zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Sektor bankowy na GPW

Raport Roczny 2019 > Sektor bankowy na GPW
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Sytuacja w sektorze bankowym

W 2019 roku indeks WIG-banki1 spadł o 9,2% r/r. Korelacja indeksu WIG Banki z indeksem WIG20 na koniec czerwca 2019 roku wyniosła 90% (bez zmian r/r). Współczynnik beta (w odniesieniu do WIG20) wyniósł 0,98, tj. wzrost o 0,01 r/r.

Jeszcze w pierwszej połowie 2019 roku indeks WIG Banki zanotował 6,1% wzrostu r/r, tj. o 3,9 p.p. więcej niż indeks WIG20. Do głównych czynników odpowiadających za pogorszenie się sentymentu w tym indeksie należały niekorzystne wyroki TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) w kwestii kredytów konsumenckich oraz kredytów frankowych. W ich następstwie banki zmuszone były do zawiązania dodatkowych rezerw. Wpłynęło to także na obniżenie się oczekiwań rynkowych dotyczących przyszłych wyników prowizyjnych i odsetkowych. 

Dodatkowym obciążaniem dla sektora bankowego była decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dotycząca poziomu składki i kontrybucji do niej poszczególnych banków. Jej wzrost dla całego sektora w 2019 roku wyniósł 27%. W ramach tej kwoty, składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji została zwiększona o 110% do 2,0 mld zł, a składka na fundusz gwarancyjny banków zmalała o 36% do 0,8 mld zł. Wzrost obciążenia wyników banków wpłynął na słabsze notowania całego indeksu WIG Banki. 

Ceny akcji banków kontrolowanych przez PZU, tj. Pekao (w Grupie PZU od 7 czerwca 2017 roku) i Alior Bank (w Grupie PZU od 18 grudnia 2015 roku) spadły w 2019 roku odpowiednio o 1,8% (z uwzględnieniem dywidendy w wysokości 6,6 zł na akcję) i 46,0%. Relatywnie słabsze zachowanie Alior Bank względem indeksu WIG-banki wynikało m.in. z obawy o stan portfela kredytów w segmencie przedsiębiorstw, szczególnie w kontekście pojawiających się potencjalnych problemów dwóch klientów korporacyjnych, a w późniejszym okresie również z niekorzystnych rozstrzygnięć TSUE dotyczących kredytów konsumpcyjnych. Na notowania banków Grupy PZU relatywnie mały wpływ miały rozstrzygnięcia TSUE dotyczące kredytów frankowych – w porównaniu do większości banków notowanych na GPW ekspozycja banków Grupy PZU jest bardzo niska. 

Akcje PZU, Pekao i Alior Bank odpowiadały za 19,7% wartości obrotu na GPW w 2019 roku.

Banki na GPW w 2019 roku 

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl

1 Indeks dochodowy (przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru)