zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Bezpośrednie oddziaływanie na środowisko

Raport Roczny 2019 > Bezpośrednie oddziaływanie na środowisko
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
„Troska o zieloną gospodarkę nie jest wyłącznie obowiązkiem firm produkcyjnych i tzw. dużego przemysłu. Polityka naszej firmy wychodzi z założenia, że każda działalność biznesowa odbywa się kosztem środowiska naturalnego. Redukcja negatywnego wpływu działalności ubezpieczeniowej stanowi dla nas taki sam priorytet, jak doskonalenie naszej oferty dla klientów. Cieszymy się, że nasi pracownicy mogą rozwijać się w Grupie, w której angażujemy ich w działania na rzecz ochrony środowiska. Nasza firma wykorzystuje nowe technologie do odpowiedzialnego i oszczędnego korzystania z wszelkich materiałów i surowców potrzebnych w pracy. Zużycie wody, energii elektrycznej, papieru - w skali przedsiębiorstwa jakim jest PZU może być racjonalnie wykorzystywane z dobrym skutkiem dla środowiska i mieć wpływ na ekowybory w miejscu pracy.”
Agnieszka Koryś-Matusiak, Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Środowiska

Nasz bezpośredni ślad środowiskowy:

Do 2020 roku w spółkach PZU i PZU Życie planowane jest ograniczenie zużycia energii cieplnej o 2%.

Polityki Grupy PZU [UoR]

Odpowiedzialne podejście do biznesu przekłada się w Grupie PZU na prowadzenie go w sposób ekologiczny, czyli taki, który w maksymalny sposób redukuje negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ochrona środowiska podniesiona została w firmie do rangi strategicznej – odpowiednie zapisy znalazły się w „Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy PZU na lata 2018–2020” oraz zaktualizowanej strategii Grupy PZU na lata 2017–2020 „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia”.

Wdrożenie odpowiednich procedur i systemów zarządzania pozwala Grupie PZU spełniać wszystkie ekologiczne wymogi formalnoprawne. Grupa w swoich działaniach wychodzi jednak ponad obowiązkowe regulacje. Spójność zarządzania obszarem ochrony środowiska w Grupie PZU zapewnia specjalnie powołany Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Środowiska.

W ślad za strategicznymi decyzjami Grupy w listopadzie 2018 roku uchwalono standard Grupy PZU „Zielone PZU”. Chociaż w pozostałych spółkach Grupy na koniec 2018 roku nie funkcjonowały formalne polityki w zakresie ochrony środowiska, to podmioty te w swoich działaniach uwzględniały minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Prawie wszystkie spółki obszaru zdrowie mają w wybranych centrach medycznych wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO9001:2015. Dodatkowo, w spółkach Polmedic i w oddziale PZU Zdrowie Artimed, wdrożono i certyfikowano system zarządzania PN-ISO/IEC 27001:2014, a w Polmedic system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 i system zarządzania BHP OHSAS 18001:2007. PZU i PZU Życie wprowadziły wewnętrzne regulacje związane z zarządzaniem nieruchomościami firmy.

PZU i PZU Życie zarówno w 2018, jak i 2019 roku zachowały pełną zgodność1 z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Podobnie było w przypadku spółek obszaru zdrowie (szczególnie w zakresie gospodarowania niebezpiecznymi odpadami medycznymi), Grupy Pekao, Grupy Alior Bank, spółek zagranicznych oraz większości spółek polskich.

DOBRA PRAKTYKA

Minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko to jeden z obszarów regulacji Kodeksu postępowania obowiązującego w Grupie Pekao oraz Kodeksu etyki w Alior Bank. W dokumentach podmioty deklarują ochronę zasobów naturalnych i zapobieganie zanieczyszczeniom. Pracownicy znajdą w nich informacje zachęcające do dbałości o środowisko naturalne.

W spółkach PZU i PZU Życie o możliwie najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne dbają osoby odpowiedzialne za administrację i zarządzanie nieruchomościami. W swojej codziennej pracy pracownicy Biura Nieruchomości i Biura Administracji podejmują kompleksowe działania zmierzające do ograniczenia ilości zanieczyszczeń oraz zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych w spółkach. Osiąganie założonych celów jest możliwe dzięki wsparciu pracowników poprzez ich codzienne ekowybory w miejscu pracy.

