zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Indeks treści GRI

Raport Roczny 2019 > Indeks treści GRI
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

  Numer GRI Standard Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Numer strony
         
  Założenia i podstawy raportowania
  GRI 101   Założenia i podstawy raportowania  
  Wskaźniki profilowe [2016]
  Profil organizacji
  GRI 102 102-1 Nazwa organizacji  
  GRI 102 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi  
  GRI 102 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Centrala PZU Warszawa, al. Jana Pawła II 24
  GRI 102 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej  
  GRI 102 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji  
  GRI 102 102-6 Obsługiwane rynki  
  GRI 102 102-7 Skala działalności  
  GRI 102 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji  
  GRI 102 102-9 Opis łańcucha dostaw  
  GRI 102 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości W 2019 roku oraz do daty wydania niniejszego sprawozdania zaszły następujące zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej PZU:
  • 31 stycznia 2019 roku pomiędzy PZU Zdrowie a udziałowcami Alergo-Med Tarnów Sp. z o.o. została zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów, zgodnie z którą PZU Zdrowie nabył udziały w spółce Alergo-Med Tarnów
    Sp. z o.o. Po tej transakcji PZU Zdrowie jest jedynym wspólnikiem Alergo-Med Tarnów Sp. z o.o.;
  • 3 czerwca 2019 roku PZU Zdrowie kupił udziały w spółce Falck Centra Medyczne Sp. z o.o. oraz Starówka Sp. z o.o.;
  • 29 października 2019 roku PZU Zdrowie zawarł z THC SICAV-RAIF SA umowę przedwstępną, 9 grudnia 2019 roku – przyrzeczoną umowę nabycia akcji spółki Tomma. Jednocześnie PZU Zdrowie, a przez to także PZU, został pośrednim właścicielem spółek zależnych od Tomma– Asklepios Diagnostyka sp. z o.o. i Bonus-Diagnosta sp. z o.o., w których Tomma posiada 100% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniach wspólników;
  • 16 grudnia 2019 Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Multimed”
    Sp. z o.o. połączył się z Elvita Jaworzno III Sp. z o.o.
  GRI 102 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności  
  GRI 102 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy  
  GRI 102 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach  
  Strategia
  GRI 102 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla  
  GRI 102 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk  
  Etyka i integralność
  GRI 102 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań  
  GRI 102 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porad dotyczących zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz w sprawach związanych z integralnością organizacji  
  Ład organizacyjny
  GRI 102 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi najwyższemu organowi nadzorczemu  
         
  Zaangażowanie interesariuszy
  GRI 102 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą  
  GRI 102 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi  Wskaźnik nie został zaprezentowany w raporcie z uwagi na wrażliwość danych
  GRI 102 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację  
  GRI 102 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania  
  GRI 102 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie  
  Praktyka raportowania
  GRI 102 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  
  GRI 102 102-46 Proces definiowania treści raportu i granic aspektów  
  GRI 102 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy  
  GRI 102 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Z uwagi na poszerzenie zakresu zbieranych danych, wzmacnianie jakości systemu zarządzania oraz przeprowadzony proces wewnętrznej weryfikacji korekcie podlegały informacje prezentowane w ramach raportu za 2018 rok.
  GRI 102 102-49 Zmiany w raportowaniu Nie było znacznych zmian w stosunku do poprzedniego raportu dotyczących zakresu i zasięgu raportu.
  GRI 102 102–50 Okres raportowania Od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.
  GRI 102 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) Ostatni raport został opublikowany 15 marca 2019 roku i dotyczył danych z 2018 rok.
  GRI 102 102-52 Cykl raportowania Roczny
  GRI 102 102-53 Dane kontaktowe Aleksandra Jakima-Moskwa
Koordynator ds. Komunikacji z Inwestorami (informacje niefinansowe) daneniefinansowe@pzu.pl
  GRI 102 102-54 Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w wersji Core lub Comprehensive Raport sporządzono w wersji Core
  GRI 102 102-55 Indeks GRI  
  GRI 102 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Raport nie podlega weryfikacji zewnętrznej
  Podejście do zarządzania
  GRI 103 103-1 Wyjaśnienie zagadnień zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń  
  GRI 103 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  
  GRI 103 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  
  Wskaźniki tematyczne:
  Tematy ekonomiczne:
  Wyniki ekonomiczne [2016]
  GRI 201 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych)  
  Przeciwdziałanie korupcji [2016]
  GRI 205 205-1 Działania oceniane pod kątem zagrożeń związanych z korupcją  
  GRI 205 205-2 Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji. Wskaźnik raportowany częściowo.  
  GRI 205 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania  
  Naruszenie zasad wolnej konkurencji [2016]
  GRI 206 206-1 Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych  
  Tematy środowiskowe
  Materiały [2016]
  GRI 301 301-1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości  
  Energia [2016]
  GRI 302 302-1 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców  
  GRI 302 302-4 Redukcja zużycia energii  
  Zgodność z regulacjami środowiskowymi [2016]
  GRI 303 303-1 Łączny pobór wody w podziale na źródła  
Emisje [2016]
GRI 305 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
GRI 305 305-2 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
GRI 305 305-3 Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
GRI 305 305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych
  Zgodność z regulacjami środowiskowymi [2016]
  GRI 307 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska  
  Tematy społeczne
  Zatrudnienie [2016]
  GRI 401 401-1 Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia  
  Bezpieczeństwo i higiena pracy [2016]
  GRI 403 403-2 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą  
  Edukacja i szkolenia [2016]
  GRI 404 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika  
  GRI 404 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę  
  GRI 404 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia  
  Różnorodność i równość szans [2016]
  GRI 405 405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności  
  Przeciwdziałanie dyskryminacji [2016]
  GRI 406 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii  
  Marketing oraz oznakowanie produktów i usług [2016]
  GRI 417 417-1 Wymogi wewnętrzne w zakresie oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat  
  GRI 417 417-2 Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat  
  GRI 417 417-3 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej  
  Ochrona prywatności klienta [2016]
  GRI 418 418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych  
  Zgodność z regulacjami społeczno-ekonomicznymi [2016]
  GRI 419 419-1 Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi  
  Aspekt sektorowy: społeczności lokalne
  G4-FS13 Punkty dostępu na terenach słabo zaludnionych i słabiej rozwiniętych gospodarczo  
  G4-FS14 Inicjatywy podjęte w celu poprawy dostępu do usług finansowych dla osób defaworyzowanych  
  G4-FS15 Polityki zapewniające uczciwe projektowanie oraz sprzedaż produktów i usług finansowych  
  G4-FS16 Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu odbiorców