zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Finansowanie dłużne PZU, Banku Pekao oraz Alior Bank

Raport Roczny 2019 > Finansowanie dłużne PZU, Banku Pekao oraz Alior Bank
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

PZU

Obligacje PZU: PLPZU0000037 na kwotę 2,25 mld zł

30 czerwca 2017 roku PZU przeprowadził największą w historii emisję obligacji podporządkowanych (w polskich złotych) w sektorze finansowym w Polsce, będącą jednocześnie pierwszą emisją w kraju zgodną z wymogami regulacji Wypłacalność II. Obligacje o wartości 2,25 mld zł są oprocentowane stawką WIBOR6M + 180 p.b. Dzień wykupu przypada na 29 lipca 2027 roku, czyli 10 lat od emisji, z opcją wcześniejszego wykupu po 5 latach.

Obligacje są notowane na rynku Catalyst ASO GPW/Bondspot.

Celem emisji było uzupełnienie kapitałów własnych PZU, po transakcji nabycia pakietu 20% akcji banku Pekao, tak aby utrzymać wskaźnik Wypłacalność II na poziomie nie niższym niż 200%, określonym w Polityce kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU.

Obligacje PZU: XS1082661551 na kwotę 850 mln euro (wykupione 3 lipca 2019 roku)

Grupa PZU (za pośrednictwem w 100% zależnej spółki PZU Finance AB) wyemitowała euroobligacje na łączną kwotę 850 mln euro, które były notowane na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych (Official List, Main Securities Market) oraz na rynku Catalyst ASO GPW/ Bondspot. Seria obligacji (PZU0719) składała się z dwóch zasymilowanych serii (pod jednym kodem ISIN: XS1082661551) o wartości nominalnej 500 i 350 mln euro, wyemitowanych odpowiednio 3 lipca 2014 oraz 16 października 2015 roku.

Zobowiązania wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU. Obligacje były oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 1,375% w skali roku, a kupon był płacony raz w roku. Wykup obligacji został zrealizowany 3 lipca 2019 roku.

Alior Bank

Otwarcie nowego Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A.

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Banku z dnia 5 sierpnia 2019 roku, Bank otworzył Wieloletni Program Emisji Obligacji (Wieloletni Program) umożliwiający przeprowadzanie wielokrotnych emisji niezabezpieczonych obligacji. Łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach Wieloletniego Programu nie przekroczy kwoty 5 mld zł.

10 września 2019 roku decyzją Zarządu Banku został w ramach Wieloletniego Programu ustanowiony program ofertowy obligacji dotyczący emisji niezabezpieczonych, niepodporządkowanych lub podporządkowanych, obligacji na okaziciela do kwoty 1,5 mld zł. Program Ofertowy objęty zostanie prospektem podstawowym sporządzonym przez Bank zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Wniosek o zatwierdzenie prospektu złożony został w KNF 4 października 2019 roku, Na dzień publikacji raportu prospekt nie został zatwierdzony przez KNF.

Zamknięcie dotychczasowego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. 

5 sierpnia 2019 roku Bank zamknął program emisji obligacji własnych ustanowiony uchwałą nr 253/2015 Zarządu Banku z dnia 29 lipca 2015 roku i zaakceptowanego uchwałą nr 54/2015 Rady Nadzorczej Banku z dnia 10 sierpnia 2015 roku.

Emisje i wykupy obligacji przeprowadzone przez Alior Bank w 2019 roku

W 2019 roku Bank nie przeprowadzał żadnych emisji obligacji własnych. Zarząd Banku 4 października 2019 roku podjął uchwałę w sprawie wcześniejszego wykupu w dniu 21 października 2019 roku obligacji własnych serii C o łącznej wartości nominalnej 80 mln zł, wyemitowanych w dniu 21 października 2014 roku przez Meritum Bank ICB SA (obecnie Alior Bank S.A.), których ostateczny termin wykupu przypadał na dzień 21 października 2022 roku. Obligacje zostały wykupione i umorzone.

Bank Pekao

Listy zastawne

W ramach uchwalonego w 2010 roku programu listów zastawnych Pekao za pośrednictwem spółki zależnej Pekao Bank Hipoteczny prowadzi emisję długoterminowych dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych portfelem kredytowym. Program ograniczony jest do wysokości 2 mld zł. Listy zastawne Pekao Banku Hipotecznego mają nadaną, przez agencję Fitch, ocenę ratingową A- z perspektywą stabilną (1 stopień powyżej ratingu Pekao Banku Hipotecznego, którego ryzyko Fitch wycenia na BBB+). 

