zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Biznes w obliczu zmian klimatu

Raport Roczny 2019 > Biznes w obliczu zmian klimatu
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Grupa PZU jest świadoma, że usługi ubezpieczeniowe oraz działalność bankowa i inwestycyjna to obszary, w których decyzje spółek mogą oddziaływać na zachowania klientów, a w konsekwencji też na ich stosunek do otoczenia przyrodniczego. W przypadku dużych klientów, np. zakładów przemysłowych, przeprowadzana jest inżynieryjna ocena ryzyka, która pozwala ubezpieczycielowi wycenić składkę. Szczegółowe wyniki wraz z pełną oceną ryzyka oraz scenariuszami zdarzeń przedstawiane są klientowi. Ocena odnosi się do ryzyka biznesowego, które niejednokrotnie łączy się z ryzykiem środowiskowym. Dlatego też podejmowane przez klienta działania na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia jego pewnych elementów – nawet jeśli motywowane wyłącznie chęcią obniżenia kosztów ubezpieczenia – przyczyniają się do zmniejszenia zagrożeń dla środowiska naturalnego lub ludzi.

PZU jest jednym z sygnatariuszy globalnego Programu Finansowego Programu Narodów Zjednoczonych Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme Finance Initiative) ustanowionego między Programem Środowiska Narodów Zjednoczonych, a sektorem finansowym.

Grupa PZU uczestniczy w dialogu na temat zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonego finansowania. Przedstawiciel PZU przewodniczy Grupie roboczej ds. zrównoważonego finansowania w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, PZU bierze także udział w pracach Rady Rozwoju Rynku Finansowego ds. zrównoważonego finansowania.

Zarządzanie ryzykiem zmian klimatycznych w Grupie PZU

Grupa PZU monitoruje działania i inicjatywy instytucji finansowych i organizacji międzynarodowych. Wśród nich są Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisja Europejska.

Kluczową inicjatywą dla europejskich ubezpieczycieli jest porozumienie klimatyczne zawarte przez 195 krajów w Paryżu w 2015 roku. Jego zapisy dotyczą m.in. ujawniania i zarządzania ryzykami związanymi ze zmianami klimatycznymi w sektorze finansowym, w tym rekomendacje TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Natomiast z punktu widzenia ograniczania klęsk żywiołowych istotny jest „Plan działania w sprawie ram z Sendai dotyczący ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 – podejście oparte na ryzyku klęsk żywiołowych dla wszystkich strategii politycznych UE” (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030).

Również Komisja Europejska wydała regulacje dotyczące uwzględniania ryzyka klimatycznego w działalności instytucji finansowych, w tym ubezpieczeniowych. Oczekuje się, że sektor finansowy będzie w coraz większym stopniu wspierał realne sektory gospodarki, szczególnie energetykę, transport oraz przemysł, w ograniczaniu zmian klimatycznych spowodowanych emisją gazów cieplarnianych.

Potencjalny wpływ zmian klimatycznych w Polsce w najbliższych dekadach będzie wynikał z kombinacji dwóch czynników:

 • ekspozycji na fizyczne ryzyka klimatyczne. Badania naukowe wskazują na powodzie oraz huragany, jako czynniki największego ryzyka w Polsce. W ostatnich latach pojawiło się również ryzyko uderzeń fal ciepła. Zmiany klimatu wpływają na częstość i skalę ewentualnych zdarzeń katastroficznych, które mogą mieć istotny wpływ na pozycję kapitałową w sektorze ubezpieczeń;
 • wrażliwości kraju na zmiany i zdarzenia klimatyczne wynikające z takich czynników, jak gęstość zaludnienia w obszarach powodziowych, jakość infrastruktury transportowej, gospodarka wodna oraz środki budżetowe na niespodziewane wydatki.

