zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Relacje inwestorskie PZU

Raport Roczny 2019 > Relacje inwestorskie PZU
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Dążąc do spełnienia najwyższych standardów w zakresie ładu informacyjnego oraz wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjnym różnych grup interesariuszy, Zarząd PZU podejmuje liczne działania w obszarze relacji inwestorskich zmierzające do zwiększania transparentności spółki i zapewnienia równego dostępu do informacji. Dlatego PZU konsekwentnie stosuje „Zasady prowadzenia polityki informacyjnej PZU względem uczestników rynku kapitałowego”.

Struktura akcjonariatu PZU

Zgodnie z raportami bieżącymi, dotyczącymi zaangażowania akcjonariuszy w kapitale zakładowym i głosach na Walnym zgromadzeniu, na 31 grudnia 2019 roku jedynym akcjonariuszem kontrolującym powyżej 5% akcji PZU był Skarb Państwa RP (34,2%). W lipcu 2019 roku Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny poinformował o zejściu poniżej 5% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu PZU KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJONARIUSZE PZU.

Struktura akcjonariatu PZU - główne grupy inwestorów 

Według badania1 przeprowadzonego na koniec 2019 roku, struktura akcjonariatu PZU pozostawała stabilna. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 0,4 p.p. r/r do 35,4%, kosztem spadku inwestorów krajowych, co głównie było związane ze zmniejszeniem udziału OFE RYNEK AKCJI I OBLIGACJI. Udział inwestorów indywidualnych pozostał na zbliżonym poziomie do 2018 roku i wyniósł 7,5%.

W 2019 roku utrzymywał się wzrost zaangażowania inwestorów z Ameryki Północnej. Na koniec 2019 roku wyniósł on 14,7%, tj. wzrost o 1,5 p.p. r/r (jeszcze w 2014 2014 roku było to 5,1%). 

W strukturze akcjonariuszy instytucjonalnych z Europy (z wyłączeniem polskiego Skarbu Państwa) dominującą pozycję utrzymywali inwestorzy z Wielkiej Brytanii – 18,1%.

W porównaniu do 2018 roku, wśród inwestorów posiadających kilkuprocentowy udział, pojawiły się fundusze z Norwegii i Szwecji. 

Udział OFE i TFI w strukturze akcjonariatu PZU 2015-2019 

Inwestorzy z Ameryki Północnej 2015-2019 

Struktura geograficzna akcjonariatu PZU 


Komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

W 2019 roku PZU kontynuował organizację cyklicznych spotkań z udziałem przedstawicieli zarządu w związku z publikacją wyników kwartalnych. Dodatkowym ważnym wydarzeniem była aktualizacja strategii. Wszystkie wydarzenia korporacyjne dla uczestników rynku kapitałowego były transmitowane na żywo w internecie (z symultanicznym tłumaczeniem na język angielski). Nagrania z tych spotkań są dostępne na stronie internetowej PZU w sekcji relacji inwestorskich https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/do-pobrania.

15 MARZEC

Realizacja strategii 2018 #nowePZU

14 MAJ

Sprawozdanie za I kwartał 2019

24 MAJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

29 SIERPIEŃ

Sprawozdanie za I półrocze 2019

06 WRZESIEŃ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

14 LISTOPAD

Raport za III kw. 2019

 

Najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia i plany po raz kolejny zostały zaprezentowane w formie Raportu Rocznego online raportroczny2018.pzu.pl. Użytkownicy dostali do dyspozycji narzędzia pozwalające na wielopłaszczyznową analizę zdarzeń korporacyjnych, makroekonomicznych oraz wyników finansowych. W raporcie znalazły się interaktywne infografiki, animacje oraz materiały video, które w zwięzły sposób prezentują działalność Grupy PZU w 2018 roku.

Działania skierowane do inwestorów instytucjonalnych

W 2019 roku przedstawiciele PZU uczestniczyli w:

 • 3 (w 2018: 2) non-deal roadshows w Nowym Jorku, Paryżu oraz we Frankfurcie;
 • 16 (w 2018: 14) zagranicznych konferencjach finansowych z udziałem globalnych inwestorów instytucjonalnych;
 • 4 (w 2018: 6) konferencjach dla inwestorów instytucjonalnych w Warszawie;

w czasie których miało miejsce prawie 150 spotkań z około 240 zarządzającymi i analitykami reprezentującymi fundusze i firmy zarządzające aktywami. 

Ponadto, w 2019 roku wzrosła liczba spotkań bezpośrednich oraz prowadzonych przy użyciu środków zdalnej komunikacji z inwestorami, zwłaszcza zagranicznymi, w siedzibie spółki. Przedstawiciele PZU uczestniczyli w około 40 spotkaniach i telekonferencjach, w których wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących firmy zarządzające aktywami oraz w około 70 spotkaniach i telekonferencjach z analitykami wydającymi rekomendacje dla akcji PZU. 