Realizując założenia opracowanego w 2018 roku standardu „Zielone PZU”, Biuro Nieruchomości PZU i PZU Życie w 2019 roku kontynuowało inicjatywy mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, takie jak:

 • ograniczenie zużycia mediów;
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami;
 • montaż klimatyzacji z ekologicznym czynnikiem chłodniczym;
 • preferowanie aspektów środowiskowych i społecznych przy wyborze powierzchni do najmu;
 • prowadzenie akcji edukacyjnych wśród pracowników w zakresie zachowań proekologicznych.

W wyniku prowadzonych przez Biuro Nieruchomości działań proekologicznych uzyskano wzrost ilości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie o 10% oraz obniżenie zużycia mediów. W akcje edukacyjne zaangażowało się ponad 70 osób. 

DOBRA PRAKTYKA

Montaż urządzeń klimatyzacyjnych, w których zastosowano nowy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32.

W 2018 roku Biuro Nieruchomości rozpoczęło zakup i montaż pierwszych klimatyzatorów typu split o mocy do 5 kW z czynnikiem R32 – głównie w pomieszczeniach technicznych typu serwerownie, gdzie wymagana jest stała praca urządzeń chłodniczych. Montaż był realizowany w ramach zaspokajania bieżących potrzeb związanych z wymianą uszkodzonych urządzeń na nowe oraz z dostawą do nowo powstałych pomieszczeń. Do końca 2018 roku zamontowano 36 kompletów urządzeń typu split. W 2019 roku zamontowano 32 komplety urządzeń z czynnikiem R32. W 2020 roku planowana jest wymiana urządzeń klimatyzacyjnych na jednostki z czynnikiem R32 w kolejnych obiektach PZU i PZU Życie. Czynnik R32 ma niższy (675) wskaźnik GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) w porównaniu z najczęściej stosowanym R410A (wskaźnik GWP 2088). Nowa technologia pozwala na znaczącą redukcję ilości czynnika w urządzeniach (o ok. 30%), ograniczając potencjalną emisję gazów do atmosfery. 

W 2019 roku zaoszczędzono w PZU 20 745 GJ energii cieplnej2 dzięki prowadzonym termomodernizacjom budynków, wymianie wyeksploatowanych kotłów grzewczych, oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na moc cieplną. W przypadku energii elektrycznej zaoszczędzono 3 557 GJ3 energii elektrycznej w wyniku montażu kompensatorów mocy, zmniejszania mocy umownej w opuszczanych budynkach, weryfikacji i regulacji nastaw temperatury w serwerowniach, montażowi oświetlenia LED, a także wymianie oświetlenia oznakowania zewnętrznego na LED. W PZU Życie zaoszczędzono z kolei 7 860 GJ energii cieplnej4.

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych w Grupie Kapitałowej PZU5

GRUPA PZU 2018 2019  
Gaz ziemny [GJ]  194 494 179 858  
Olej opałowy [GJ]6 24 621 18 475  
Suma zużycia [GJ] 219 115 198 334  

2 dane dotyczące zużycia ciepła miejskiego, gazu i oleju opałowego
3 podstawą do obliczeń ilości zaoszczędzonej energii były dane za 2018 rok
4 dane dotyczące zużycia ciepła miejskiego, gazu i oleju opałowego
5 W przypadku Grupy Alior Bank dane zostały zaprezentowane wyłącznie za Alior Bank z uwagi na ich ograniczoną dostępność w pozostałych spółkach Grupy i jednocześnie ich niewielką istotność. W przypadku Grupy Pekao dane dotyczą wybranych spółek z uwagi na dostępność danych.
6 Współczynnik korekcji oleju opałowego -36,636 GJ/m3. Współczynnik konwersji [t/m3] = 0,86.

  

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych z wyszczególnieniem PZU i PZU Życie

  PZU PZU Życie
  2018 2019 2018 2019
Gaz ziemny [GJ]7 24 362 20 992 10 601 9 052
Olej opałowy [GJ]8  5 800 4 452 869 632
Suma zużycia [GJ] 30 162 25 444 11 470 9 684

7 Do wyliczenia 1 kWh gazu ziemnego z 1 m3 został uwzględniony wskaźnik o wartości 11
8 Współczynnik korekcji oleju opałowego –36,636 GJ/m3. Współczynnik konwersji [t/m3] = 0,8

 

