zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

27.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 27.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2019 Oprogra-mowanie, licencje i podobne wartości Znaki towarowe Relacje z klientami Wartości niematerialne w toku wytwarzania Inne wartości niema-terialne Wartości niematerial-ne, razem
Wartość brutto na początek okresu 2 563 611 1 900 365 80 5 519
Zmiany: 392 - 15 98 5 510
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 43 - - 486 5 534
- zmiana składu Grupy - 2 18 1 1 22
- przeniesienia 370 - - (377) (1) (8)
- sprzedaż i likwidacja (22) - - (3) - (25)
- różnice kursowe i pozostałe 1 (2) (3) (9) - (13)
Wartość brutto na koniec okresu 2 955 611 1 915 463 85 6 029
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (1 299) - (947) - (64) (2 310)
Zmiany: (363) - (230) - (4) (597)
- amortyzacja za okres (383) - (233) - (8) (624)
- sprzedaż i likwidacja 22 - - - - 22
- przeniesienia - - - - 4 4
- różnice kursowe i pozostałe (2) - 3 - - 1
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (1 662) - (1 177) - (68) (2 907)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (14) - - (11) (4) (29)
Zmiany odniesione w pozostałe koszty operacyjne (1) - - (2) - (3)
Inne zmiany - - - 2 4 6
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (15) - - (11) - (26)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 1 278 611 738 452 17 3 096
   
Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2018 Oprogra-mowanie, licencje i podobne wartości Znaki towarowe Relacje z klientami Wartości niematerialne w toku wytwarzania Inne wartości niema-terialne Wartości niematerial-ne, razem
Wartość brutto na początek okresu 2 312 607 1 891 259 75 5 144
Zmiany: 251 4 9 106 5 375
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 90 - - 341 2 433
- przeniesienia 201 - - (203) 2 -
- sprzedaż i likwidacja (69) - - - (2) (71)
- różnice kursowe i pozostałe 29 4 9 (32) 3 13
Wartość brutto na koniec okresu 2 563 611 1 900 365 80 5 519
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (1 017) - (609) - (53) (1 679)
Zmiany: (282) - (338) - (11) (631)
- amortyzacja za okres (348) - (331) - (9) (688)
- sprzedaż i likwidacja 66 - - - 1 67
- różnice kursowe i pozostałe - - (7) - (3) (10)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (1 299) - (947) - (64) (2 310)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (13) - - (8) (1) (22)
Zmiany odniesione w pozostałe koszty operacyjne (1) - - (3) - (4)
Inne zmiany - - - - (3) (3)
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (14) - - (11) (4) (29)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 1 250 611 953 354 12 3 180

Znaki towarowe, jako wartości niematerialne o nieokreślonym czasie użytkowania poddano testowi na utratę wartości łącznie z CGU, do których należą. Przeprowadzone testy nie wykazały konieczności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości. Dodatkowe informacje o testach zaprezentowano w punkcie 26.3.

Amortyzacja wartości niematerialnych według miejsca wykazania w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 23 22
Koszty akwizycji 36 39
Koszty administracyjne 326 293
Pozostałe koszty operacyjne1 239 334
Amortyzacja, razem 624 688

1 W tym amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek w kwocie 233 mln zł (w 2018 roku: 331 mln zł).