym obiegu:

 • zidentyfikowanie potrzeby zakupowej;
 • zgłoszenie do jednostki merytorycznej (jeżeli nie ma jednostki merytorycznej przypisanej do obszaru zakupu, ten krok jest pomijany);
 • zgłoszenie do Biura Zakupów;
 • realizacja obowiązującej umowy lub postępowanie zakupowe (przetarg, negocjacje, zamówienie z wolnej ręki, proces RFI – zapytanie o informację);
 • podpisanie umowy (tylko w przypadku postępowania zakupowego);
 • realizacja zakupów;
 • ocena umowy (dotyczy tylko istniejących umów z dostawcą).

W 2019 roku Biuro Zakupów zakończyło 304 postępowania zakupowe (przetarg, negocjacje, zamówienie z wolnej ręki, RFI) w PZU oraz PZU Życie. To 7% mniej niż w roku 2018.

W 2019 roku zawarto łącznie 8817 umów z dostawcami w PZU i PZU Życie, o około 14% mniej w porównaniu do 2018 roku.