zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

24.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 24.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Podatek dochodowy 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Zysk brutto (skonsolidowany) 7 080 7 086
Stawka CIT (lub zakres stawek CIT) właściwa dla kraju siedziby jednostki dominującej (w %) 19% 19%
Podatek dochodowy jaki zostałby skalkulowany jako iloczyn zysku księgowego brutto jednostek i stawki CIT właściwej dla kraju siedziby jednostki dominującej 1 345 1 346
Różnice pomiędzy podatkiem dochodowym skalkulowanym powyżej a podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat: 550 372
- podatek od instytucji finansowych 215 207
- rezerwy na należności kredytowe w części nie pokrytej podatkiem odroczonym 70 19
- wycena aktywów finansowych (3) 6
- utworzenie/rozwiązanie odpisów na należności niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów 65 56
- utworzenie / rozwiązanie pozostałych rezerw i odpisów na aktywa, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 44 (21)
- opłata na rzecz BFG 116 71
- różnice wynikające z odmiennych stawek podatkowych (16) (4)
- opodatkowanie działalności ubezpieczeniowej na Ukrainie 7 5
- straty podatkowe 26 12
- pozostałe zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 26 21
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 1 895 1 718
 
Łączna kwota podatku bieżącego i odroczonego 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
1. Ujętego w rachunku zysków i strat, w tym: 1 895 1 718
- podatek bieżący 1 844 2 098
- podatek odroczony 51 (380)
2. Ujętego w innych całkowitych dochodach, w tym: 117 (31)
- podatek odroczony 117 (31)
 
Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Inne całkowite dochody brutto 613 (129)
Podatek dochodowy (117) 31
Wycena instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (1) 58
Wycena instrumentów dłużnych (104) (28)
Reklasyfikacja wyceny instrumentów dłużnych do rachunku zysków i strat 12 24
Transakcje zabezpieczające przepływy pieniężne (24) (23)
Inne całkowite dochody netto 496 (98)
 

W skład Grupy PZU wchodzą jednostki funkcjonujące w różnych krajach i podlegające odrębnym przepisom podatkowym. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają stosunkowo częstym zmianom. Obowiązujące w krajach, w których działa Grupa PZU przepisy, zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów (w Polsce – przez okres pięciu lat), które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te generują ryzyko podatkowe, w wyniku którego kwoty wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organy skarbowe.

PZU Finance AB (publ.), spółka zależna od PZU, w latach 2014-2015 wyemitowała 5-letnie obligacje w kwocie nominalnej 850 mln EUR, które zapadły w lipcu 2019 roku. Wpływy z emisji zostały przekazane do PZU w formie dwóch pożyczek na łączną kwotę 850 mln EUR. Płatności z tytułu pożyczek były dopasowane do płatności z tytułu obligacji pod względem terminu płatności oraz kwoty. PZU spłacił pożyczki wobec PZU Finance AB 28 czerwca 2019 roku. 

W 2018 roku, w związku z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania na podstawie ustawy Swedish Conversion Act (2000:46) różnic kursowych w sytuacji, gdzie walutą sprawozdawczą jest euro, PZU Finance AB (publ.) wystąpiła o indywidualną interpretację do Szwedzkiej Rady ds. Interpretacji Podatkowych (Skatterättsnämnden). 13 marca 2019 roku PZU Finance AB (publ.) otrzymała interpretację, zgodnie z którą różnice kursowe z tytułu spłaty pożyczki powinny zostać opodatkowane, natomiast różnice kursowe z tytułu spłaty obligacji – nie podlegają opodatkowaniu. 3 kwietnia 2019 PZU Finance AB (publ.) złożyła apelację do Naczelnego Sądu Administracyjnego (Högsta förvaltningsdomstolen). Interpretacja Rady, w przypadku jej utrzymania przez szwedzki Naczelny Sąd Administracyjny (Högsta förvaltningsdomstolen), oznaczałaby stosowanie na terytorium Szwecji odmiennego podejścia wobec spółek raportujących w euro w porównaniu do spółek raportujących w koronach szwedzkich, co byłoby niezgodne z założeniami do ww. ustawy. W ocenie Grupy PZU takie podejście byłoby sprzeczne z art. 63 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczącym konieczności zapewnienia swobodnego przepływu kapitału w UE lub art. 49 i 54 TFUE dotyczącymi swobody przedsiębiorczości.

W związku z niepewnością co do rozstrzygnięcia apelacji Grupa PZU na 31 grudnia 2019 roku ujęła zobowiązanie w wysokości 79 mln zł.