zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Najważniejsze dane

Raport Roczny 2019 > Najważniejsze dane

Wyniki 2019

Działalność

Rynek

Strategia

Akcje i obligacje

Ład korporacyjny

Ryzyko i etyka

Aktywa 343 340 mln zł (+4,5% r/r)

Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 16 169 mln zł (+8,3% r/r)

Zysk netto 5 181 mln zł (-3,4% r/r)

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej 3 295 mln zł (+2,6% r/r)

Składka przypisana brutto 24 191 mln zł (+3,1% r/r)

Składka zarobiona netto 23 090 mln zł (+3,3% r/r)

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto 15 695 mln zł (+7,8% r/r)

Nadwyżka rentowności na portfelu własnym powyżej RFR 2.5 p.p.

ROE przypisane jednostce dominującej 21,2% (-0,9 p.p. r/r)

Wskaźnik mieszany COR 88,5% (+1,4 p.p. r/r)

Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i IK 21,3% (-0,8 p.p. r/r)

100%- wspomagana znajomość marki PZU

16 mln klientów PZU w Polsce, 5,5 mln klientów Banku Pekao, 4 mln klientów Alior Bank

410- liczba placówek PZU, w tym 189 placówek w małych miejscowościach

10 tys. agentów na wyłączność w Grupie PZU - największa sieć agencyjna wśród polskich ubezpieczycieli

>2200 liczba placówek partnerskich współpracujących z Grupą PZU na koniec 2019 roku, 130 liczba własnych placówek medycznych PZU Zdrowie

805- liczba oddziałów Banku Pekao na koniec 2019 roku, 1 648 liczba własnych bankomatów

820- placówek własnych oraz partnerskich Alior banku na koniec 2019 roku

2 mln zł dla kierowców jeżdżących bezpiecznie w programie telematycznym LINK4 „Kasa Wraca” w latach 2018-2019.

12 tys.- liczba pracowników Banku Pekao oraz Alior, którzy na koniec 2019 roku posiadali licencję KNF do sprzedaży ubezpieczeń KNF

400 innowacyjnych pomysłów na koniec 2019 roku zgłoszonych w 6 konkursach za pomocą Generatora Pomysłów

85% klientów Grupy PZU zadowolonych z przebiegu likwidacji szkód i świadczeń

Wzrost PKB Polski w 2019 roku przyspieszył do 4.1% r/r, dzięki stabilnej i wysokiej dynamice konsumpcji gospodarstw domowych

Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce w grudniu 2019 roku do 5,2% wobec 5,8% w grudniu 2018 roku

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w 2019 roku o 7,2% wobec wzrostu o 7,1% w 2018 roku

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w Polsce w 2019 roku o 2,3% średniorocznie wobec 1,6% w 2018 roku

Brak zmian stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w 2019 roku, referencyjna stopa procentowa na poziomie 1,5% od 2015 roku

Wskaźnik penetracji ubezpieczeń w Polsce 2,8% poniżej średniej dla Europy (7,5% w 2018 roku)

Wydatki statystycznego Polaka na ubezpieczenia to 436 euro w 2018 roku, czyli prawie 5 razy mniej niż średnia dla Europy (1 958 euro)

61% wskaźnik udziału kredytów bankowych w relacji do PKB w polskim systemie bankowym w 2018 roku, średnia europejska to 126%

Wzrost PKB krajów bałtyckich po trzech kwartałach 2019 roku w ujęciu rocznym: Łotwy o 1,9%; Estonii o 4,2%; Litwy o 3,6%

Depozyty są najpopularniejszą formą gromadzenia aktywów finansowych w Polsce – korzysta z nich 85% gospodarstw domowych

Wzrost PKB Ukrainy w trzecim kwartale 2019 roku o 4,1% w ujęciu rocznym

ROE PZU znacznie powyżej średniej dla europejskich ubezpieczycieli

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i robotyki w celu podniesienia jakości obsługi szkód komunikacyjnych

Pełen obraz klienta - platforma CRM pozwalająca na szybki i łatwy dostęp do informacji o produktach i usługach

Optymalizacja cen w czasie rzeczywistym – wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego przy taryfikacji w produktach komunikacyjnych

Rozwój sprzedaży PZU Inwestycje – rozbudowa inPZU oraz integracja z mojePZU

Nowe funkcjonalności na portalu moje.pzu.pl, uruchomienie aplikacji mobilnej

Rozwój systemu umożliwiającego kompleksową identyfikację fraudów

Rozwój sprzedaży PZU Zdrowie – uruchomienie Wirtualnej Przychodni, która umożliwia przeprowadzanie zdalnych konsultacji i zamówienie realizacji recept w wybranej aptece

Kontynuacja prac nad projektem ratującym życie kierowców – PZU GO

Uniwersalizacja sieci sprzedaży – dystrybucja produktów PZU Życie poprzez sieć Agentów Wyłącznych PZU