Łączna wartość zobowiązań Spółki z tytułu listów zastawnych na 31 grudnia 2018 roku wyniosła 1,3 mld zł. Zobowiązania z tytułu listów zastawnych z terminem wymagalności do 1 roku stanowią 6,8%, od 1 roku do 3 lat 47,6%, od 3 lat do 5 lat 21,2% oraz od 5 lat do 10 lat 24,4% wartości nominalnej ogółem. 

Obligacje podporządkowane

30 października 2017 roku Pekao uplasował pierwszą emisję obligacji podporządkowanych o wartości 1,25 mld zł, która miała na celu podwyższenie współczynników kapitałowych. Obligacje mają 10-letni okres zapadalności oraz prawo do przedterminowego wykupu po pięciu latach od emisji. Oprocentowanie zostało oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększoną o ustaloną marżę w wysokości 1,52%. Po otrzymaniu 21 grudnia 2017 roku zgody Komisji Nadzoru Finansowego środki z emisji zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału Tier II Banku. 

15 października 2018 roku Pekao wyemitował obligacje podporządkowane kolejnych serii B i C o wartości odpowiednio 550 mln i 200 mln zł. Obligacje serii B mają 10-letni okres zapadalności, natomiast serii C mają 15-letni okres zapadalności. Obie serie oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej równej sumie stopy bazowej WIBOR6M oraz marży wynoszącej odpowiednio 1,55 p.p. (dla obligacji serii B) i 1,80 p.p. (dla obligacji serii C). Obligacje mają prawo do przedterminowego wykupu pięć lat do daty zapadalności. W rezultacie zakwalifikowania obligacji serii B oraz obligacji serii C jako instrumentów w kapitale Tier II, po zgodzie Komisji Nadzoru Finansowego 18 października 2019 roku (dla obligacji serii C) oraz 16 listopada 2019 roku (dla obligacji serii B), nastąpił wzrost łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) dla banku i grupy kapitałowej banku.   

4 czerwca 2019 roku Pekao wyemitował obligacje podporządkowane serii D o wartości 350 mln zł. Obligacje serii D mają 12-letni okres spłaty oraz prawo do przedterminowego wykupu po siedmiu latach od emisji. Oprocentowanie zostało oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększoną o ustaloną marżę w wysokości 1,70%. Po otrzymaniu 3 lipca 2019 roku zgody Komisji Nadzoru Finansowego środki z emisji zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału Tier II Banku. Dodatkowo, 4 grudnia 2019 roku Bank wyemitował obligacje podporządkowane serii D1 o wartości nominalnej 400 mln zł i parametrach identycznych z serią D. 11 grudnia 2019 roku Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego wyrażającą zgodę na zakwalifikowanie przez Bank obligacji serii D1 jako instrumentów w kapitale Tier II Banku. 

Z dniem 30 grudnia 2019 roku obie serie obligacji zostały zasymilowane i oznaczone przez KDPW jednym kodem ISIN. 

Wszystkie serie obligacji podporządkowanych wyemitowanych przez Pekao są notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. 

Pozostałe obligacje niezabezpieczone

Poszczególne podmioty Grupy Pekao posiadają programy emisji obligacji niezabezpieczonych, gwarantowanych przez Bank Pekao. Instrumenty te służą dywersyfikacji źródeł finansowania, w szczególności zwiększają udział aktywów Spółek Zależnych Banku finansowanych bezpośrednio z rynku hurtowego. 

W 2019 roku, w ramach programu emisji obligacji emitenta do kwoty 1,0 mld zł, Pekao Bank Hipoteczny przeprowadził 2 emisje obligacji: 150 mln zł z terminem wymagalności 6 miesięcy i 150 mln z wymagalnością 1 rok. 

Wśród emisji przeprowadzanych przez Pekao Leasing (program emisji 3,0 mld zł) i Pekao Faktoring (program emisji 5,0 mld zł) dominują regularnie odnawiane papiery o terminach wymagalności od 3 miesięcy do 1 roku. Na 31 grudnia 2019 roku zobowiązania z tytułu emisji tych dwóch podmiotów wynosiły 3,077 mld zł.