Te dwa czynniki w połączeniu ze zdolnościami adaptacyjnymi kraju – w tym sektora publicznego (rządowego i samorządowego), przedsiębiorstw i mieszkańców, kondycji zdrowotnej oraz miejsca zamieszkania – będą definiować odporność kraju oraz klientów Grupy PZU na zmiany klimatyczne.


Grupa PZU podejmuje liczne działania, aby zwiększyć odporność kraju i swoich klientów na zmiany klimatyczne. Odbywa się to poprzez:

 • lepsze rozpoznanie ekspozycji na fizyczne ryzyka klimatyczne;
 • wspieranie wzrostu zdolności adaptacyjnych i świadomości społecznej.
DOBRA PRAKTYKA

Dużym uznaniem klientów cieszą się alerty pogodowe, czyli esemesowe informacje o ekstremalnych zjawiskach atmosferycznych (takich jak wichury, trąby powietrzne, ulewy, burze, śnieżyce), które LINK4 udostępnia klientom posiadającym ubezpieczenie nieruchomości oraz ubezpieczenia komunikacyjne. W razie spodziewanych nagłych i gwałtownych zjawisk pogodowych klienci otrzymują esemesy z ostrzeżeniem i linkiem do strony internetowej, gdzie mogą przeczytać, w jaki sposób powinni się zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami poszczególnych zdarzeń pogodowych. W 2019 roku klienci LINK4 otrzymali ponad 425 tys. takich alertów.

Obszary, do których w 2019 roku najczęściej były kierowane alerty, w podziale na zjawiska pogodowe

DOBRA PRAKTYKA

Teledetekcja w obsłudze szkód w uprawach rolnych

Teledetekcja to rodzaj badań wykonywanych z pewnej odległości (zdalnie) przy wykorzystaniu specjalistycznych sensorów (czujników). Badania teledetekcyjne można wykonywać z samolotów, przestrzeni kosmicznej lub z powierzchni ziemi. W 2019 roku przetestowano teledetekcyjny sposób ustalania daty zbioru ubezpieczonych upraw. Wyniki tego testu były na tyle obiecujące, że w 2020 roku PZU ma podpisać umowę z nowym dostawcą danych teledetekcyjnych na pozyskiwanie zobrazowań satelitarnych na terenie całej Polski. Metoda teledetekcji znalazła zastosowanie w ocenie ryzyka przed zawarciem umowy ubezpieczenia upraw. 

PZU zarządza wpływem pośrednim na środowisko naturalne poprzez oferowane produkty ubezpieczeniowe