Całkowite zużycie energii zakupionej

GRUPA PZU 2018 2019
Energia elektryczna [GJ] 460 031 443 233
Energia cieplna [GJ] 263 736 231 048
Suma zużycia [GJ] 723 767 674 281
 

Całkowite zużycie energii zakupionej z wyszczególnieniem PZU i PZU Życie

  PZU PZU Życie
  2018 2019 2018 2019
Energia elektryczna [GJ] 60 757 57 201 16 341 16 287
Energia cieplna [GJ] 75 750 59 724 32 782 26 708
Suma zużycia [GJ] 136 509 116 925 49 123 42 995
 

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych oraz zakupionej

GRUPA PZU 2018 2019
Całkowite zużycie energii (GJ) 942 883 872 614
 

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych oraz zakupionej z wyszczególnieniem PZU i PZU Życie

  PZU PZU Życie
  2018 2019 2018 2019
Całkowite zużycie energii (GJ) 166 671 142 368 60 594 52 679
 

Dążąc do przekazania jak najpełniejszej informacji w zakresie wpływu na środowisko i klimat oraz odpowiadając na rosnące wymagania i oczekiwania naszych interesariuszy, inwestorów oraz analityków w tym zakresie, Grupa PZU po raz pierwszy publikuje informacje dotyczące bezpośrednich oraz pośrednich emisji gazów cieplarnianych, w zakresach 1, 2 oraz 3.

Zakres 1 (scope 1) oznacza emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych oraz ulatniających się czynników chłodniczych.

Zakres 2 (scope 2) to pośrednie energetyczne emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej oraz chłodu, które w praktyce powstają w miejscu wytworzenia tych mediów).

Zakres 3 (scope 3) to inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości, np. w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych pracowników czy użytkowania produktów przez końcowych użytkowników.

Łączne emisje bezpośrednie (zakres 1)

Emisje gazów cieplarnianych w zakresie 1

Mg CO2e 2018 2019
  Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki
Zakres 1 31 400 9 229 2 322 19 849 30 506 8 093 2 927 19 486
Czynniki chłodnicze 1 945 1 919 26 - 1 242 827 414 -
Spalanie paliw 29 455 7 310 2 295 19 849 29 264 7 266 2 512 19 486
 

Całkowite emisje bezpośrednie w zakresie 1 w Grupie PZU wyniosły 30,5 tysiąca ton CO2e w porównaniu do 31,4 tysiąca ton CO2e w 2018 roku. Spadek wynikał głownie z niższych emisji wynikających z wycieków czynników chłodniczych w PZU i PZU Życie. W 2018 i 2019 roku PZU i PZU Życie rozpoczęły montaż urządzeń klimatyzacyjnych z nowym, ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32, który ma trzykrotnie niższy wskaźnik GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) w porównaniu do standardowych czynników. W 2020 roku planowana jest wymiana urządzeń klimatyzacyjnych na jednostki z czynnikiem R32 w kolejnych obiektach PZU i PZU Życie. W Grupie PZU spadło zużycie gazu ziemnego i oleju opałowego, co jest skutkiem łagodnej zimy. Spadło również zużycie oleju napędowego, natomiast wzrosło zużycie benzyny.

Łączne emisje pośrednie związane z energią (zakres 2)

Emisje gazów cieplarnianych w zakresie 2

Mg CO2e 2018 2019
  Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki
Zakres 2 122 107 21 098 7 108 93 901 113 935 18 408 6 363 89 164
Dostarczona energia cieplna 29 681 8 755 3 789 17 138 25 751 6 902 3 087 15 762
Dostarczona energia elektryczna location - based 92 426 12 343 3 320 76 763 88 184 11 506 3 276 73 402
 

Emisje pośrednie w zakresie 2 wyniosły 113,9 tysiąca ton CO2e w 2019 roku w porównaniu do 122,1 tysiąca ton CO2e w 2018 roku. Spadek wynikał głównie z niższego zużycia energii cieplnej w Grupie PZU, m.in. na skutek łagodniejszej zimy. W 2020 planowane jest dalsze ograniczanie śladu węglowego, między innymi w zakresie 2. Na 2020 PZU i PZU Życie planują zakup energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Spółki otrzymają od dostawcy energii elektrycznej certyfikat, w którym dostawca potwierdzi, że dokonany zakup energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

Spółki PZU oraz PZU Życie tworzą 37% całości emisji gazów cieplarnianych Grupy PZU w zakresie 1 oraz 22% w zakresie 2. Różnica wynika głównie z różnej charakterystyki branż w których działają spółki Grupy PZU oraz różnej efektywności i wartości zużycia poszczególnych surowców (zwłaszcza gazu ziemnego) oraz energii (w szczególności elektrycznej).

