zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

15.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 15.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Inwestycyjne (lokacyjne) instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 522 165
Instrumenty kapitałowe 122 (162)
Dłużne papiery wartościowe 139 495
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 261 (168)
Instrumenty pochodne 325 537
Wycena zobowiązań wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych (5) 15
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) (10) 20
Nieruchomości inwestycyjne 2 30
Należności od klientów z tytułu kredytów 3 3
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej, razem 837 770