zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Informacje o raporcie

Raport Roczny 2019 > Informacje o raporcie
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej PZU zawiera dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i jest trzecim tego typu raportem Grupy. Stanowi część ogólnej strategii mającej na celu zrozumienie i poprawę wyników w zakresie CSR oraz budowanie relacji z kluczowymi interesariuszami. 

„Naszą ambicją jest nieustanne doskonalenie się w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym zwiększanie transparentności. Raport został opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi dotyczącymi raportowania niefinansowego zawartymi w znowelizowanej ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 roku.

Dodatkowo, drogowskaz w sporządzaniu niniejszego raportu stanowiły dla nas dobrowolne, najlepsze światowe wytyczne i standardy - międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards), międzynarodowe wytyczne raportowania zintegrowanego (International Integrated Reporting Council, IIRC), a także wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych z wyszczególnieniem zgłaszania danych dotyczących klimatu oraz rekomendacje Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD).”
Magdalena Komaracka, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich PZU 

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU za 2019 rok obejmuje informacje i skonsolidowane dane niefinansowe Grupy Kapitałowej PZU i jej jednostki dominującej PZU zgodnie ze strukturą organizacji uwzględnioną w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. Dane z PZU Życie, Grupy Alior Bank, Grupy Pekao, LINK4, AAS Balta, AB Lietuvos Draudimas oraz PrJSC IC PZU Ukraine zostały skonsolidowane i zaprezentowane w ramach informacji dotyczących Grupy PZU. Natomiast spółki Alior Bank oraz Banku Pekao zdecydowały się również osobno, w ramach sprawozdań z działalności Zarządu, zamieścić odrębne ujawnienia dotyczące danych niefinansowych jako jednostki zainteresowania publicznego. Alior Bank również w postaci skonsolidowanej. Grupa PZU Zdrowie (jednostka dominująca PZU Zdrowie), Armatura Kraków oraz PZU CO (CIG) nie funkcjonują jako jednostki zainteresowania publicznego, dlatego nie podlegają osobnym obowiązkom regulacyjnym w zakresie ujawniania danych niefinansowych. Informacje dotyczące tych oraz pozostałych spółek Grupy PZU zostały zaprezentowane w ramach danych skonsolidowanych przedstawionych w raporcie. Dodatkowo zaprezentowane zostały zaktualizowane skonsolidowane dane niefinansowe za 2018 rok dla wyżej wymienionych podmiotów. 

Zgodnie z podejściem wynikającym z zasady istotności poszczególne informacje niefinansowe zostały przedstawione w zakresie, w jakim są niezbędne do oceny rozwoju, wyników i sytuacji Grupy PZU. Odpowiednio mniej miejsca poświęcono jednostkom mniejszym, których wpływ na całokształt obrazu Grupy PZU jest niewielki czy wręcz marginalny.

Podczas definiowania merytorycznej treści raportu zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi przeprowadziliśmy proces składający się z następujących etapów:

 • Identyfikacja – wybór kluczowych zagadnień z zakresu odpowiedzialności korporacyjnej i prowadzonej działalności w oparciu o analizę wewnętrznych dokumentów oraz zewnętrznych publikacji i informacji prasowych dotyczących Grupy, a także przegląd raportów branżowych;
 • Priorytetyzacja – w celu identyfikacji najistotniejszych zagadnień w grudniu 2018 roku została przeprowadzona sesja dialogowa z kluczowymi interesariuszami Grupy PZU. W sesji wzięli udział zewnętrzni interesariusze Grupy, m.in. przedstawiciele administracji krajowej, organizacji pozarządowych, instytucji europejskich, stowarzyszeń inwestycyjnych oraz partnerzy biznesowi. Podsumowane zostały najważniejsze dokonania Grupy w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, a także zdefiniowano oczekiwania interesariuszy względem działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu podejmowanych przez Grupę PZU. Dodatkowo w styczniu 2019 roku przeprowadzona została ankieta wśród zewnętrznych interesariuszy w celu zidentyfikowania dodatkowych istotnych tematów;
 • Walidacja – przedstawiciele Grupy PZU potwierdzili ostateczną listę kwestii priorytetowych, które zostały uwzględnione w raporcie za 2019 rok.

Na podstawie wyników analizy przeprowadzonej na etapie identyfikacji kluczowych kwestii wskazanych podczas sesji dialogowej oraz warsztatów wewnętrznych wskazano 14 istotnych tematów z 6 obszarów odpowiedzialności.

Tematy zidentyfikowane jako istotne

Priorytet 1 - Tematy kluczowe w kontekście raportowania Grupy PZU za 2019 rok:

 • sposób zarządzania poszczególnymi grupami ryzyk, w tym ESG (Environmental, Social, Governance);
 • wyzwania biznesowe z zakresu cyfryzacji;
 • działalność badawczo-rozwojowa, rozwijanie innowacji technologicznych, opracowywanie innowacyjnych produktów;
 • zarządzanie kwestiami środowiskowymi w ramach oferowanych produktów, aktywów, inwestycji (wpływ pośredni).

Priorytet 2 - Tematy bardzo ważne w kontekście raportowania Grupy PZU za 2019 rok:

 • plany i strategia rozwoju na przyszłość;
 • wielkość śladu klimatycznego oraz sposoby jego neutralizacji;
 • ograniczanie negatywnego wpływu organizacji na środowisko (wpływ infrastruktury, zużycia mediów – papieru, energii, transportu pracowników etc.);
 • wpływ firmy na jakość życia Polaków i otoczenie społeczne;
 • dialog z klientem i wyniki badań satysfakcji;
 • zarządzanie reklamacjami;
 • sposób kształtowania dobrych warunków pracy i troska o rozwój pracowników.

Priorytet 3 – Tematy dodatkowe w kontekście raportowania Grupy PZU za 2019 rok:

 • wyniki ekonomiczne i pozycja rynkowa Grupy PZU;
 • kształtowanie kultury etycznej, ład korporacyjny i przeciwdziałanie naruszeniom (korupcji, łapownictwu, dyskryminacji);
 • zapewnienie równości szans i różnorodności pracowników.