Przeciwdziałanie ryzykom klimatycznym Przykłady działań w Grupie PZU
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
 • wprowadzenie nowych produktów ubezpieczeniowych dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Grupa PZU jest ubezpieczycielem największych farm wiatrowych w Polsce oraz elektrowni wodnych. Ubezpiecza je od ognia, powodzi i innych żywiołów oraz utraty zysku przy przestojach operacyjnych czy awariach maszyn. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również rozbudowa mocy w OZE; 
 • programy ubezpieczeniowe dla gmin, które współfinansują instalacje OZE. Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych jest aktualizowana o nowe rozwiązania alternatywnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła. W ostatnim czasie Grupa PZU wprowadziła nowe ubezpieczenia dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych, którzy są klientami Tauronu. Ubezpieczenie chroni instalacje od zniszczenia w wyniku np. gradu, ognia, śniegu czy innego zdarzenia losowego, a także gwarantuje zwrot kosztów w przypadku poniesienia strat finansowych z tego powodu; 
 • ubezpieczanie modernizacji w elektrowniach konwencjonalnych (prowadzących do redukcji emisji spalin przez instalacje odsiarczania, odazotowania czy systemy filtrów) oraz instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów. Grupa PZU ubezpiecza także inwestycje nakierowane na poprawę efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki; 
 • wspieranie działań na rzecz wzrostu elektryfikacji w transporcie m.in. poprzez ubezpieczenia dużej części pociągów Intercity i całego taboru Kolei Mazowieckich. Grupa PZU rozpoczyna również współpracę ze spółką ElectroMobility Poland oraz innymi firmami, które instalują lub będą instalować szybkie ładowarki do samochodów; 
 • w ofercie Banku Pekao: Kredyt PrzEKOrzystny przeznaczony na finansowanie odnawialnych źródeł energii przy użyciu paneli fotowoltaicznych na własny użytek na korzystnych warunkach. Kredyt zabezpieczony jest bezpłatną gwarancją BGK Biznesmax, dzięki czemu klienci otrzymują preferencyjną stawkę kredytu, a przez pierwsze trzy lata spłaty kredytu również zwrot odsetek w wysokości 5% kwoty kredytu;
 • Kredyt Energooszczędny - dostępny tylko w Banku Pekao. Bank Pekao podpisał umowę z EBI na finansowanie projektów poprawiających efektywność energetyczną w tym termomodernizację, wymianę maszyn czy odnawialne źródła energii, dzięki której przedsiębiorcy działający w województwie kujawsko-pomorskim mogą otrzymać niskooprocentowany kredyt. Niskie oprocentowanie jest możliwe dzięki wykorzystaniu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Adaptacja: lepsze zrozumienie czynników ryzyka
 • zarządzanie ryzykiem katastroficznym ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi z uwagi na ukształtowanie terenu oraz liczbę powierzchniowych cieków wodnych. W ramach tego systemu dokonywana jest cykliczna analiza ekspozycji Grupy PZU pod kątem narażenia na katastrofy naturalne; 
 • podział portfela ubezpieczeń na strefy charakteryzujące się określonym stopniem narażenia na ryzyko powodzi (obszary zalewowe rzek i tereny za wałami przeciwpowodziowymi) oraz huraganu. Każdej z analizowanych stref przypisane są wartości potencjalnych strat odpowiadających zadanym poziomom prawdopodobieństwa. Generowane są także scenariusze znacznie przekraczające swoją dotkliwością klęski żywiołowe obserwowane w najnowszej historii Polski; 
 • coroczne wprowadzanie zmian w częstości oraz wielkości zdarzeń katastroficznych i miejsc ich występowania przy projektowaniu programu ochrony reasekuracyjnej.
Adaptacja: dostosowanie oferty produktowej do czynników ryzyka
 • część scenariuszy pogodowych stanowi podstawę do konstruowania programu reasekuracji oraz kalkulacji wymogów kapitałowych. Wymogi kapitałowe dają gwarancję, że nawet w przypadku katastrofalnych zdarzeń powodziowych czy huraganowych Grupa PZU będzie w stanie regulować swoje zobowiązania wobec klientów; 
