zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

12.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 12.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Przychody netto z inwestycji 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018 (przekształcone)
Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, w tym: 12 311 11 265
Należności od klientów z tytułu kredytów 9 1191 8 442
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 1 017 824
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 1 268 1 216
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 73 76
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 99 133
Pożyczki 254 231
Skupione wierzytelności 136 107
Pochodne instrumenty zabezpieczające 296 190
Należności 2 3
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 47 43
Przychody z dywidend, w tym: 57 68
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 35 38
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 22 30
Różnice kursowe (123) (551)
Przychody z tytułu nieruchomości inwestycyjnych 255 256
Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych (108) (104)
Koszty działalności inwestycyjnej (26) (23)
Pozostałe 25 33
Przychody netto z inwestycji, razem 12 391 10 944

1 w tym 159 mln pomniejszenia przychodu z tytułu zwrotu kosztów kredytu w związku z wyrokiem TSUE. Dodatkowe informacje dotyczące tej kwestii zaprezentowano w punkcie 43.3.