Udział PZU i PZU Życie w tworzeniu emisji gazów cieplarnianych Grupy PZU

Inne emisje pośrednie (zakres 3)

Emisje gazów cieplarnianych w zakresie 3

Mg CO2e 2018 2019
  Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki
Zakres 3 24 936 4 373 1 293 19 270 23 008 4 073 1 313 17 622
Emisje związane z energią i paliwami nie ujęte w zakresie 1 i 2 22 944 3 977 1 130 17 836 21 043 3 685 1 147 16 211
Zakupione surowce i usługi (papier, woda, oczyszczanie ścieków) 1 736 202 99 1 434 1 711 191 109 1 411
Odpady powstałe w wyniku działalności 2 1 1 - 2 1 1 -
Podróże służbowe (samolot, pociąg, taxi) 255 192 63 - 252 195 56 -
 

Emisje w zakresie 3 (pośrednie) w kategoriach 1, 3, 5 oraz 6 (wymienione w tabeli powyżej) w Grupie PZU wyniosły 23 tysiące ton CO2e wobec 24,9 tysiąca ton w 2018 roku (-7,7% r/r). Spadek był widoczny głównie w emisjach związanych z energią i paliwami w łańcuchu wartości i wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. W przyszłości planowane jest rozszerzanie zakresu raportowania na większą ilość kategorii przewidzianych w standardzie oraz na większą liczbę spółek Grupy PZU.

Poniżej zostały zaprezentowane emisje gazów cieplarnianych w przeliczeniu na aktywa skonsolidowane oraz na liczbę pracowników.

Intensywność emisji gazów cieplarnianych

 

GRUPA PZU 2018 2019
Liczba pracowników 41 742 41 042
Skonsolidowane aktywa 328 554 343 340
     
Emisje (zakres 1 i 2) na pracownika (Mg CO2e / pracownik) 3,7 3,5
Emisje (Zakres 1 i 2) na milion aktywów skonsolidowanych (Mg CO2e / 1 mln skonsolidowanych aktywów) 0,47 0,42
   

Ze względu na to, że zakres 3 został obliczony głównie dla spółek PZU oraz PZU Życie, nie zostały one zaprezentowane w formie intensywności emisji w przeliczeniu na skonsolidowane aktywa i pracowników całej grupy.

Wszelkie obliczenia zostały wykonane zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Jako rok bazowy – czyli emisje w skali roku, względem których Grupa PZU będzie porównywać emisje w latach następnych – został wybrany rok 2018.

Przy obliczaniu emisji GHG dla paliw oraz energii elektrycznej (zużywanej w Polsce) i cieplnej (zużywanej w Polsce) zostały wykorzystane wskaźniki emisji lub dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Wskaźniki emisji dla energii elektrycznej zużywanej w spółkach zagranicznych pochodziły z danych Międzynarodowej Agencji Energii, a dla energii cieplnej pochodziły z bazy DEFRA (Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich w Rządzie Wielkiej Brytanii). Dla emisji w zakresie 2 obliczonych zgodnie z metodą location-based przyjęto wskaźniki emisji średnie dla krajów. Wskaźniki emisji dla energii w zakresie WTT – well to tank (zakres 3), podróży służbowych, zakupionych surowców i usług, zagospodarowania odpadów oraz współczynniki GWP dla czynników chłodniczych pochodziły z bazy DEFRA. Nie zidentyfikowano biogenicznych emisji gazów cieplarnianych.

Gaz cieplarniany ujęty we wskaźnikach emisji dla paliw oraz energii elektrycznej i cieplnej w Polsce to CO2. Pozostałe wskaźniki obejmowały emisję CO2, CH4 i N2O oraz gazy będące czynnikami chłodniczymi. Wielkość emisji w poszczególnych spółkach konsolidowano na poziomie Grupy PZU wg kryterium kontroli operacyjnej.