Odwiedzone centra inwestycyjne w 2019 roku (liczba wizyt) 

Działania adresowane do inwestorów indywidualnych

W 2019 roku PZU prowadził aktywny dialog z inwestorami indywidualnymi dostarczając im rzetelnej i aktualnej informacji na temat działalności PZU, branży ubezpieczeniowej oraz wyników finansowych. W tym zakresie PZU realizował zarówno projekty ukierunkowane na komunikację (m.in. raport online, newsletter, factsheet, mailing), jak i podejmował pro-aktywne działania mające na celu umożliwienie bezpośredniego kontaktu inwestorom z przedstawicielami Spółki, w szczególności: 

 • po raz dziewiąty uczestniczył w największej w Polsce konferencji dla inwestorów indywidualnych w Europie Środkowo-Wschodniej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: XXIII edycji konferencji WallStreet w Karpaczu;
 • przeprowadził 4 czaty z inwestorami indywidualnymi z udziałem Członka Zarządu PZU, odpowiedzialnego za Pion Finansowy w Grupie PZU po każdorazowej publikacji kwartalnych wyników finansowych. 

PZU również nieprzerwanie od 2012 roku uczestniczy w Programie „10 na 10 – komunikuj się skutecznie”, realizowanym przez Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, którego celem jest propagowanie wysokich standardów w zakresie komunikacji spółek giełdowych z inwestorami indywidualnymi.

Wyróżnienia i nagrody za działania RI

Działalność PZU w obszarze relacji inwestorskich jest wysoko oceniana zarówno przez inwestorów, analityków, jak i media. W 2019 roku PZU otrzymał w tej dziedzinie m. in. następujące nagrody i wyróżnienia:

 • II miejsce dla CEO Grupy PZU Pawła Surówki w badaniu Extel 2019, w rankingu najlepszych CEO dla relacji inwestorskich w Polsce;
 • nagrodę specjalną „The Best of the Best” w konkursie „The Best Annual Report 2018”, dołączając tym samym do grona najlepiej raportujących spółek giełdowych;
 • nagrodę specjalną za najlepszy raport roczny on-line w kategorii „Banki i instytucje finansowe”;
 • nagrodę za najlepszy serwis Relacji Inwestorskich w konkursie Złota Strona Emitent (spółki giełdowe należące do indeksu WIG20 i mWIG40);
 • wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności zgodne z MSSF/MSR w kategorii „Banki i instytucje finansowe". 

Cele RI na 2020 rok

Główne cele relacji inwestorskich PZU na 2020 rok:

 • umacnianie dobrych relacji pomiędzy Zarządem PZU a środowiskiem inwestorskim zarówno na rynku lokalnym jak i globalnym;
 • zapewnienie zrozumienia i aprobaty dla strategii biznesowej PZU wśród inwestorów i analityków;
 • zapewnienie pojemnego i szerokiego rynku dla akcji i obligacji PZU – poprzez kontynuację działań pro-inwestorskich mających na celu budowę zdywersyfikowanej (geograficznie, liczebnie i profilowo) bazy znających spółkę i dobrze poinformowanych inwestorów;
 • zapewnienie rzetelnej wyceny akcji PZU, poprzez dostarczenie analitykom banków inwestycyjnych i domów maklerskich (sell-side) wysokiej jakości informacji dotyczącej działalności PZU, trendów w branży, czynników wpływających na wyniki finansowe oraz informacji zwrotnej po analizie wydanych przez nich rekomendacji;
 • zwiększenie pokrycia analitycznego sell-side w szczególności wśród zagranicznych banków inwestycyjnych;
 • dostarczanie Zarządowi PZU regularnej informacji zwrotnej na temat postrzegania PZU wśród uczestników rynku kapitałowego oraz szerokiej wiedzy o obecnych i potencjalnych akcjonariuszach spółki;
 • monitoring sentymentu inwestorów do akcji PZU oraz zmian w strukturze akcjonariatu w celu dostosowania najbardziej adekwatnych działań i narzędzi relacji inwestorskich;
 • rozwój narzędzi cyfrowych lepiej adresujących potrzeby inwestorów m.in. implementacja nowych rozwiązań do raportu rocznego online oraz poprawa funkcjonalności serwisu relacji inwestorskich; 
 • poszerzenie zakresu raportowania niefinansowego;
 • raportowanie danych w zakresie śladu węglowego;
 • uruchomienie programu lojalnościowego.

1 Badanie struktury akcjonariatu realizowane przez firmę IPREO