zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

38.3 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 38.3 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Środki w banku centralnym1 2 655 10 496
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 5 132 6 558
Pozostałe 1 1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, razem 7 788 17 055

1 Kwota dotyczy rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez Pekao i Alior Bank na rachunku bieżącym w NBP, w wysokości zgodnej z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej.

Zmiana stanu zobowiązań wynikająca z działalności finansowej w okresie zakończonym 31 grudnia 2019 Stan na początek okresu Ujęcie zobowią-zań z tytułu leasingu (MSSF 16) Zmiany wynikają-ce z przepły-wów pienięż-nych Naliczenia i płatności odsetkowe oraz rozliczenia dyskonta i premii Różnice kursowe Zmiana składu grupy Inne zmiany Stan na koniec okresu
Kredyty otrzymane 4 386 - 938 6 33 53 11 5 427
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 12 009 - (2 828) 103 (1) - (10) 9 273
Obligacje 5 922 - (2 022) 74 2 - - 3 976
Certyfikaty depozytowe 4 542 - (631) 29 - - - 3 940
Listy zastawne 1 545 - (175) - (3) - (10) 1 357
Zobowiązania podporządkowane 6 061 - 453 176 - 10 - 6 700
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 540 - 55 4 - - - 599
Zobowiązania z tytułu pożyczek - - (5) - - 5 - -
Zobowiązania z tytułu leasingu 10 1 301 (297) (24) (1) 23 54 1 066
Zobowiązania finansowe, razem 23 006 1 301 (1 684) 265 31 91 55 23 065
   
Zmiana stanu zobowiązań wynikająca z działalności finansowej w okresie zakończonym 31 grudnia 2018 Stan na początek okresu Zmiany wynikające z przepływów pieniężnych Naliczenia i płatności odsetkowe oraz rozliczenia dyskonta i premii Różnice kursowe Stan na koniec okresu
Kredyty otrzymane 3 380 866 3 137 4 386
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 9 610 2 228 (29) 200 12 009
Obligacje 3 821 1 856 56 189 5 922
Certyfikaty depozytowe 4 541 65 (64) - 4 542
Listy zastawne 1 248 307 (21) 11 1 545
Zobowiązania podporządkowane 5 319 549 191 2 6 061
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 1 167 (638) 11 - 540
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 11 - (1) - 10
Zobowiązania finansowe, razem 19 487 3 005 175 339 23 006