Aktywna współpraca z bankami – uruchomienie platformy CASH obsługującej finansowe benefity pracownicze

Stopa dywidendy z akcji PZU wyniosła: 6,4%
Dywidenda na akcję wypłacona w 2019 roku wyniosła 2,80 zł

Wskaźnik C/Z (cena / zysk) dla akcji PZU na koniec 2019 roku wyniósł: 10,5x
C/WK (cena/wartość księgowa) 2,1x

Średnia wartość obrotu akcjami PZU na sesję wyniosła 67,0 mln zł, średnia liczba transakcji na sesję 3 744

Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie PZU na koniec 2019 roku wyniósł 35,4%, w tym udział inwestorów z Ameryki Północnej 14,7%

Stopa dywidendy z akcji Pekao wyniosła: 6,1%
Dywidenda na akcję wypłacona w 2019 roku wyniosła 6,60 zł

Liczba konferencji dla inwestorów instytucjonalnych: 16 zagranicznych, 4 krajowe, 3 non-deal roadshows w Nowym Jorku, Paryżu oraz we Frankfurcie

Liczba wydanych rekomendacji dla akcji PZU w 2019 roku: 28
najwyższa cena docelowa na koniec grudnia 2019: 53,00 zł
średnia cena docelowa na koniec grudnia 2019: 44,1 zł

Udział OFE w akcjonariacie PZU wyniósł 16,8%, a udział TFI 4,2%

Rating siły finansowej i rating kredytowy dla PZU i PZU Życie nadany przez S&P Global Ratings: A- (pozytywna)

Wartość rynkowa PZU na koniec 2019 wyniosła 34,6 mld zł, Pekao 26,4 mld zł, Alior Bank 3,7 mld zł

Udział inwestorów indywidualnych w akcjonariacie PZU na koniec 2019 roku wyniósł 7,5%

3 komitety w ramach Rady Nadzorczej: komitet audytu, komitet nominacji i wynagrodzeń, komitet strategii

18% kobiet w Radzie nadzorczej PZU

36% kobiet w Zarządach spółek PZU i PZU Życie

PZU sygnatariuszem karty różnorodności od 2013 roku

863 523 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł składających się na kapitał zakładowy PZU

Długoterminowy i stabilny akcjonariusz 34,19% - udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie PZU

Stosowanie wszystkich rekomendacji i zasad wyrażonych w DPSN2016, z wyjątkiem rekomendacji dotyczącej eWZA

Kodeks Dobrych Praktyk Grupy PZU zbiorem norm etycznych i standardów postępowania, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy Grupy PZU

13 posiedzeń Rady Nadzorczej, 16 posiedzeń Komitetu Audytu w 2019 roku

Stosowanie w codziennej działalności Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych zawierających pryncypia, jakimi powinny kierować się firmy sektora ubezpieczeniowego jako instytucje zaufania społecznego

Przyjęcie i stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zgodnie z deklaracją z 2015 roku

Zarządzanie ryzykiem zapobiega przyjmowaniu ryzyka na poziomie, który mógłby zagrozić stabilności finansowej Grupy PZU

Etapy procesu zarządzania ryzykiem: identyfikacja, pomiar i ocena, monitorowanie i kontrola, raportowanie, działania zarządcze

Struktura zarządzania ryzykiem w Grupie PZU to 4 poziomy kompetencyjne: (i) Rada Nadzorcza, (ii) Zarząd, (iii) Komitety, (iv) III linie obrony w ramach działań operacyjnych

Główne ryzyka w Grupie PZU: aktuarialne, rynkowe, kredytowe, koncentracji, płynności, operacyjne, modeli, braku zgodności

Proces ustalania apetytu na ryzyko oraz limitów na poszczególne kategorie ryzyka zgodny z procesem grupowym wdrożony w podmiotach Grupy PZU

Nadzór nad systemami zarządzania ryzykiem w podmiotach sektora bankowego (Alior i Pekao) sprawują Rady Nadzorcze tych banków, do których PZU desygnuje swoich przedstawicieli

Apetyt na ryzyko ustalany co najmniej raz w roku w Pekao i Alior (po konsultacji z podmiotem dominującym) zapewnia zgodność działań banków z planami strategicznymi oraz celami biznesowymi Grupy PZU

Reasekuracja zabezpieczeniem przed negatywnym wpływem zjawisk o charakterze katastroficznym na wyniki działalności ubezpieczeniowej Grupy PZU

Wskaźnik wypłacalności Solvency II 220% po III kw. 2019 powyżej średniego wskaźnika dla grup ubezpieczeniowych w Europie

Zarządzanie kapitałem (w tym kapitałem nadwyżkowym) Grupy na poziomie PZU jako podmiotu dominującego

Wszyscy partnerzy reasekuracyjni PZU z wysokimi ocenami ratingowymi S&P (AA, A)