 • dopasowana oferta ubezpieczeniowa dla sektorów narażonych na największe ryzyko klimatyczne, takich jak rolnictwo; 
 • oferowanie ubezpieczeń mieszkaniowych w każdej lokalizacji, bez stref wykluczenia. Jako lider na rynku Grupa PZU oferuje produkty z kompleksową ochroną majątku prywatnego bez konieczności wniesienia dodatkowej składki i bez stosowania ograniczeń odpowiedzialności za te ryzyka m.in. w karencji czy udziałach własnych; 
 • indywidualne podejście do oferty i oceny ryzyka dla budynków i infrastruktury przemysłowej; reasekuracja w PZU chroniąca przed ryzykami naturalnymi zawierana jest na okres roczny i ma strukturę nieproporcjonalną. Każdorazowo przy odnowieniu programu reasekuracji aktualizacji podlegają: konstrukcja umowy, informacje o portfelu ubezpieczeniowym i historia szkodowa. PZU corocznie modeluje i kwantyfikuje ryzyka powodzi i huraganu w Polsce, które oferują brokerzy reasekuracyjni; 
 • w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla przedsiębiorców w razie materializacji ryzyka Grupa PZU wypłaca odszkodowanie po szkodzie i dodatkowe warunkowe wsparcie finansowe w związku z zapobieganiem szkodzie, zmniejszeniem jej rozmiarów czy udziałem w akcji ratowniczej lub naprawie mienia. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia utraty zysku PZU chroni firmy, których obrót spadnie, np. w wyniku uszkodzeń mienia spowodowanego pożarem, powodzią, huraganem lub innymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie pomaga zachować płynność finansową firmy w razie niespodziewanych zdarzeń. Natomiast przedsiębiorcy posiadający ubezpieczenie OC ogólne mogą je rozszerzyć o dwie klauzule, które pokrywają szkody w środowisku naturalnym. Pierwsza klauzula zwiększa zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Natomiast druga klauzula rozszerza zakres odpowiedzialności o szkody w środowisku. Klauzule te są oferowane przede wszystkim przedsiębiorstwom przemysłowym (z sektorów: chemicznego, petrochemicznego oraz przetwórstwa przemysłowego), a także branżom: budowlanej, energetycznej (elektrownie i elektrociepłownie), oczyszczania ścieków oraz firmom gospodarującym odpadami.
Adaptacja: innowacje zabezpieczeniem na przyszłość
 • doradztwo dla rolników dotyczące nowych, odpornych na zmiany klimatu odmian upraw roślinnych. Grupa PZU od trzech lat prowadzi kampanię informacyjną wśród rolników w zakresie propagowania odmian rzepaku ozimego zalecanych do uprawy w polskim klimacie, korzystając z list, które co roku uaktualnia i publikuje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych; 
 • stosowanie narzędzi do weryfikacji ryzyk, w tym teledetekcji. Polega ona na pozyskiwaniu informacji o obiektach lub obszarach z odległości – najczęściej z wykorzystaniem sensorów umieszczonych na dronach, samolotach lub satelitach – które umożliwiają pomiar promieniowania odbitego i emitowanego. W rolnictwie szczególnie popularną i sprawdzoną metodą jest również wykorzystanie współczynnika wegetacji; 
 • PZU Lab przeprowadza audyty i wydaje rekomendacje dla różnych przedsiębiorstw pod kątem poprawy bezpieczeństwa w zakresie mienia, przestojów, bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Grupa współpracuje również z uczelniami oraz rozwija wiedzę w obszarze inżynierii energetycznej; 
 • LINK4 przy współpracy ze Skywarn Polska (Polscy Łowcy Burz) udostępnia klientom posiadającym ubezpieczenie nieruchomości, system alertów pogodowych. Klienci otrzymują esemesa z ostrzeżeniem i odnośnikiem do strony internetowej, gdzie mogą dowiedzieć się m.in., jak zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami poszczególnych zdarzeń pogodowych. Pozytywny odbiór usługi oraz niewielki odsetek osób z niej rezygnujących – mniej niż 1% klientów – skłonił firmę do udostępnienia w 2019 roku podobnej usługi dla klientów ubezpieczenia komunikacyjnego. Można oczekiwać, że ostrzeżenia pogodowe będą miały wymierny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie liczby wypadków.
 

