zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

6.6 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 6.6 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Ubezpieczenia korporacyjne (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018
Składki przypisane brutto na zewnątrz 3 264 3 059
Składki przypisane brutto między segmentami 52 38
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 3 316 3 097
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (283) (322)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 3 033 2 775
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (786) (582)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 229 133
Składki zarobione netto 2 476 2 326
Dochody z lokat, w tym: 100 113
operacje na zewnątrz 100 113
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 32 50
Przychody 2 608 2 489
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe (1 610) (1 591)
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto 7 2
Koszty akwizycji (519) (477)
Koszty administracyjne (131) (131)
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 43 39
     
Pozostałe (71) (63)
Wynik na ubezpieczeniach 327 268
 
Ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018
Składki przypisane brutto na zewnątrz 10 332 10 325
Składki przypisane brutto między segmentami 71 76
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 10 403 10 401
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (21) (106)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 10 382 10 295
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (149) (113)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 28 (14)
Składki zarobione netto 10 261 10 168
Dochody z lokat, w tym: 481 526
operacje na zewnątrz 481 526
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 126 114
Przychody 10 868 10 808
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe (6 410) (6 171)
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto (1) (44)
Koszty akwizycji (1 986) (1 890)
Koszty administracyjne (651) (594)
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 3 (6)
     
Pozostałe (374) (378)
Wynik na ubezpieczeniach 1 449 1 725
   
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (ubezpieczenia na życie) 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018
Składki przypisane brutto na zewnątrz 6 966 6 891
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 6 966 6 891
Zmiany stanu rezerw składek - -
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 6 966 6 891
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (1) (1)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto - -
Składki zarobione netto 6 965 6 890
Dochody z lokat, w tym: 668 581
operacje na zewnątrz 668 581
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 3 2
Przychody 7 636 7 473
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto (5 057) (4 931)
Koszty akwizycji (388) (349)
Koszty administracyjne (640) (604)
     
Pozostałe (54) (46)
Wynik na ubezpieczeniach 1 497 1 543
 
Ubezpieczenia indywidualne (ubezpieczenia na życie) 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 581 1 346
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 581 1 346
Zmiany stanu rezerw składek (2) (2)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 1 579 1 344
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto - -
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto - -
Składki zarobione netto 1 579 1 344
Dochody z lokat, w tym: 548 59
operacje na zewnątrz 548 59
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 1 -
Przychody 2 128 1 403
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto (1 640) (976)
Koszty akwizycji (139) (126)
Koszty administracyjne (72) (69)
     
Pozostałe (6) (5)
Wynik na ubezpieczeniach 271 227
   
Inwestycje 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 (przekształcone)
Dochody z lokat, w tym: 397 (328)
- operacje na zewnątrz 333 (390)
- operacje między segmentami 64 62
Wynik z działalności operacyjnej 397 (328)
 
Działalność bankowa 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 (przekształcone)
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 008 3 868
- operacje na zewnątrz 3 901 3 810
- operacje między segmentami 107 58
Dochody z lokat 9 014 8 861
- operacje na zewnątrz 9 014 8 861
- operacje między segmentami - -
Przychody 13 022 12 729
     
Koszty z tytułu prowizji i opłat (862) (753)
Koszty odsetkowe (2 013) (1 904)
Koszty administracyjne (4 850) (4 989)
     
Pozostałe (1 799) (1 047)
Wynik z działalności operacyjnej 3 498 4 036
 
Ubezpieczenia emerytalne 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018
Dochody z lokat, w tym: 6 5
operacje na zewnątrz 6 5
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody 142 149
Przychody 148 154
     
Koszty administracyjne (43) (40)
     
Pozostałe (4) (7)
Wynik z działalności operacyjnej 101 107
   
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 713 1 592
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 713 1 592
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (54) (62)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 1 659 1 530
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (57) (48)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (2) (2)
Składki zarobione netto 1 600 1 480
Dochody z lokat, w tym: 38 2
operacje na zewnątrz 38 2
operacje między segmentami - -
Przychody 1 638 1 482
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (989) (905)
Koszty akwizycji (335) (317)
Koszty administracyjne (133) (125)
     
Pozostałe 4 3
Wynik na ubezpieczeniach 185 138
 
Ubezpieczenia - Ukraina 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018
Składki przypisane brutto na zewnątrz 335 257
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 335 257
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (8) (12)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 327 245
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (106) (96)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (4) 3
Składki zarobione netto 217 152
Dochody z lokat, w tym: 33 19
operacje na zewnątrz 33 19
operacje między segmentami - -
Przychody 250 171
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (81) (59)
Koszty akwizycji (118) (82)
Koszty administracyjne (31) (25)
     
Pozostałe 19 18
Wynik na ubezpieczeniach 39 23
   
Kontrakty inwestycyjne 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018
Składki przypisane brutto 35 40
Zmiany stanu rezerw składek - -
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 35 40
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto - -
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek - -
Składki zarobione netto 35 40
Dochody z lokat, w tym: 16 (14)
operacje na zewnątrz 16 (14)
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody - -
Przychody 51 26
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto (42) (15)
Koszty akwizycji - (1)
Koszty administracyjne (4) (5)
     