Kluczowe działania spółek Grupy PZU zmniejszające wpływ na środowisko naturalne:

DOBRA PRAKTYKA

Oszczędność energii elektrycznej (PZU i PZU Życie)

 • montaż specjalnych urządzeń – kompensatorów mocy – w wybranych nieruchomościach pozwala na ograniczenie zużycia energii biernej o ok. 90%. W 2019 roku zamontowano łącznie osiem kompensatorów mocy;
 • zmniejszenie mocy umownej energii elektrycznej w budynkach, które zostały całkowicie lub częściowo opuszczone. Ograniczy to zużycie energii koniecznej do wytworzenia energii elektrycznej przez wytwórców (elektrownie). W 2018 roku zmniejszono moc umowną w 21 nieruchomościach. W wyniku analizy przeprowadzonej w 2019 roku zmniejszono moc umowną w dziewięciu nieruchomościach (pustostanach);
 • weryfikacja nastaw temperatury i programowania klimatyzacji zamontowanych w serwerowniach;
 • montaż oświetlenia LED. W 2019 roku wymieniono oświetlenie LED łącznie w 12 oddziałach, z czego 9 dotyczy powierzchni back office, dwa front office oraz w pomieszczeniu sanitarnym;
 • pilotażowy montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków biurowych należących do PZU i PZU Życie. Do końca 2018 roku panele zainstalowano na czterech nieruchomościach, które zostały włączone do systemu energetycznego w grudniu 2019 roku Wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej ze słońca wpływa na ograniczenie emisji spalin do atmosfery bez ujemnych skutków dla środowiska. W 2019 roku panele fotowoltaiczne zamontowano na kolejnych ośmiu nieruchomościach – trwa ich włączanie do sieci; 
 • „Zielona energia” na 2020 rok – zakup energii elektrycznej OZE gwarantuje, że 100% zakupionej energii elektrycznej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. PZU i PZU Życie, jako konsumenci, otrzymają od dostawcy energii elektrycznej certyfikat, w którym dostawca potwierdzi, że dokonany zakup energii elektrycznej pochodzi z odnawialnego źródła energii.
DOBRA PRAKTYKA
Oszczędność ciepła (PZU i PZU Życie)
 • termomodernizacje budynków – ocieplanie ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i instalacji CO. W 2019 roku procesowi termomodernizacji poddano 13 nieruchomości. Prace będą kontynuowane w 2020 roku;
 • wymiana wyeksploatowanych kotłów grzewczych na nowoczesne, wysokoefektywne urządzenia z możliwością dostosowania pracy do warunków atmosferycznych (sterowniki pogodowe). Nowoczesne kotły dostarczają ciepło i jednocześnie oszczędzają energię cieplną i elektryczną oraz zmniejszają emisję gazów do atmosfery. W 2019 roku nowe kotły zostały zamontowane w 14 nieruchomościach. Proces będzie kontynuowany w 2020 roku.
DOBRA PRAKTYKA

Redukcja zużycia plastiku

W spółkach Grupy systematycznie odchodzi się od wody dostarczanej do placówek PZU w galonach plastikowych na rzecz dystrybutorów podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej. Podpisano umowę na dzierżawę 460 dystrybutorów wody podłączonych do sieci miejskiej. Zarówno na powierzchniach biurowych, jak i w punktach obsługi klienta zostały one dobrze przyjęte przez pracowników. W 2020 roku rozpocznie się postępowanie na dzierżawę pozostałych (ok. 740 szt.) dystrybutorów podłączonych do sieci miejskiej (PZU i PZU Życie łącznie).

Umowa na pozostałe dystrybutory obsługiwane obecnie przez EDEN (butle) kończy się w czerwcu 2021 roku Po zakończeniu procesu wymiany – w 2022 roku – nie będzie już w PZU dystrybutorów na wodę w plastikowych galonach.

Ponadto, od 1 października 2019 roku, podczas spotkań na terenie KBC (Konstruktorska Business Center) i Tower woda na spotkania zamawiana w ramach cateringu jest podawana w szklanych karafkach wielorazowego użytku, a w PZU Tower na powierzchniach wspólnych w miejsce plastikowych kubków przy dystrybutorach wprowadzono kubki papierowe.

Planowana redukcja liczby dystrybutorów na wodę i butli z wodą.

