zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Dochody Grupy PZU

Raport Roczny 2019 > Dochody Grupy PZU
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Składki


W 2019 roku Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 24 191 mln zł, czyli o 3,1% (+721 mln zł) wyższe niż w 2018 roku. Na zmianę składki przypisanej brutto (z wyłączeniem składki między segmentami) największy wpływ miały:

 • wzrost składki o 235 mln zł w segmencie ubezpieczeń indywidualnych (+17,5% r/r), głównie w związku ze stale rosnącym poziomem składki produktów ochronnych o charakterze kapitałowym i terminowym oferowanych w kanałach własnych oraz wzrost portfela ubezpieczeń w produktach inwestycyjnych i ochronnych w kanale bancassurance. Po dynamicznym wzroście r/r składka przypisana brutto drugi najwyższy poziom w historii giełdowej PZU;
 • wzrost składki w segmencie klienta korporacyjnego względem 2018 roku o 205 mln zł (+6,7%), do rekordowego poziomu 3 264 mln zł, w tym głównie w obrębie ubezpieczeń od ognia i innych szkód rzeczowych w wyniku pozyskania w IV kwartale 2019 roku z rynku umowy o wysokiej wartości jednostkowej w ramach reasekuracji czynnej;
 • sprzedaż w spółkach zagranicznych wyższa o 199 mln zł (+ 10,8%) względem 2018 roku, dzięki czemu segment osiągnął najwyższą w historii sprzedaż na poziomie 2 048 mln zł. Wzrosty były widoczne szczególnie w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz zdrowotnych w krajach bałtyckich;
 • wzrost sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych – składka wzrosła o 75 mln zł (+1,1%) r/r do najwyższego w giełdowej historii PZU poziomu 6 966 mln zł, w szczególności w wyniku pozyskania kolejnych kontraktów w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej oraz aktywnej dosprzedaży innych ubezpieczeń dodatkowych w produktach indywidualnie kontynuowanych;
 • sprzedaż w segmencie klienta masowego w Polsce na rekordowym poziomie 10 332 mln zł i wyższa o 7 mln zł w porównaniu do 2018 roku. Przyrost składki w grupie ubezpieczeń majątkowych został częściowo skompensowany spadkiem przypisu składki w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych (niższa liczba ubezpieczeń przy nieznacznym spadku średniej składki).

 

Segmenty ubezpieczeń (mln zł), lokalne standardy rachunkowości Przypis składki brutto (na zewnątrz)
2015 2016 2017 2018 2019
RAZEM 18 359 20 219 22 847 23 470 24 191
Razem ub. Majątkowe i osobowe - Polska
(skladka przypisana na zewnątrz)
9 074 10 878 12 702 13 384 13 596
Ubezpieczenia masowe Polska 7 309 8 742 10 029 10 325 10 332
    OC komunikacyjne 2 595 3 635 4 606 4 610 4 383
    AC komunikacyjne 1 727 2 147 2 406 2 524 2 572
    Inne produkty 2 987 2 960 3 017 3 191 3 377
Ubezpieczenia korporacyjne Polska 1 765 2 136 2 673 3 059 3 264
    OC komunikacyjne 367 532 735 845 814
    AC komunikacyjne 510 712 848 878 827
    Inne produkty 888 892 1 090 1 336 1 623
Razem ubezpieczenia na życie - Polska 7 923 7 949 8 519 8 237 8 546
    Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane - Polska 6 689 6 775 6 855 6 891 6 966
    Ubezpieczenia indywidualne - Polska 1 234 1 174 1 664 1 346 1 581
Razem ub. Majątkowe i osobowe
 - Ukraina i Kraje bałtyckie
1 288 1 305 1 527 1 729 1 897
    Ukraina ub. majątkowe i osobowe 138 173 181 202 256
    Kraje bałtyckie ub. majątkowe i osobowe 1 150 1 132 1 346 1 527 1 641
Razem ub. na życie
 - Ukraina i Kraje bałtyckie
74 88 100 120 151
    Ukraina ub. na życie 31 37 42 55 79
    Kraje bałtyckie ub. na życie 43 51 58 65 72

Struktura składki przypisanej brutto Grupy PZU (w %)

Przychody netto z tytułu prowizji i opłat

Przychody netto z tytułu prowizji i opłat w 2019 roku wyniosły 3 279 mln zł, czyli były o 76 mln zł niższe niż w poprzednim roku głównie w wyniku wyższych kosztów prowizyjnych w działalności bankowej.