Prowadzona przez Grupę PZU działalność ubezpieczeniowa nakierowana jest na zapewnienie produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb klientów – zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych, w różnych sektorach gospodarki. Najwyższym priorytetem jest odpowiedź na aktualne potrzeby polskiego rynku i gospodarki w zgodzie z krajowymi oraz unijnymi regulacjami (m.in. poszanowania zasad uczciwej konkurencji, współpracy wyłącznie z klientami biznesowymi, których działalność, według wiedzy PZU, jest zgodna z prawem). Kompleksowość potrzeb, a co za tym idzie – oferty sprawia, że PZU zapewnia ochronę ubezpieczeniową również podmiotom z sektora wydobywczego oraz energetycznego. Klienci z tej grupy, poza tradycyjną działalnością operacyjną w oparciu o węgiel, rozwijają też działania w obszarze energetyki ze źródeł odnawialnych. Grupa PZU planuje dalszy rozwój polityki i praktyk w zakresie pośredniego wpływu środowiskowego, zachowując zgodność z trendami sektorowymi, a także polską specyfiką gospodarczą.

DOBRA PRAKTYKA

Gwarancja środowiskowa

Wsparciem dla osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, jest oferowana przez PZU gwarancja środowiskowa. To zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty w przypadku, gdy firma, której została udzielona gwarancja, nie usunęła negatywnych dla środowiska skutków prowadzonej działalności gospodarczej. Beneficjentem jest organ ochrony środowiska wydający odpowiedni akt administracyjny na korzystanie z zasobów środowiska naturalnego, np. marszałek, wojewoda lub starosta.

Gwarancja stanowi zabezpieczenie dla firm, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska, np.:

 • zakładów chemicznych;
 • firm zajmujących się transgranicznym przemieszczaniem odpadów;
 • zakładów gospodarki komunalnej.    
DOBRA PRAKTYKA

PZU z myślą o bezpieczeństwie! Z myślą o środowisku!

PZU, jako największy zakład ubezpieczeń w kraju, zainicjował nowe rozwiązanie, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym z jednoczesną troską o środowisko naturalne. Stare, zużyte bądź uszkodzone części samochodowe, które nie powinny być już montowane w pojazdach, wyrzucone stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Aby temu zapobiec, przy pomocy partnerów PZU dokonuje odbioru pozostałości powstałych na skutek szkód od klientów Grupy. Tym samym PZU współuczestniczy w utylizacji ok. 4 mln części rocznie. Działanie to ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych powstałych na skutek nadprodukcji oraz przeciwdziałanie temu, aby pozostałości niebezpieczne dla zdrowia lub środowiska zostawały poddane procesom recyklingowym i trafiały do obrotu wtórnego.

TFI PZU stosuje najlepsze praktyki w zakresie ładu korporacyjnego, dążąc do podejmowania odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych.

Każda decyzja inwestycyjna spółki TFI PZU poprzedzona jest procesem, którego podstawę stanowi analiza firm stanowiących potencjalny przedmiot inwestycji. Obok oceny kondycji finansowej spółek oraz perspektyw wzrostu ich wartości, obejmuje ona również ocenę ryzyka inwestycji m.in. pod kątem stosowanych przez te spółki zasad ładu korporacyjnego, które są elementem inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Podejście takie zapewnia wnikliwe i szczegółowe poznanie sytuacji spółki, co przekłada się na podejmowanie w pełni świadomych i odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych.

W swojej pracy członkowie zespołu TFI PZU:

 • kierują się wysokimi standardami etycznymi przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych;
 • promują stosowanie zasad ładu korporacyjnego, w szczególności tych, które sprzyjają przejrzystości, równemu traktowaniu akcjonariuszy, niezależnemu nadzorowi, a także odpowiedzialności akcjonariuszy oraz członków organów zarządzających i nadzorczych spółek;
 • oczekują od spółek, których akcje są bądź też stanowią potencjalny przedmiot inwestycji zarządzanych przez nich funduszy inwestycyjnych lub portfeli, stosowania powszechnie akceptowanych na rynku zasad ładu korporacyjnego, zwłaszcza tych ujętych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW, których celem jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, podniesienie jakości ich komunikacji z inwestorami, ochrona praw akcjonariuszy, także w kwestiach nieregulowanych przez prawo.