Rok (koniec) Liczba dystrybutorów na butle Liczba butli Redukcja
2018 1 145 4 665 – 
2019 916 3 732 20%
2020 733 2 986 20%
2021 40 163 94%
 

DOBRA PRAKTYKA

„Zieleniejące” Nieruchomości

W celu znaczącej redukcji zużycia wody prowadzony jest montaż perlatorów w toaletach i pomieszczeniach socjalnych. Perlatory (nakładki montowane na końcu wylewki) zwiększają optycznie strumień wody, poprzez znaczne jej napowietrzenie, a w konsekwencji ograniczają jej zużycie. W 2018 roku w perlatory zostały wyposażone krany w budynkach centrali oraz w budynkach biurowych z liczbą użytkowników powyżej 10 osób. Łącznie zamontowano ponad 1 tys. urządzeń. W 2019 roku zostały zamontowane kolejne perlatory – 1296 urządzeń. Montaż perlatorów będzie kontynuowany również w 2020 roku. W 2019 roku zanotowano zmniejszenie zużycia wody w PZU i PZU Życie łącznie o 1 033 m3.

Grupa PZU podejmuje liczne inicjatywy zmierzające do ograniczenia zużycia surowców w bieżącej działalności spółki. Zużycie surowców, zarówno w ujęciu całej Grupy, jak i z wyszczególnieniem spółek PZU i PZU Życie zostało zaprezentowane w tabeli poniżej.

[GRI 301-1]9

Całkowite zużycie surowców w Grupie Kapitałowej PZU

GRUPA PZU 2018 2019
Papier [t] 1 648 1 609
Benzyna [t] 3 802 4 237
Olej napędowy (diesel) [t] 1 578 1 539
   

Całkowite zużycie surowców z wyszczególnieniem PZU i PZU Życie

  PZU PZU Życie
  2018 2019 2018 2019
Papier [t] 182 171 95 105
Benzyna [t] 1 775 1 872 516 639
Olej napędowy (diesel) [t] 19 7 17 0
 

Całkowite zużycie wody w Grupie Kapitałowej PZU

GRUPA PZU 2018 2019
Woda [m3] 404 488 411 978
   

Całkowite zużycie wody z wyszczególnieniem PZU i PZU Życie

  PZU PZU Życie
  2018 2019 2018 2019
Woda [m3] 55 527 52 522 22 488 24 459
 

DOBRA PRAKTYKA

Redukcja zużycia papieru

 • w 2019 roku zużycie papieru w spółkach PZU oraz PZU Życie zostało ograniczone o 900 kg. W listopadzie 2019 roku została podpisana umowa o współpracy z trzema dostawcami, którzy posiadają certyfikaty FSC lub PEFC. Dzięki temu do produkcji druków ubezpieczeniowych można stosować papier certyfikowany. Wszystkie druki o wysokich nakładach są wykonywane na papierze certyfikowanym. W PZU od listopada do końca 2019 roku dostarczono 38% druków wykonanych na papierze certyfikowanym. W PZU Życie w tym samym okresie dostarczono z kolei 81% druków wykonanych na takim papierze;
 • brak konieczności wydruku biletów PKP – dostępność kodów QR na biletach zakupionych za pośrednictwem agencji ds. podróży służbowych.

   

Rok Papier w tonach Redukcja10
2017 290,11  
2018 276,75 4,6%
2019 275,85 0,3%
     
Zakupy biletów kolejowych Liczba ogółem Potencjalna oszczędność
2019 11 429 ponad 11 tys. kartek rocznie

10 Ilość zamawianego papieru jest uzależniona od poziomu sprzedaży produktów PZU. 80% papieru zużywają jednostki sprzedażowe. Wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów, takich jak Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), generuje dodatkowe zapotrzebowanie na papier po stronie PZU Życie.

      

DOBRA PRAKTYKA

W Biurze Obsługi Sprzedaży w ukraińskiej spółce PZU wdrożono elektroniczny obieg dokumentów za pomocą elektronicznego podpisu cyfrowego przy obsłudze protokołów świadczenia usług wystawionych przez pośredników ubezpieczeniowych. Ponieważ proces obsługi protokołów świadczenia usług nie został jeszcze w pełni objęty elektronicznym obiegiem dokumentów, dokładne rezultaty zostaną przedstawione w 2020 roku.

Z kolei w Biurze Produktów Ubezpieczeniowych PZU Ukraina 1 lipca 2019 roku wprowadzono e-polisę DMS przy DTP. Dzięki temu eliminuje się konieczność drukowania umów (2 egz.) oraz obniża koszty logistyki i przechowywania nośników papierowych.

DOBRA PRAKTYKA

Ekoinicjatywy w 2019 roku

Dzień Wody: 22 marca

„Nas nie stać na lanie wody” – pod tym hasłem był obchodzony Dzień Wody.

