zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Raport Roczny 2019 > Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Aktywa Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Wartość firmy 26 4 053 3 871
Wartości niematerialne 27 3 096 3 180
Inne aktywa 28 734 562
Odroczone koszty akwizycji 29 1 574 1 546
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 41 1 856 1 512
Rzeczowe aktywa trwałe 30 4 226 3 184
Nieruchomości inwestycyjne 31 1 981 1 697
Jednostki wyceniane metodą praw własności 32 11 17
Należności od klientów z tytułu kredytów 33 194 868 182 054
Pochodne instrumenty finansowe 34 3 107 2 487
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 35 111 416 101 665
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie   45 938 45 234
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody   55 211 38 737
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy   10 267 17 694
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 2 313 2 234
Należności 36 5 737 6 343
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 38 7 788 17 055
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 39 580 1 147
Aktywa, razem   343 340 328 554
 
Kapitały i zobowiązania Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Kapitały      
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej   16 169 14 925
Kapitał podstawowy 40.1 86 86
Pozostałe kapitały 40.3 13 036 12 566
Niepodzielony wynik   3 047 2 273
Strata z lat ubiegłych   (248) (940)
Zysk netto   3 295 3 213
Udziały niekontrolujące   23 119 22 482
Kapitały, razem   39 288 37 407
       
Zobowiązania      
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 41 47 329 45 839
Rezerwy na świadczenia pracownicze 42 534 531
Inne rezerwy 43 867 519
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 734 486
Zobowiązania finansowe 45 246 490 236 316
Inne zobowiązania 46 8 069 7 407
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 39 29 49
Zobowiązania, razem   304 052 291 147
Kapitały i zobowiązania, razem   343 340 328 554