zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

30.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 30.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2019 Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Nierucho-mości Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu 1 109 226 198 2 780 485 4 798
Ujęcie aktywów z tytułu prawa do użytkowania na moment zastosowania MSSF 16 76 3 - 1 168 3 1 250
Zmiany: 42 38 59 34 108 281
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 107 37 295 21 18 478
- zwiększenie aktywów z tytułu prawa do użytkowania - 40 - 168 - 208
- zmiana składu grupy 4 1 1 33 60 99
- sprzedaż i likwidacja (84) (55) - (55) (18) (212)
- zmniejszenia aktywów z tytułu prawa do użytkowania (rozwiązanie umów, sprzedaż) (57) - - (78) - (135)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 (25) (1) - (82) (4) (112)
- przeniesienie do i z nieruchomości inwestycyjnych - - - (3) - (3)
- przeniesienia 102 44 (231) 43 42 -
- różnice kursowe i pozostałe (5) (28) (6) (13) 10 (42)
Wartość brutto na koniec okresu 1 227 267 257 3 982 596 6 329
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (576) (88) - (617) (233) (1 514)
Zmiany: (101) - - (351) (27) (479)
- amortyzacja za okres (172) (23) - (139) (45) (379)
- amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania (19) (13) - (264) (1) (297)
- sprzedaż i likwidacja 66 36 - 21 16 139
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 24 1 - 30 3 58
- różnice kursowe i pozostałe - (1) - 1 - -
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (677) (88) - (968) (260) (1 993)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (4) - - (85) (11) (100)
Zmiany odniesione na pozostałe koszty operacyjne (5) - - (5) (1) (11)
Inne zmiany - - - (3) 4 1
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (9) - - (93) (8) (110)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 541 179 257 2 921 328 4 226
- w tym wartość netto aktywów z tytułu prawa do użytkowania - 30 - 994 2 1 026

Wartość aktywów z tytułu prawa do użytkowania zaprezentowano w punkcie 47.

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2018 Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Nierucho-mości Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem
             
Wartość brutto na początek okresu 1 014 204 181 2 766 443 4 608
Zmiany: 95 22 17 14 42 190
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 64 26 237 51 30 408
- zmiana składu grupy - - - - 2 2
- sprzedaż i likwidacja (64) (37) (6) (79) (42) (228)
- przeniesienie z kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - 31 - 31
- przeniesienie do i z nieruchomości inwestycyjnych - - - (24) - (24)
- przeniesienia 78 27 (167) 30 32 -
- różnice kursowe i pozostałe 17 6 (47) 5 20 1
Wartość brutto na koniec okresu 1 109 226 198 2 780 485 4 798
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (449) (77) - (471) (217) (1 214)
Zmiany: (127) (11) - (146) (16) (300)
- amortyzacja za okres (179) (33) - (157) (46) (415)
- sprzedaż i likwidacja 52 22 - 8 30 112
- różnice kursowe i pozostałe - - - 3 - 3
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (576) (88) - (617) (233) (1 514)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (10) - (5) (80) (12) (107)
Zmiany odniesione na: (1) - - (20) - (21)
- pozostałe koszty operacyjne (1) - - (36) - (37)
- pozostałe przychody operacyjne - - - 16 - 16
Inne zmiany 7 - 5 15 1 28
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (4) - - (85) (11) (100)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 529 138 198 2 078 241 3 184

W pozycjach „przeniesienia do i z nieruchomości inwestycyjnych” przedstawiono wartości analogiczne do wyjaśnionych w punkcie 31.