W 2019 roku Biuro Administracji było głównym inicjatorem, organizatorem i sponsorem nagród z okazji Dnia Wody, który był obchodzony 22 marca. Od 18 marca prowadzona była na PZU24 akcja informacyjna i edukacyjna skierowana do pracowników. Przygotowano hasła przewodnie oraz informacje związane z nową formą dystrybucji wody. Ciekawe fakty związane z ekologią były prezentowane przez cały tydzień, zorganizowano również quiz oraz warsztaty eko dla pracowników, na których przedstawiono m.in. sposoby pakowania żywności zastępujące folię aluminiową i śniadaniową materiałami z odzysku, tym samym prowadzące do oszczędności zasobów, w tym wody, oraz eliminujące jednorazowe opakowania.

Godzina dla Ziemi: 30 marca

O godz. 20.30 zostały całkowicie wygaszone na 60 minut światła w wybranych budynkach Grupy PZU (Tower, Opole – Ozimska, Gdańsk –Targ Drzewny, Łódź – Zamenhoffa, Dąbrowa Górnicza – Królowej Jadwigi).

Dzień Ziemi – 22 kwietnia 

 • „Posprzątajmy razem Zalew Zemborzycki w Lublinie” – akcja wolontariacka realizowana przez pracowników BNI z Lublina, uczniów liceów: VI i XXI oraz przedszkolaki przy wsparciu Fundacji PZU. W ramach akcji sprzątano zalew, przygotowano tabliczki zachęcających do ochrony środowiska oraz prowadzono lekcje w szkole dotyczące ekologii;
 • „Sprzątanie Parku Kultury w Powsinie” – akcja wolontariacka przygotowana przez pracowników Biura Nieruchomości z Warszawy przy wsparciu Fundacji PZU. W parku w Powsinie śmieci zbierało 50 pracowników;
 • 24 kwietnia – opracowano zielony newsletter z quizem. Nagrodą był zestaw, w którego skład wchodziła książka Katarzyny Wągrowskiej „Życie zero waste”, butelki filtrujące wodę i torby – sponsorowane przez BNI. 
DOBRA PRAKTYKA

Ekoinicjatywy oddolne pracowników w ramach wolontariatu pracowniczego PZU

 • „Posprzątajmy rzeki, nad którymi leży Lublin” – akcja zorganizowana przez pracowników BNI z Lublina oraz wolontariuszy.
 • „Odnowienie terenu zielonego wokół Przedszkola nr 4 w Pabianicach” – inicjatywa zrealizowana przez pracowników BNI z Łodzi przy wsparciu Fundacji PZU.
 • „Pomoc dla powodzian w Wierzchowiskach” – zebranie darów dla powodzian, wsparcie przy udrożnieniu rowów.
 • „Posprzątajmy Bieszczady” – pracownicy Biura Nieruchomości wraz z rodzinami zbierali odpady pozostawione na górskich szlakach na terenie rezerwatu Sine Wiry i na Połoninie Wetlińskiej w Bieszczadzkim Parku Narodowym.
 • Akcja w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie – akcja zaczęła się w szkole i przedszkolu, gdzie na lekcjach dzieci poznawały zwierzęta. Dzieci zrobiły drapaki dla kotów i domki, do budowy których wykorzystano materiały z odzysku. Akcji towarzyszyła zbiórka darów dla schroniska. Zwierzęta dostały koce, materace, ręczniki, pościel, środki higieniczne i środki czystości. Nie zapomniano również o zaopatrzeniu schroniska w karmy suche i mokre oraz specjalistyczne pożywienie dla przebywających tam gadów. W ramach grantu z Fundacji PZU zakupiono niezbędne wyposażenie.
 • „Zielona aleja” – Pracownicy Centrum Operacji Pracowniczych w Pile zrealizowali projekt wolontariacki pt. „Zielona Aleja”. Jego celem było sadzenie drzew na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra oraz sprzątanie lasu. W projekcie wzięło udział 50 osób. Aby nie zanieczyszczać środowiska i promować zdrowy tryb życia, jako środek lokomocji na trasę 24 km wybrali rowery. Wzdłuż ścieżki rowerowej posadzili 51 drzewek młodych lip. Na trasie przejazdu, w lasach przyległych do ścieżki rowerowej, zebrali około 40 worków śmieci!
 • W ramach projektu „Zero Waste w kaloszach, czyli gdy więcej znaczy mniej” wolontariusze PZU z Mysłowic stworzyli radosny, warzywny azyl w środku miasta, na terenie Szkoły Podstawowej nr 3. Przeprowadzili też lekcje o zdrowym żywieniu, możliwościach wielokrotnego wykorzystywania rzeczy, a także o oszczędnym i uważnym podejściu do życia. Przekazali ideę zero waste młodszym i starszym. Powstały książeczki o odpowiedzialności za siebie i innych. Odbyły się również warsztaty na podwórku z sadzeniem roślin, a także festyn z podsumowaniem wszystkich działań projektowych.
DOBRA PRAKTYKA

Edukacja ekologiczna pracowników poprzez prowadzenie akcji w zakresie proekologicznych zachowań

W 2019 roku kontynuowano akcje edukacyjne:

 • działania zachęcające do oszczędzania papieru związane z ograniczeniem liczby wydruków, w tym oznakowanie urządzeń wielofunkcyjnych ekologicznymi naklejkami;
 • zbiórka nieużywanego, sprawnego sprzętu biurowego:
  • aparaty foto i kamery,
  • projektory,
  • dyktafony,
  • telefony IP,
  • telefony komórkowe;
 • promowanie ekonomicznej i ekologicznej jazdy samochodem ( eco-driving );
 • promowanie edukacji związanej ze Światowym Dniem Ziemi oraz ze Światowym Dniem Wody.
DOBRA PRAKTYKA

Mniejsza eksploatacja drukarek

W wyniku analizy i uzgodnień z użytkownikami liczbę drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych w jednostkach PZU zredukowano o 150 szt. Tym samym liczba eksploatowanych drukarek spadła z 4750 szt. na koniec 2018 roku do ok. 4600 sztuk na koniec 2019 roku (PZU i PZU Życie).

Wszystkie nowe urządzenia drukujące są wyposażone w moduł automatycznego druku dwustronnego (dupleks) – wszędzie tam, gdzie pozwala na to specyfika pracy, wydruk dwustronny jest ustawiany jako domyślna forma druku.

DOBRA PRAKTYKA

Spółki zagraniczne

Troska o środowisko naturalne nie zamyka się w Grupie PZU w granicach Polski. Ekologiczne podejście do prowadzenia biznesu widoczne jest w każdej z zagranicznych spółek przedsiębiorstwa.

Lietuvos Draudimas na Litwie posiada sformalizowaną politykę środowiskową. Dane dotyczące ochrony środowiska publikowane są w raportach rocznych i raportach CSR. We wszystkich budynkach litewskiej spółki prowadzony jest monitoring zużycia mediów, wprowadzono segregację odpadów a w celu stopniowego zmniejszania emisji CO2 flota samochodowa uzupełniana jest w samochody hybrydowe. Przeprowadzane są również ekologiczne kampanie edukacyjne.

Litewska spółka PZU Lietuva Gyvybes Draudimas określiła kierunki i inicjatywy dotyczące wyzwań środowiskowych w strategii CSR, która została zatwierdzona w 2019 roku. Spółka monitoruje zużycie mediów – w 2019 roku zmniejszono zużycie wody (o 5%) oraz energii elektrycznej i ogrzewania (o 20%). Firma dąży do zmniejszenia zanieczyszczenia powodowanego przez flotę samochodową. Zakupiono jeden pojazd hybrydowy, zakup kolejnego planuje się w 2020 roku. W dalszym ciągu trwa kampania edukacyjna sortowania odpadów.

W Balcie na Łotwie zamontowano ekonomiczne oświetlenie i rolety przeciwsłoneczne. Spółka planuje redukcję zużycia mediów, wody i energii elektrycznej, prowadzi również utylizację starej elektroniki i segregację papieru. Zarząd pracuje nad wprowadzeniem polityki środowiskowej.

Estoński oddział Lietuvos Draudimas zmniejszył zużycie wody i energii elektrycznej o 1%. Ponadto system oświetlenia w siedzibie głównej w Tallinie został zmieniony na oświetlenie LED.

1 Nie zostały nałożone na nie kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.
9 W przypadku Grupy Alior Banku dane zostały zaprezentowane wyłącznie za Alior Bank z uwagi na ich ograniczoną dostępność w pozostałych spółkach Grupy i jednocześnie ich niewielką istotność.