TFI PZU, mając na względzie interes uczestników zarządzanych funduszy inwestycyjnych oraz klientów, na których rzecz świadczy usługi zarządzania portfelami, kieruje się przyjętą w spółce Strategią wykonywania prawa głosu”. Podstawowym obowiązkiem Towarzystwa wynikającym ze strategii jest monitorowanie istotnych zdarzeń we wskazanych w strategii spółkach, zapewnianie, że prawo głosu jest wykonywane zgodnie z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną poszczególnych funduszy, oraz zapobieganie konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa głosu i zarządzania nimi. Towarzystwo aktywnie uczestniczy w procesie rozwoju ładu korporacyjnego spółek, biorąc udział w ich walnych zgromadzeniach oraz kierując się ochroną i budową wartości inwestycji uczestników funduszy i klientów Towarzystwa. Z uwzględnieniem pozostałych postanowień strategii spółka TFI PZU przyjmuje jako zasadę, że będzie dążyć do uczestnictwa we wszystkich walnych zgromadzeniach spółek, w których posiada, w imieniu funduszy lub klientów, prawo do wykonywania powyżej 5% ogólnej liczby głosów.

TFI PZU przyjęło zasady, którymi kieruje się przy wyborze sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach spółek wchodzących w skład portfeli lub stanowiących przedmiot lokat funduszy. Zasady odnoszą się do kwestii środowiskowych, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego w zakresie podejmowanych decyzji. Przewidują m.in. aktywne głosowanie w sprawach związanych z kwestiami natury społecznej i środowiskowej oraz z zakresu ładu korporacyjnego. Dodatkowo obejmują zapisy dotyczące poparcia dla wysokich standardów ładu korporacyjnego, w szczególności tych zasad, które sprzyjają przejrzystości, równemu traktowaniu akcjonariuszy, niezależnemu nadzorowi oraz odpowiedzialności akcjonariuszy i członków władz spółek.

Od 2006 roku w TFI PZU obowiązuje Kodeks dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych, przygotowany i zatwierdzony przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. Stanowi on istotne wsparcie dla TFI PZU w definiowaniu zasad, reguł moralnych i etycznych oraz określaniu poziomu należytej staranności w relacjach pomiędzy spółką a innymi inwestorami instytucjonalnymi, klientami i emitentami instrumentów finansowych. Przyjęcie przez TFI PZU tego kodeksu jest także potwierdzeniem stosowania dobrych praktyk inwestycyjnych w spółce.

22 grudnia 2014 roku Zarząd TFI PZU podjął uchwałę w sprawie stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w której zadeklarował gotowość i wolę ich przestrzegania w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki TFI PZU. Zasady są zbiorem norm określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Zgodnie z treścią tego dokumentu TFI PZU udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad adresowanych do Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki.

TFI PZU zatrudnia zarządzających z tytułem CFA, których obowiązują kodeks etyczny oraz standardy profesjonalnego postępowania. Członkowie CFA Institute w kontaktach zawodowych z otoczeniem, klientami, potencjalnymi klientami, pracodawcami, pracownikami, współpracownikami w branży inwestycyjnej oraz innymi uczestnikami globalnych rynków kapitałowych postępują uczciwie, kompetentnie, starannie, godnie i etycznie, promują uczciwość i żywotność globalnych rynków kapitałowych w celu uzyskania jak największych korzyści społecznych.

TFI PZU zatrudnia również doradców inwestycyjnych, którzy w swojej pracy kierują się normami wskazanymi w Zasadach etyki zawodowej maklerów i doradców. Członkowie zwyczajni Związku Maklerów i Doradców zobowiązują się działać zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu oraz mieć na względzie interes klientów, a także postępować uczciwie oraz zachowywać się w sposób godny i budzący zaufanie, etyczny i profesjonalny w swoich kontaktach zawodowych, zwłaszcza z klientami, pracodawcami, współpracownikami oraz innymi maklerami i doradcami.

TFI PZU wzmocni zarządzenie wpływem pośrednim na środowisko naturalne.

Do końca maja 2020 roku TFI PZU zamierza dostosować działalność w zakresie wynikającym z ustawy z 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. W tym celu towarzystwo zarządzające funduszem lokującym aktywa w dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcjach spółek opracuje i opublikuje politykę dotyczącą zaangażowania, która będzie opisywać, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy takich spółek jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej funduszu. Wskazana polityka wyznaczać będzie sposoby monitorowania spółek, w szczególności pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, a także wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego.