zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Poprawa warunków życia w lokalnym otoczeniu

Raport Roczny 2019 > Poprawa warunków życia w lokalnym otoczeniu
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Pomoc to moc

PZU, jako firma odpowiedzialna społecznie, ma świadomość, że optymalnym sposobem zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych było oddanie im inicjatywy. Adresując bezpośrednio do nich akcję prewencyjną „Pomoc to Moc”, zachęcało społeczności do określenia potrzeb w ich otoczeniu. Dawało im również narzędzie do podejmowania działań na rzecz ich wspólnego dobra.

Akcja „Pomoc to moc” została uruchomiona w marcu 2018 roku i była kontynuowana w roku 2019. PZU oddał społecznościom lokalnym inicjatywę wpływania na poprawę bezpieczeństwa i ochronę zdrowia w lokalnym środowisku. Mieszkańcy we współpracy z organizacjami pozarządowymi aktywizowali się w celu identyfikowania potrzeb swojego otoczenia i mieli możliwość działania na rzecz dobra wspólnego zgodnie z hasłem akcji „Zdrowa i bezpieczna rodzina”.

W 2019 roku adresatami akcji „Pomoc to moc” było ponad 4 mln osób, a do społeczności lokalnych trafiło dofinansowanie o wartości ponad 3,7 mln zł z przeznaczeniem na działania lokalne służące poprawie bezpieczeństwa i promocji zdrowego stylu życia.

Dodatkowym kierunkiem tej akcji prewencyjnej było zorganizowanie wsparcia dla ochotniczej straży pożarnej. Dzięki temu jednostki OSP miały możliwość ubiegania się o fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Łączna kwota dofinansowania przekazana strażakom ochotnikom to ponad 5 mln zł. Pomoc otrzymało 306 jednostek OSP, które zostały doposażone w specjalistyczny sprzęt, m.in.:

 • sprzęt ratownictwa technicznego: agregaty hydrauliczne, nożyce, rozpieracze ramieniowe, rozpieracze kolumnowe, nożyco-rozpieracze, zestawy hydrauliczne do wyważania drzwi i/lub cięcia pedałów;
 • sprzęt do udzielania pierwszej pomocy: zestawy medyczne PSP R1, deski ortopedyczne, defibrylatory AED;
 • sprzęt do walki ze skutkami anomalii pogodowych: pilarki spalinowe, pilarki ratownicze, przecinarki spalinowe, pompy i motopompy, agregaty prądotwórcze, maszty oświetleniowe.
DOBRA PRAKTYKA

Pomoc osobom fizycznym

Fundacja PZU przyznaje dotacje osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wspiera je głównie w zakresie finansowania leczenia, rehabilitacji, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego. W 2019 roku przyznano dotacje 385 osobom.

DOBRA PRAKTYKA

Współpraca z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci – stypendia dla zdolnych dzieci

Celem Fundacji PZU jest promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja PZU wspiera kilka obszarów, w tym edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki do lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego oraz kulturalnego dzieci i młodzieży.

Fundacja PZU jest partnerem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci od 2012 roku. W ramach „Programu pomocy wybitnie zdolnym” finansuje rocznie stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski – młodych naukowców, muzyków, plastyków, tancerzy. Celem programu jest wszechstronne i merytoryczne wsparcie uczestników przez organizację dla nich obozów, warsztatów, seminariów, staży badawczych, koncertów i wystaw. Zajęcia prowadzone są we współpracy z czołowymi placówkami naukowymi.

W roku szkolnym 2018/2019 do programu zakwalifikowanych było 533 uczniów.

DOBRA PRAKTYKA
Konkursy dotacyjne Fundacji PZU

Dotacje konkursowe to rodzaj programu skierowanego do organizacji pozarządowych, których aktywność jest zgodna z obszarami działalności Fundacji PZU oraz zakresem określonym w regulaminach poszczególnych konkursów. O dotacje w konkursach mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe realizujące projekty na obszarach wiejskich i w małych miastach, najlepiej znające lokalne problemy. Fakt dostrzegania najistotniejszych potrzeb małych społeczności gwarantuje właściwą realizację zaplanowanych działań.

Fundacja PZU nieprzerwanie od 15 lat prowadzi ogólnopolskie konkursy dotacyjne umożliwiające organizacjom pozarządowym realizację projektów na rzecz środowisk lokalnych w małych miejscowościach i wsiach. W ramach konkursu „Z Fundacją PZU po lekcjach” wspiera organizacje, które uruchamiają ciekawe i rozwijające zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży. Konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” umożliwia realizację działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością, zaś „Fundacja PZU z kulturą” zwiększa dostęp do kultury wysokiej.

W 2019 roku przyznano dotacje na realizację 69 projektów, które objęły 6 070 beneficjentów.

DOBRA PRAKTYKA

Ideathon – Chcieć to MÓC

To pierwsze w Polsce wydarzenie zorganizowane przez dziewięć firm zrzeszonych w inicjatywie Human Explorers – Ideathon społeczny. Jego celem było wypracowanie nowych rozwiązań służących poprawie sytuacji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Partnerem społecznym wydarzenia była Fundacja Integracja. Alior Bank, wspólnie z pozostałymi firmami, chciał pokazać światu nową formę zaangażowania społecznego – kompetencyjne i twórcze wsparcie partnera społecznego w realizowaniu jego działalności społecznej.

KLUCZOWE LICZBY

 • 25 godzin pracy;
 • ponad 100 uczestników;
 • 9 różnych firm;
 • 12 kreatywnych rozwiązań, by poprawić sytuację zawodową osób z niepełnosprawnościami.  

Wolontariat

Program Wolontariatu Pracowniczego działa w PZU od 2012 roku i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród pracowników. Ogólnopolskie i regionalne programy wolontariackie PZU koordynuje Fundacja PZU, a krajowy koordynator wolontariatu pracowniczego na bieżąco współpracuje z regionalnymi liderami wolontariatu PZU.

W listopadzie 2019 roku, w Chorzowie, odbyło się szkolenie dla Regionalnych Liderów Wolontariatu PZU. Skupiono się na przełamywaniu lęków poprzez działania na rzecz osób chorych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Był to czas na poznanie siebie, integrację między liderami oraz zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności.

W ramach szkolenia liderzy wzięli udział w akcji wolontariackiej zorganizowanej we współpracy z Fundacją Iskierka. W trzech miejscach o tej samej porze powstały choinki – w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko i w biurze Fundacji Iskierka. Wolontariusze, wraz z chorymi dziećmi, rysowali, malowali, wycinali, wyklejali kolorowe bombki, które na koniec zawisły na wspólnie pomalowanej zielonej choince.

Każdego roku Fundacja PZU organizuje dwie edycje konkursu „Wolontariat to radość działania”, w którym pracownikom przyznawane są granty w wysokości do 5 tys. zł na realizację ich pomysłów. Wnioski może zgłaszać każdy pracownik, który chce zaangażować się w pomoc innym i mieć wpływ na otoczenie. Szczegółowe zasady konkursu zawarte są w regulaminie, który obowiązuje w spółkach PZU i PZU Życie.

W spółkach PZU i PZU Życie obowiązuje Regulamin Wolontariatu Pracowniczego Grupy PZU.

„Było bardzo interesująco i zaskakująco. Refleksje mam do dziś. Mogłam się zmierzyć z czymś, czego nigdy nie poznałam i nawet nie przychodziło mi do głowy, żeby do takiego tematu podejść. Więc zburzyłam mur, który postawiłam przez swoje wewnętrzne lęki. Dla mnie są to szkolenia mojego życia. Wiem już, że to będą wspomnienia do końca życia. Dla mnie najważniejsze było to, że zetknęłam się z czymś, czego nigdy nie doświadczyłam, czego się bałam, o czym nawet w najgorszych chwilach nie myślałam.”

Agata Pytlas, Regionalny Lider Wolontariatu Opole, Centrum Operacji Opole, PZU

„Jak wracam z naszych spotkań, jestem niesamowicie naładowany pozytywną energią! Gdzieś przeczytałem cytat pasujący do sytuacji naszej i osób, którym pomagaliśmy w ten weekend: „Bo w życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę. Chodzi o to, żeby nauczyć się tańczyć w deszczu.”Mateusz Piekarski, Regionalny Lider Wolontariatu Lublin, Biuro Nieruchomości PZU i PZU Życie

  „Cenię możliwość nowych doświadczeń, jakie dają mi szkolenia Fundacji PZU. Bogatsza o nową wiedzę, nadal przechodzę przez kolejne etapy uczuć. Doświadczenie, radość, refleksja, wzruszenie, dystans do wielu spraw – to emocje związane z tegoroczną akcją. Temat był trudny, ale obszar zdecydowanie wart poznania. W szpitalu, na oddziale chorób nowotworowych poznałam cudowne dzieciaki, które mimo osłabienia chorobą są fantastycznie radosne i zadziorne, jak wszystkie dzieci. Rozmowy z innymi liderami, jak zawsze, inspirują mnie wolontariacko, zawodowo oraz życiowo. Cieszę się, że mogłam spotkać na swojej drodze fantastycznych ludzi – RLW, Ludzi z Iskierki, Dzieci i ich niezwykle dzielnych Rodziców.”

Renata Zbrojewska, Regionalny Lider Wolontariatu Opole, Centrum Operacji Opole, PZU

DOBRA PRAKTYKA

Akademia Liderów Wolontariatu PZU to grupa pracowników prowadzących na poziomie regionalnym działania informacyjne i promocyjne związane z wolontariatem pracowniczym. Należy do niej obecnie 47 Regionalnych Liderów Wolontariatu PZU, którzy regularnie angażują się w działania społeczne. Fundacja PZU organizuje specjalne szkolenia dla liderów, podnosząc ich kompetencje oraz umiejętność komunikowania o działaniach wolontariackich, zachęcania do angażowania się i motywowania pracowników. 

KLUCZOWE LICZBY dotyczące PZU i PZU Życie  

2018 2019
Regionalni liderzy wolontariatu 40 47
Wolontariusze z PZU 630 1 170
Wolontariusze spoza firmy zaproszeni do działań wolontariackich przez pracowników 753 997
Liczba godzin przeznaczonych na wolontariat przez pracowników PZU 11 674 17 873
Liczba godzin przeznaczonych na wolontariat przez osoby spoza firmy 11 105 18 619
Liczba autorskich projektów wolontariackich pracowników PZU 77 109
Liczba akcji wolontariackich zorganizowanych przez Fundację PZU 4 8
Liczba beneficjentów  12 945 175 823

Wybrane przykłady działań wolontariackich pracowników w 2019 roku1:

 • Wolontariusze PZU z Dąbrowy Górniczej we współpracy z profesjonalnymi płetwonurkami zorganizowali praktyczne zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na zamarzniętych akwenach wodnych. Uczyli, jak aktywnie i bezpiecznie spędzać czas uprawiając sporty zimowe.
 • Podopieczni Fundacji dla Rodaka zyskali unikalną szansę wglądu w świat nowych technologii i innowacji oraz ich zastosowania w biznesie na przykładzie Grupy PZU. Pracownicy Biura Efektywności Sprzedaży, Biura Zarządzania Kadrami, Biura Zarządzania IT, Biura Rozwoju Systemów IT podzielili się swoimi doświadczeniami i kompetencjami z młodymi ludźmi, którzy studiują na kierunkach technicznych.
 • Nastoletni piłkarze z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Celsium” Skarżysko-Kamienna na cztery dni oderwali się od elektronicznej rzeczywistości, uczestnicząc w rajdzie pn. „Świętokrzyskie Rowerowe Beztelefonowe” zorganizowanym przez wolontariuszy PZU. Młodzi poznali też zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy oraz budowę roweru.
 • Dzięki wolontariuszom PZU na opolskim rynku został zorganizowany międzypokoleniowy plener malarski.

  Projekt „Namaluj mi świat” realizowany był wspólnie z Centrum Seniora oraz opolskimi szkołami i przedszkolami. Wszystkie wykonane podczas happeningu prace trafiły na wystawy w różnych instytucjach Opola np. w Ratuszu, Centrum Seniora, placówkach opieki, siedzibie PZU i dworcu głównym PKP.
 • W ramach projektu pt. „Przejezdne schronisko od przyjaciół z Fundacji PZU” powstała droga w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Korabiewicach.

  Wolontariusze zbudowali kawałek ciągu komunikacyjnego – zakupili żwir i gruz, a następnie przygotowali podłoże. Pomagali też w pracach w stodole i stajni. Wszyscy wzięli udział w warsztatach z pracownikiem schroniska i psami, aby poznać język zwierząt i uwrażliwić się na ich potrzeby. Na koniec, zgodnie z filozofią zero waste, robili zabawki, które były sprzedawane podczas dnia otwartego w schronisku.
 • „Paka dla zwierzaka” to projekt zrealizowany  w Warszawie, Krakowie i Gdańsku przez Alior Bank. Podczas warsztatów krawieckich wolontariusze wykonali 110 legowisk i pięć drapaków dla bezpańskich zwierząt. W trzech warsztatach trwających siedem godzin wzięło udział 41 osób. Dodatkowo, w ramach zorganizowanej zbiórki na rzecz schronisk dla bezpańskich zwierząt, zebrano m.in. 600 kg karmy i przysmaków, 200 koców  i ręczników oraz kilkadziesiąt zabawek, smyczy  i obroży.
 • O tym, że ruch to zdrowie, a szczególnie ruch na świeżym powietrzu, wie każdy. O tym, że zdrowa rodzina to szczęśliwa rodzina, z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać. To był punkt wyjścia wolontariuszy PZU z Milicza, którzy zrealizowali projekt pt. „Aktywne, bezpieczne, kreatywne wakacje z PZU”. Zorganizowali różne aktywności, m.in. spływ kajakowy, sportowe turnieje rodzinne, warsztaty manualne. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dodatkowo przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa nad wodą.
 • „Bez barier” to był projekt wolontariuszy PZU z Elbląga skierowany do wszystkich osób, które w sercach mają miejsce na empatię, integrację oraz ochotę na wspólną zabawę.

  W czerwcu 2019 roku w Piastowie koło Milejewa zorganizowali innowacyjną integrację. Odbyły się zawody w piłce siatkowej plażowej, tenisie stołowym, rzucie podkową. W zawodach uczestniczyły osoby z różnymi niepełnosprawnościami, osoby na wózkach inwalidzkich oraz osoby zdrowe. W ramach projektu dodatkowo zorganizowali II Integracyjny Turniej w Squasha. Celem turnieju była weryfikacja zdobytych dotychczas umiejętności. To nagroda za dotychczasowe wyniki w sferze życiowej i sportowej, a co najważniejsze integracja społeczna, łamanie barier i stereotypów. Rywalizacja w tych warunkach przede wszystkim stwarza możliwość rehabilitacji poprzez sport.
 • Alior Bank był inicjatorem akcji „Podaruj prezent” – inicjatywy świątecznej, w ramach której pracownicy odpowiadali na wyrażone w listach potrzeby  i marzenia podopiecznych partnerów społecznych Banku. W akcję zaangażowało się ponad 1 300 osób. Ponad 360 osób z 19 różnych placówek, które wskazywali pracownicy, zostało obdarowanych.
 • Przedszkole w Lubaczowie zyskało nową salę rozwoju motorycznego i logopedycznego.

  Wolontariusze PZU przystosowali pomieszczenie do celów terapeutycznych remontując je od podstaw - położyli gładzie, płyty kartonowo-gipsowe, podwieszany sufit, a następnie odmalowali ściany. Ostatnim etapem było położenie paneli oraz wyposażenie sali.
 • Wolontariusze PZU z Wrocławia wyremontowali świetlicę wiejską w Sulistrowicach. Sala po remoncie stała się wielofunkcyjnym, multimedialnym pomieszczeniem w stylu industrialnego loftu. Skute zostały ściany i oczyszczono cegłę klinkierową. Zamontowany w suficie został zestaw nagłośnieniowy oraz nowe oświetlenie. Pomalowano sufit, obramowania przyokienne, ściany. Zakupione zostały krzesła typu ISO, pufy, stojak na rzutnik i zestaw nagłośnieniowy.
 • Alior Bank został w 2019 roku partnerem strategicznym Fundacji zaczytani.org.

  Bank włączył się w realizowaną przez partnera akcję „Wielka zbiórka książek”. Jest to ogólnopolska akcja społeczna, w którą włączają się zarówno osoby prywatne (darczyńcy), jak i instytucje, takie jak przedszkola, szkoły, urzędy, muzea (punkty zbiórek). W wielkiej zbiórce książek wzięli udział pracownicy nie tylko banku, ale również ponad 100 oddziałów spełniających funkcję otwartych punktów zbiórki, do których każdy mógł przynieść książki przeznaczone na cel akcji. Około 36 tys. książek zostało przekazanych Fundacji, a dalej do szpitali, domów pomocy, świetlic, domów dziecka i innych instytucji. Dzięki dołączeniu oddziałów Alior Bank do akcji „Wielka zbiórka książek” inicjatywa rozszerzyła się z 7 do 77 miast w całej Polsce.
 • W ramach inicjatywy Zaczytana Akademia realizowanej wraz z Fundacją zaczytani.org prawie  100 pracowników Alior Bank wzięło udział  w szkoleniach z bajkoterapii i uzyskało certyfikat bajkoedukatora. Osoby te regularnie chodzą do szpitali, prowadząc zajęcia z bajkoterapii dla dzieci – oprócz czytania, omawiają lektury, prowadzą ćwiczenia, zabawy i spędzają z chorymi czas. Wolontariusze banku będący również bajkoedukatorami wzięli udział  w Festiwalu Języka Polskiego, którego mecenasem jest Alior Bank. W ramach Festiwalu razem z członkami Fundacji prowadzili zajęcia i warsztaty z bajkoedukacji dla najmłodszych uczestników festiwalu, a także zajęcia edukacyjne dla ich rodziców

1 W 2019 pracownicy zrealizowali łącznie 109 inicjatyw