Obejmowały one przede wszystkim:

 • przychody netto z tytułu prowizji i opłat dla działalności bankowej w wysokości 2 603 mln zł (w tym głównie: prowizje maklerskie, przychody i koszty związane z obsługą rachunków bankowych, kart płatniczych i kredytowych, wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń);
 • przychody z tytułu zarządzania aktywami OFE. Wyniosły one 143 mln zł;
 • przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych w wysokości 528 mln zł, czyli o 34 mln zł niższe niż w poprzednim roku.

Wynik netto na działalności inwestycyjnej i koszty odsetkowe

W 2019 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej1 z uwzględnieniem kosztów odsetkowych wyniósł 9 211 mln zł wobec 7 849 mln zł w 2018 roku. Wyłączając wpływ danych Banku Pekao i Alior Bank wynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych w 2019 roku wyniósł 1 995 mln zł i był wyższy niż w ubiegłym roku o 1 091 mln zł.

Następujące czynniki miały wpływ na osiągnięte dochody:

 • wyższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych, między innymi ze względu na poprawę koniunktury na GPW – wzrost indeksu WIG o 0,3% w 2019 roku wobec spadku o 9,5% w roku ubiegłym;
 • wysokie wyniki funduszy nieruchomości w efekcie rozliczenia zysków deweloperskich w IV kwartale;
 • ograniczenie zmienności wyników portfela instrumentów PZU Global Macro EUR w związku z zakupem obligacji dostosowanych do horyzontu inwestycyjnego portfela stanowiącego przede wszystkim pokrycie zobowiązań z tytułu emisji obligacji własnych w EUR zapadających w połowie 2019 roku;
 • lepsze wyniki z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów na pokrycie produktów inwestycyjnych, które jednak pozostają bez wpływu na łączny wynik netto Grupy PZU, ponieważ są równoważone przez wyższy poziom odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto.

W 2019 roku wartość portfela lokat2 Grupy PZU z wyłączeniem wpływu działalności bankowej wynosiła 49 689 mln zł wobec 50 270 mln zł na koniec 2018 roku.

Spadek poziomu portfela lokat był związany ze spłatą emisji obligacji własnych w EUR oraz wypłatą dywidendy Grupy. Powyższe czynniki zostały zniwelowane napływem środków ze składki jak również wypracowanym wynikiem inwestycyjnym. Wzrost udziału nieskarbowych instrumentów rynku dłużnego to efekt konsekwentnie wdrażanej polityki lokacyjnej mającej na celu zapewnienie większej dywersyfikacji portfela lokat oraz ograniczenie zmienności wyniku.

1 Wynik netto na działalności inwestycyjnej obejmuje przychody netto z inwestycji, wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji, zmianę wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych oraz zmianę netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej.
2 Portfel lokat obejmuje inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe (łącznie z produktami inwestycyjnymi), nieruchomości inwestycyjne (włącznie z częścią prezentowaną w kategorii aktywa przeznaczone do sprzedaży), pochodne instrumenty finansowe wraz z ujemną wyceną instrumentów pochodnych oraz zobowiązaniami z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu prezentowanymi w zobowiązaniach finansowych.

Struktura portfela lokat z wyłączeniem działalności bankowej (w %) *

* Instrumenty pochodne związane ze stopą procentową, kursami walut oraz cenami papierów wartościowych prezentowane odpowiednio w kategoriach Instrumenty rynku dłużnego – skarbowe, Instrumenty rynku pieniężnego oraz Instrumenty kapitałowe notowane oraz nienotowane.

Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych

W 2019 roku saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było ujemne i wynosiło 2 832 mln zł wobec także ujemnego w 2018 roku na poziomie 2 165 mln zł. Wpływ na poziom tego wyniku miały następujące czynniki:

 • wzrost opłat na BFG z 372 mln zł w 2018 roku do poziomu 611 mln zł w 2019 roku, ze względu na wyższą opłatę na przymusową restrukturyzację;
 • utworzenie rezerwy na roszczenia sporne i potencjalne zobowiązania w związku z wyrokiem TSUE w sprawie kredytów konsumenckich oraz kredytów hipotecznych w CHF w wysokości 294 mln zł oraz niższe o 75 mln zł saldo utworzonych i rozwiązanych rezerw na udzielone przez banki gwarancje i poręczenia;
 • podatek od instytucji finansowych – obciążenie Grupy PZU (łączenie na działalności ubezpieczeniowej oraz bankowej) tym podatkiem w 2019 roku wyniosło 1 134 mln zł wobec 1 092 mln zł w ubiegłym roku. Wyższe obciążenie dotyczyło działalności bankowej i wynikało ze wzrostu aktywów będących podstawą opodatkowania (stawka podatku bankowego nie uległa zmianie).