zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

14.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 14.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 21 (9)
Instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (3) (3)
Instrumenty wyceniane w zamortyzowanym koszcie 24 (6)
- instrumenty dłużne (8) 9
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych (1) (1)
- pożyczki 33 (14)
Należności od klientów z tytułu kredytów (2 148) (1 673)
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie (2 142) (1 677)
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (6) 4
Należności (36) (116)
Jednostka stowarzyszona – EMC Instytut Medyczny SA (3) (6)
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych, razem (2 166) (1 804)