Pozostałe - (2)
Wynik z działalności operacyjnej 5 3
 
Pozostałe segmenty 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018
Dochody z lokat, w tym: 6 6
- operacje na zewnątrz 6 6
- operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody 1 086 1 004
Przychody 1 092 1 010
     
Koszty (1 149) (1 081)
     
Pozostałe 22 33
Wynik z działalności operacyjnej (35) (38)
   
Uzgodnienia 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 Składki zarobione netto Dochody z lokat Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto Koszty akwizycji Koszty admini-stracyjne Wynik z działalności operacyjnej
Ubezpieczenia korporacyjne 2 476 100 (1 610) (519) (131) 327
Ubezpieczenia masowe 10 261 481 (6 410) (1 986) (651) 1 449
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane 6 965 668 (5 057) (388) (640) 1 497
Ubezpieczenia indywidualne 1 579 548 (1 640) (139) (72) 271
Inwestycje - 397 - - - 397
Działalność bankowa - 9 014 - - (4 850) 3 498
Ubezpieczenia emerytalne - 6 - (5) (43) 101
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie 1 600 38 (989) (335) (133) 185
Ubezpieczenia - Ukraina 217 33 (81) (118) (31) 39
Kontrakty inwestycyjne 35 16 (42) - (4) 5
Pozostałe segmenty - 6 - - - (35)
Segmenty razem 23 133 11 307 (15 829) (3 490) (6 555) 7 734
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych (35) (7) 42 - - -
Oszacowane regresy i odzyski - - (4) - - (4)
Wycena instrumentów kapitałowych - (14) - - - (14)
Wycena nieruchomości - (4) - - (2) (9)
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego - - - - - (12)
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne - - - - (12) (12)
Korekty konsolidacyjne (8) 58 96 127 (37) (599)1
Dane skonsolidowane 23 090 11 3402 (15 695) (3 363) (6 606) 7 084

1 Korekty konsolidacyjne wynikają przede wszystkim z dywidend wypłacanych pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz z różnych standardów rachunkowości, w jakich raportowane są poszczególne segmenty sprawozdawcze (PSR i MSSF) oraz dane skonsolidowane (MSSF).
2 Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody netto z inwestycji”, „Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji”, „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.

 

Uzgodnienia 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 (przekształcone) Składki zarobione netto Dochody z lokat Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto Koszty akwizycji Koszty admini-stracyjne Wynik z działalności operacyjnej
Ubezpieczenia korporacyjne 2 326 113 (1 591) (477) (131) 268
Ubezpieczenia masowe 10 168 526 (6 171) (1 890) (594) 1 725
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane 6 890 581 (4 931) (349) (604) 1 543
Ubezpieczenia indywidualne 1 344 59 (976) (126) (69) 227
Inwestycje - (328) - - - (328)
Działalność bankowa - 8 861 - - (4 989) 4 036
Ubezpieczenia emerytalne - 5 - (6) (40) 107
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie 1 480 2 (905) (317) (125) 138
Ubezpieczenia - Ukraina 152 19 (59) (82) (25) 23
Kontrakty inwestycyjne 40 (14) (15) (1) (5) 3
Pozostałe segmenty - 6 - - - (38)
Segmenty razem 22 400 9 830 (14 648) (3 248) (6 582) 7 704
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych (40) 20 15 - - -
Oszacowane regresy i odzyski - - (5) - - (5)
Wycena instrumentów kapitałowych - 55 - - - 55
Wycena nieruchomości - (27) - - (5) (45)
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego - - - - - 24
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne - - - - (5) (5)
Korekty konsolidacyjne (10) 17 75 118 (17) (641)1
Dane skonsolidowane 22 350 9 8952 (14 563) (3 130) (6 609) 7 087

1 Korekty konsolidacyjne wynikają przede wszystkim z dywidend wypłacanych pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz z różnych standardów rachunkowości, w jakich raportowane są poszczególne segmenty sprawozdawcze (PSR i MSSF) oraz dane skonsolidowane (MSSF).
2 Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody netto z inwestycji”, „Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji”, „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.

 

Podział geograficzny Rok 2019 Polska Kraje bałtyckie Ukraina Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne) Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz 22 143 1 713 335 - 24 191
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami 93 - - (93) -
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 138 1 - - 4 139
Dochody z lokat1 11 269 38 33 - 11 340
           
Aktywa trwałe inne niż aktywa finansowe2 7 069 247 6 - 7 322
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 310 - 3 - 2 313
Aktywa 341 327 2 877 596 (1 460) 343 340

1 Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody netto z inwestycji”, „Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji”, „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.
2 Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

 

Podział geograficzny Rok 2018 Polska Kraje bałtyckie Ukraina Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne) Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz 21 621 1 592 257 - 23 470
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami 94 - - (94) -
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 109 - - - 4 109
Dochody z lokat1 9 874 2 19 - 9 895
           
Aktywa trwałe inne niż aktywa finansowe2 6 122 238 4 - 6 364
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 231 - 3 - 2 234
Aktywa 326 874 2 704 409 (1 433) 328 554

1 Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody netto z inwestycji”, „Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji”, „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.
2 Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.