zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Raport Roczny 2019 > Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Nota 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Zysk brutto   7 080 7 086
Korekty   (6 032) (6 683)
Zmiana stanu należności od klientów z tytułu kredytów   (14 959) (15 972)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu depozytów   10 522 9 093
Zmiana wyceny aktywów wycenianych w wartości godziwej   (837) (770)
Przychody i koszty odsetkowe   (2 574) (2 276)
Zrealizowane zyski/straty z działalności lokacyjnej i odpisy z tytułu utraty wartości   1 823 1 664
Wynik z tytułu różnic kursowych   123 (184)
Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji   (28) (61)
Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych   1 293 1 103
Zmiana stanu udziału reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych   (344) (262)
Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych   1 490 1 281
Zmiana stanu należności   (644) (586)
Zmiana stanu zobowiązań   1 113 (871)
Przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych   (13) (21)
Nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych   158 (126)
Podatek dochodowy zapłacony   (2 084) (1 898)
Pozostałe korekty   (1 071) 3 203
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   1 048 403
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
Wpływy   759 573 909 865
- zbycie nieruchomości inwestycyjnych   619 22
- wpływy z nieruchomości inwestycyjnych    305 300
- zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych   87 51
- zbycie udziałów i akcji   3 061 3 590
- realizacja dłużnych papierów wartościowych   157 856 204 645
- zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży   281 450 460 379
- zamknięcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych    289 755 208 469
- realizacja pozostałych lokat   24 678 30 645
- odsetki otrzymane   1 673 1 655
- dywidendy otrzymane   55 66
- zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu nabycia jednostek i zmiany zakresu konsolidacji   - 4
- pozostałe wpływy z lokat   34 39
Wydatki   (764 426) (900 694)
- nabycie nieruchomości inwestycyjnych   (198) (106)
- wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych    (139) (105)
- nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych   (903) (824)
- nabycie udziałów i akcji   (2 633) (3 378)
- nabycie udziałów i akcji w jednostkach zależnych   (211) (29)
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży jednostek i zmiany zakresu konsolidacji   (32) -
- nabycie dłużnych papierów wartościowych   (165 545) (192 342)
- otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży   (282 273) (462 749)
- otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych   (288 342) (209 697)
- nabycie pozostałych lokat   (24 129) (31 436)
- pozostałe wydatki na lokaty   (21) (28)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (4 853) 9 171
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
Wpływy   106 012 202 272
- wpływy z tytułu emisji akcji przez jednostki zależne (w części opłaconej przez udziałowców niekontrolujących)   - 13
- wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 38 4 300 4 284
- wpływy z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 38 8 820 6 396
- otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu 38 92 892 191 579
Wydatki   (111 499) (203 072)
- dywidendy wypłacone właścicielom jednostki dominującej 40.2.1.1 (2 418) (2 159)
- dywidendy wypłacone właścicielom udziałów niekontrolujących   (1 385) (1 659)
- spłata kredytów i pożyczek 38 (3 415) (3 373)
- wykup własnych dłużnych papierów wartościowych 38 (10 845) (3 384)
- zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu 38 (92 837) (192 217)
- odsetki od kredytów i pożyczek 38 (75) (45)
- odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 38 (227) (235)
- wydatki z tytułu leasingu   (297) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (5 487) (800)
Przepływy pieniężne netto, razem   (9 292) 8 774
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   17 055 8 239
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   25 42
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: 38 7 788 17 055
- o ograniczonej możliwości dysponowania 38 89 25